Jawny Lublin

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści utwo­rzy­ła por­tal www.jawnylublin.pl, któ­ry zawie­ra infor­ma­cje nt. finan­sów mia­sta. Pre­zen­tu­je m.in. budżet mia­sta z gra­ficz­nym podzia­łem na kate­go­rie i pod­ka­te­go­rie wydat­ków, rejestr umów (z moż­li­wo­ścią prze­szu­ki­wa­nia i sor­to­wa­nia), mapę miej­skich inwe­sty­cji, moż­li­wość spraw­dze­nia jaka część z nasze­go wyna­gro­dze­nia tra­fia do budże­tu mia­sta i na co jest wydat­ko­wa­na. Ponad­to na por­ta­lu znaj­du­ją się info­gra­fi­ki, porad­nik dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej oraz infor­ma­cje o spół­kach miejskich.

- Uru­cho­mi­li­śmy por­tal, aby każ­dy z miesz­kań­ców Lubli­na mógł łatwo spraw­dzić, na co są wydat­ko­wa­ne pie­nią­dze z jego podat­ków. Gra­ficz­na pre­zen­ta­cja budże­tu jest bar­dziej zro­zu­mia­ła niż ciąg kolumn z cyfra­mi w zeska­no­wa­nych doku­men­tach – prze­ko­nu­je Krzysz­tof Jaku­bow­ski z Fun­da­cji Wolności.

Na por­ta­lu mia­ły zna­leźć się infor­ma­cje o finan­sach spół­ek miej­skich, w tym wyka­zy zawie­ra­nych umów i spra­woz­da­nia finan­so­we. Jed­nak tych infor­ma­cji wciąż bra­ku­je. – Urząd Mia­sta już trzy­krot­nie odmó­wił nam udo­stęp­nie­nia spra­woz­dań finan­so­wych spół­ek miej­skich, nato­miast bez pro­ble­mu uzy­ska­li­śmy takie infor­ma­cje w przy­pad­ku spół­ek nale­żą­cych od urzę­du mar­szał­kow­skie­go – dzi­wi się Krzysz­tof Kowa­lik z Fun­da­cji Wolności.

Być może prze­ło­mem w spra­wie udo­stęp­nie­nia kopii umów zawie­ra­nych przez spół­ki będzie wyrok Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go z 30 paź­dzier­ni­ka. Naka­zał on spół­ce miej­skiej SPR Lublin roz­pa­trzeć wnio­sek fun­da­cji ws udo­stęp­nie­nia kopii zawie­ra­nych umów. Fun­da­cja zło­ży­ła skar­gę na spół­kę, po tym jak ta odmó­wi­ła udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji i zawie­ra­nych umo­wach. ‑Sąd potwier­dził nasze prze­ko­na­nie co do tego, że finan­se spół­ek miej­skich są jaw­ne. Gdy tyl­ko uzy­ska­my kolej­ne infor­ma­cje, będzie­my je suk­ce­syw­nie umiesz­czać na por­ta­lu – prze­ko­nu­je Jakubowski.

Por­tal jawnylublin.pl powstał dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Obywatelskich.

Infor­ma­cje nt. wybra­nych spół­ek, uzy­ska­ne z urzę­du marszałkowskiego:

Port Lot­ni­czy Lublin SA – bilans i rachu­nek zysków i strat spół­ki za 2013 rok

Tar­gi Lublin SA – bilans i rachu­nek zysków i strat spół­ki za 2013 rok

Lubel­skie Dwor­ce SA – bilans i rachu­nek zysków i strat za 2013 rok

Lubel­ski Rynek Hur­to­wy SA – bilans i rachu­nek zysków i strat za 2013 rok

Zachę­ca­my do lin­ko­wa­nia stro­ny – z moż­li­wo­ścią wyko­rzy­sta­nia naszych banerów:

baner_JL_728x90=v2

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy