Ekonomia w Działaniu” – zachęcamy do przeczytania folderu

No Com­ments

Ekonomia w DziałaniuZachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tre­ścią fol­de­ru „Eko­no­mia w Dzia­ła­niu”, będą­ce­go pod­su­mo­wa­niem reali­za­cji przez naszą fun­da­cję pro­jek­tu o tej samej nazwie.

Fol­der zawie­ra arty­ku­ły autor­stwa uczest­ni­ków pro­jek­tu, roz­wi­ja­ją­ce poniż­sze zagadnienia:

Dla­cze­go edu­ka­cja eko­no­micz­na jest ważna ?
Inwe­sty­cje w nieruchomości
Czy patrio­tyzm gospo­dar­czy ma sens?
Czy wyso­kie podat­ki są sprawiedliwe?
Isto­ta Kar­ty Podatkowej
Indy­wi­du­al­ne pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospodarczej
Psy­cho­lo­gia giełdowa

Fol­der moż­na otwo­rzyć kli­ka­jąc w książ­kę po pra­wej. Dla osób szcze­gól­nie zain­te­re­so­wa­nych mamy egzem­pla­rze wydru­ko­wa­ne. Jeśli chcesz taki dostać, skon­tak­tuj się z nami poprzez adres kontakt@fundacjawolnosci.org.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy