Teksty jednolite będą ogłaszane!

No Com­ments

Zna­my już finał naszych pety­cji o wyda­nie przez Bia­łą Pod­la­skę, Chełm, Zamość i samo­rząd woje­wódz­twa tek­stów jed­no­li­tych swo­ich uchwał. 3:1 dla jawności!

W kwiet­niu zło­ży­li­śmy pety­cje do władz Bia­łej Pod­la­skiej, Cheł­ma, Zamo­ścia i samo­rzą­du woje­wódz­twa o prze­strze­ga­nie pra­wa. Pro­si­li­śmy w niej, by do koń­ca roku przy­go­to­wać tek­sty jed­no­li­te zmie­nia­nych uchwał… co zresz­tą wyni­ka z prze­pi­sów prawa!

Zgod­nie z art.16 ust. 3 usta­wy o ogła­sza­niu aktów nor­ma­tyw­nych, tekst jed­no­li­ty aktu nor­ma­tyw­ne­go inne­go niż usta­wa ogła­sza się nie rza­dziej niż raz na 12 mie­się­cy, jeże­li był on nowe­li­zo­wa­ny. Obo­wią­zek ten spo­czy­wa na orga­nie wła­ści­wym do wyda­nia aktu nor­ma­tyw­ne­go. Wpro­wa­dzo­no go pra­wie 10 lat temu, bo 1 stycz­nia 2012 roku! W teo­rii wszyst­kie te pod­mio­ty powin­ny prze­strze­gać pra­wa. Prak­ty­ka jed­nak oka­za­ła się inna:
– Rada Bia­ła Pod­la­ska pod­ję­ła ok. 300 uchwał o ran­dze aktów pra­wa miej­sco­we­go. Spo­śród nich ok. 85 to nowe­li­za­cje. Przez ostat­nie 5 lat nie wyda­no żad­ne­go tek­stu jednolitego.
– Rada Mia­sta Chełm pod­ję­ła ok. 375 uchwał o ran­dze aktów pra­wa miej­sco­we­go. Spo­śród nich ok. 82 to nowe­li­za­cje. Przez ostat­nie 5 lat nie wyda­no żad­ne­go tek­stu jednolitego.
– Rada Mia­sta Zamość pod­ję­ła ok. 420 uchwał o ran­dze aktów pra­wa miej­sco­we­go. Spo­śród nich ok. 86 to nowe­li­za­cje. W tym cza­sie ogło­szo­no jed­nak tyl­ko 2 tek­sty jednolite
– Sej­mik Woje­wódz­twa Lubel­skie­go pod­jął ok. 461 uchwał o ran­dze aktów pra­wa miej­sco­we­go. Spo­śród nich ok. 109 to nowe­li­za­cje. W tym cza­sie wyda­no tyl­ko 4 tek­sty jednolite.

Naj­szyb­ciej na naszą pety­cję odpo­wie­dzia­ła Rada Mia­sta Zamość. Już 31 maja mie­li­śmy zapro­sze­nie na obra­dy. Rad­ni roz­pa­trzy­li naszą pety­cję pozy­tyw­nie. Dzień póź­niej pety­cja była roz­pa­trzo­na w Bia­łej Pod­la­skiej. Tutaj tak­że roz­pa­trzo­no ją pozy­tyw­nie. W uza­sad­nie­niu uchwa­ły wska­za­no, że tek­sty jed­no­li­te były opra­co­wy­wa­ne, jed­nak zapo­mnia­no o ich ogło­sze­niu. Spraw­dza­my! Przez ostat­nie 3 mie­sią­ce, pomi­mo odby­cia dwóch luź­nych sesji Rady Mia­sta w Bia­łej Pod­la­skiej nie ogło­szo­no żad­ne­go tek­stu jed­no­li­te­go. Tro­chę to dziw­ne, sko­ro wszyst­ko jest gotowe!

Pod koniec czerw­ca naszą pety­cję roz­pa­trzo­no w Cheł­mie. Ku nasze­mu zdzi­wie­niu: nega­tyw­nie. Dla­cze­go? Zda­niem rad­nych: dali­śmy za mało cza­su i reali­za­cja naszej pety­cji spo­wo­do­wa­ła­by zabu­rze­nie bie­żą­cej dzia­łal­no­ści urzę­du. Przy­po­mnij­my: cza­su na ogło­sze­nie tek­stu jed­no­li­te­go to rok od momen­tu jego zmia­ny. Prze­pis ten obo­wią­zu­je od 2012 roku… W uza­sad­nie­niu uchwa­ły czy­ta­my tak­że, że uchwa­ły będą otrzy­my­wać tek­sty jed­no­li­te w zależ­no­ści od… ważności.

Ostat­ni na naszą pety­cję odpo­wie­dzie­li rad­ni woje­wódz­cy. Oni tak­że roz­pa­trzy­li ją pozy­tyw­nie. W uza­sad­nie­niu powo­ła­no się na kon­kret­ne licz­by. Choć wska­za­li­śmy, że Sej­mik zno­we­li­zo­wał ok. 109 prze­pi­sów, to dokład­nie takich nowe­li­za­cji było 107. Z tego 31 nowe­li­za­cji doty­czy prze­pi­sów już nie­obo­wią­zu­ją­cych, 7 zaś obję­to tek­sta­mi jed­no­li­ty­mi. Jak wyli­czo­no: dokład­nie 68 uchwał nie zosta­ło jesz­cze ogło­szo­nych w for­mie tek­stu jed­no­li­te­go… ale doty­czą one tyl­ko 14 aktów praw­nych (tj. jeden akt praw­ny ma kil­ka nowe­li­za­cji). Cie­ka­we czy wyli­cze­nia wyglą­da­ły­by podob­nie w Chełmie?

Tymczasem w Lublinie

Podob­ną pety­cję zło­ży­li­śmy w Lubli­nie. Było to w 2017 roku. Przy­nio­sło to efek­ty. O ile pomię­dzy lata­mi 2013–2017 organ nie ogło­szo­no żad­ne­go tek­stu jed­no­li­te­go, to od tam­tej pory ogło­szo­no ich aż 57.


Dlaczego to ważne?

Dostęp do aktu­al­nych prze­pi­sów jest bar­dzo waż­ny. Nie tyl­ko dla miesz­kań­ców, któ­rzy np. o staw­ce opłat za wywóz śmie­ci dowie­dzą się z tek­stu jed­no­li­te­go, zamiast z kil­ku zmie­nia­nych uchwał. Tek­sty jed­no­li­te waż­ne są w szcze­gól­no­ści dla samych urzęd­ni­ków, czy rad­nych, któ­rzy korzy­sta­ją z nich prak­tycz­nie codziennie!

Treść petycji

2021.04.02 pety­cja do Rady Mia­sta Zamość ws. tek­stów jednolitych

Treść odpowiedzi

Bia­ła Podlaska

2021.06.01 Odpo­wiedź na pety­cję Bia­ła Podlaska

Chełm

2021.07.08 Urząd Mia­sta Chełm odpo­wiedz na petycję

Samo­rząd Województwa

2021.07.16 Sej­mik Woje­wódz­twa Lubel­skie­go odpo­wiedz na petycje

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy