Wniosek o większą jawność w planowaniu przestrzennym

No Com­ments

Na pod­sta­wie art. 63 Kon­sty­tu­cji RP oraz art. 241 Kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go skła­da­my wnio­sek o:

1) Stwo­rze­nie w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej urzę­du zakład­ki, w któ­rej będą poja­wiać się aktu­al­ne infor­ma­cje o spo­tka­niach władz mia­sta (Pre­zy­den­ta oraz Wiceprezydenta/ów) z przed­sta­wi­cie­la­mi inwe­sto­rów;
2) Stwo­rze­nie w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej miej­sca na spra­woz­da­nia z prze­bie­gu spo­tkań władz mia­sta (Pre­zy­den­ta oraz Wiceprezydenta/ów) z przed­sta­wi­cie­la­mi inwe­sto­rów;
3) Udo­stęp­nie­nie nastę­pu­ją­cych reje­strów z lat 2017 i 2018 (w for­mie umoż­li­wia­ją­cej prze­twa­rza­nie maszy­no­we) w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej urzę­du i ich aktu­ali­zo­wa­nie zgod­nie z przy­ję­tą przez urząd pro­ce­du­rą:
• rejestr decy­zji o warun­kach zabu­do­wy i decy­zji o usta­le­niu loka­li­za­cji inwe­sty­cji celu publicz­ne­go, spo­rzą­dzo­ny zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Infra­struk­tu­ry z dnia 13 maja 2004 r. w spra­wie wzo­ru reje­stru decy­zji o warun­kach zabu­do­wy oraz wzo­rów reje­strów decy­zji o usta­le­niu loka­li­za­cji inwe­sty­cji celu publicz­ne­go;
• rejestr wnio­sków o spo­rzą­dze­nie lub zmia­nę miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go;
• rejestr wnio­sków o pozwo­le­nie na budo­wę i decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę oraz reje­strów zgło­szeń doty­czą­cych budo­wy, o któ­rej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a usta­wy Pra­wo budowlane.

Postu­lu­je­my rów­nież dopre­cy­zo­wa­nie w regu­la­cjach wewnętrz­nych urzę­du, że obo­wiąz­kiem bie­żą­ce­go udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nej obję­ty jest fakt wpły­wu wnio­sku o usta­le­nie warun­ków zabu­do­wy wraz z klu­czo­wy­mi ele­men­ta­mi wnio­sku, tj. w szcze­gól­no­ści funk­cją, powierzch­nią zabu­do­wy, wyso­ko­ścią itd. W przy­pad­ku dys­po­no­wa­nia tech­nicz­ną moż­li­wo­ścią pre­zen­ta­cji danych w tym zakre­sie z geo­re­fe­ren­cją – umiesz­cza­nie tych infor­ma­cji na geo­por­ta­lu miej­skim, na osob­nej warstwie.

Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że wpro­wa­dze­nie więk­szej jaw­no­ści w pro­ces pla­no­wa­nia prze­strzen­ne­go przy­czy­ni się do popra­wie­nia jako­ści prze­strze­ni naszych miast. Roz­po­czę­ta zaś w ten spo­sób dys­ku­sja pomo­że w lep­szym zro­zu­mie­niu wza­jem­nych inten­cji i w efek­cie osła­bi poten­cjal­ne kon­flik­ty o przestrzeń.

Łączy­my wyra­zy sza­cun­ku,

Krzysz­tof Jaku­bow­ski
Pre­zes zarządu

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy