Ekonomia w Działaniu” – zachęcamy do przeczytania folderu

No Com­ments

Ekonomia w DziałaniuZachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tre­ścią fol­de­ru „Eko­no­mia w Dzia­ła­niu”, będą­ce­go pod­su­mo­wa­niem reali­za­cji przez naszą fun­da­cję pro­jek­tu o tej samej nazwie.

Fol­der zawie­ra arty­ku­ły autor­stwa uczest­ni­ków pro­jek­tu, roz­wi­ja­ją­ce poniż­sze zagad­nie­nia:

Dla­cze­go edu­ka­cja eko­no­micz­na jest waż­na ?
Inwe­sty­cje w nie­ru­cho­mo­ści
Czy patrio­tyzm gospo­dar­czy ma sens?
Czy wyso­kie podat­ki są spra­wie­dli­we?
Isto­ta Kar­ty Podat­ko­wej
Indy­wi­du­al­ne pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej
Psy­cho­lo­gia gieł­do­wa

Fol­der moż­na otwo­rzyć kli­ka­jąc w książ­kę po pra­wej. Dla osób szcze­gól­nie zain­te­re­so­wa­nych mamy egzem­pla­rze wydru­ko­wa­ne. Jeśli chcesz taki dostać, skon­tak­tuj się z nami poprzez adres kontakt@fundacjawolnosci.org.

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go. Czło­nek Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin w latach 2014–2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpi­sy