Głosowanie ws. budżetu obywatelskiego

No Com­ments

Do 28 czerw­ca miesz­kań­cy dziel­ni­cy Rury bio­rą udział w gło­so­wa­niu w spra­wie budże­tu obywatelskiego.

Rada Dziel­ni­cy Rury zgo­dzi­ła się na prze­ka­za­nie do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców swo­jej całej rezer­wy celo­wej (109 tys. zł). Od mar­ca pro­wa­dzi­li­śmy kam­pa­nię pro­mo­cyj­ną, zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy trzy spo­tka­nia z miesz­kań­ca­mi dziel­ni­cy, przyj­mo­wa­li­śmy zgło­sze­nia pro­jek­tów. Miesz­kań­cy zgło­si­li w sumie 121 pro­po­zy­cji, spo­śród któ­rych wery­fi­ka­cję for­mal­ną prze­szło 111 z nich.

Pozo­sta­je jedy­nie wybór naj­lep­szych z nich. Każ­dy miesz­ka­niec dziel­ni­cy Rury, któ­ry ukoń­czył 16. rok życia może wziąć udział w gło­so­wa­niu. W tym celu wystar­czy wypeł­nić kar­tę do gło­so­wa­nia, któ­ra znaj­du­je się w bie­żą­cym wyda­niu gaze­ty „Nowy Impuls”. Gaze­ta od począt­ku tygo­dnia jest dys­try­bu­owa­na do skrzy­nek pocz­to­wych miesz­kań­ców dziel­ni­cy. Moż­na wybrać mak­sy­mal­nie trzy pro­po­zy­cji. Kar­tę nale­ży dostar­czyć do jed­ne­go z dwóch punktów:

1. Sie­dzi­by Rady Dziel­ni­cy Rury w Domu Kul­tu­ry LSM przy ul. Kon­ra­da Wal­len­ro­da 4A.

2. Biu­ra Obsłu­gi Miesz­kań­ców przy ul. Fila­re­tów 44 (w godz. pra­cy biu­ra 7.45–15.15).

Głos moż­na rów­nież oddać elek­tro­nicz­nie. W tym celu nale­ży pobrać kar­tę do gło­so­wa­nia, zazna­czyć mak­sy­mal­nie trzy pro­po­zy­cje, zapi­sać plik i ode­słać na adres mailo­wy dzielnica.rury@op.pl lub kontakt@fundacjawolnosci.org.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy