Wniosek o większą jawność w planowaniu przestrzennym

No Comments

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego składamy wniosek o:

1) Stworzenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zakładki, w której będą pojawiać się aktualne informacje o spotkaniach władz miasta (Prezydenta oraz Wiceprezydenta/ów) z przedstawicielami inwestorów;
2) Stworzenie w Biuletynie Informacji Publicznej miejsca na sprawozdania z przebiegu spotkań władz miasta (Prezydenta oraz Wiceprezydenta/ów) z przedstawicielami inwestorów;
3) Udostępnienie następujących rejestrów z lat 2017 i 2018 (w formie umożliwiającej przetwarzanie maszynowe) w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i ich aktualizowanie zgodnie z przyjętą przez urząd procedurą:
• rejestr decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
• rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
• rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

Postulujemy również doprecyzowanie w regulacjach wewnętrznych urzędu, że obowiązkiem bieżącego udostępniania informacji publicznej objęty jest fakt wpływu wniosku o ustalenie warunków zabudowy wraz z kluczowymi elementami wniosku, tj. w szczególności funkcją, powierzchnią zabudowy, wysokością itd. W przypadku dysponowania techniczną możliwością prezentacji danych w tym zakresie z georeferencją – umieszczanie tych informacji na geoportalu miejskim, na osobnej warstwie.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie większej jawności w proces planowania przestrzennego przyczyni się do poprawienia jakości przestrzeni naszych miast. Rozpoczęta zaś w ten sposób dyskusja pomoże w lepszym zrozumieniu wzajemnych intencji i w efekcie osłabi potencjalne konflikty o przestrzeń.

Łączymy wyrazy szacunku,

Krzysztof Jakubowski
Prezes zarządu

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy