Relacja z warsztatów nt. inwestycji zagranicznych na rynku mediów w państwach Grupy Wyszehradzkiej

No Com­ments

visegradRela­cja z warsz­ta­tów wpro­wa­dza­ją­cych w ramach pro­jek­tu „Media Inve­st­ments and the­ir Impact on the Media Mar­ket and the Gene­ral Public in Cen­tral Euro­pe”, Buda­peszt 8–9.10.2015.

Węgier­ska orga­ni­za­cja think-tank Mer­tek Media Moni­tor, zaj­mu­ją­ca się ana­li­zo­wa­niem sytu­acji na lokal­nym ryn­ku medial­nym, zapro­si­ła Fun­da­cję Wol­no­ści do współ­pra­cy. Dele­ga­cja Fun­da­cji w dniach 8 i 9 paź­dzier­ni­ka uczest­ni­czy­ła w warsz­ta­tach w Buda­pesz­cie. Głów­nym celem spo­tka­nia było zapre­zen­to­wa­nie idei pro­jek­tu, jego uczest­ni­ków oraz wstęp­ne okre­śle­nie har­mo­no­gra­mu reali­za­cji dzia­łań zapla­no­wa­nych przez organizatorów.

Buda­pesz­tań­ski NGO Mer­tek Media Moni­tor dzia­ła od 2011 roku. Oso­by two­rzą­cy orga­ni­za­cją, zwią­za­nie są ze śro­do­wi­skiem aka­de­mic­kim, posia­da­ją dobre roze­zna­nie w węgier­skich mediach oraz duże powa­ża­nie spo­łecz­ne. Zauwa­ży­li­śmy kil­ka istot­nych podo­bieństw do Fun­da­cja Wol­no­ści (wiel­kość orga­ni­za­cji, spo­sób dzia­ła­nia, wiek członków).

Warsz­ta­ty skła­da­ły się z 3 blo­ków zajęć. Pierw­szym ele­men­tem było zapre­zen­to­wa­nie swo­jej dzia­łal­no­ści przez wszyst­kich uczest­ni­ków. Następ­nie spo­tka­li­śmy się z Panem Pete­rem Kolo­si, dyrek­to­rem pro­gra­mo­wym RTL Klub, naj­po­pu­lar­niej­szej tele­wi­zji funk­cjo­nu­ją­cej na Węgrzech. Opis two­rze­nia i roz­wo­ju lide­ra węgier­skie­go ryn­ku tele­wi­zyj­ne­go (18 lat na wizji, 8 kana­łów, ponad 40% udział w ryn­ku) pozwo­lił nam lepiej zro­zu­mieć lokal­ną spe­cy­fi­kę i dostrzec istot­ne róż­ni­ce w funk­cjo­no­wa­nie pol­skich i węgier­skich mediów (inwe­sto­rzy zagra­nicz­ni zmu­sze­ni do uciecz­ki z ryn­ku węgier­skie­go, wyso­kie podat­ki od reklam, oto­cze­nie poli­tycz­ne, nie­wiel­ki rynek w porów­na­niu z pol­skim, wie­lu nadaw­ców nada­je z zagranicy).

Na koniec pierw­sze­go dnia pod­su­mo­wa­li­śmy dotych­cza­so­we zebra­ne infor­ma­cję oraz dokoń­czy­li­śmy temat pla­no­wa­nych efek­tów pro­jek­tu tj:
1. publikacja
2. warsztaty
3. konferencja
4. stro­na www

Dru­gi dzień warsz­ta­tów wypeł­ni­ły pre­zen­ta­cję przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie na to spotkanie.
Roman Hajek z Uni­wer­sy­te­tu w Pra­dze przed­sta­wił sytu­ację na cze­skim ryn­ku mediów, omó­wił roz­wój tego ryn­ku w per­spek­ty­wie histo­rycz­nej, praw­nej, wła­sno­ścio­wej i ilo­ścio­wej. Pre­zen­ta­cja była mery­to­rycz­na i interesująca.

My pol­ski rynek medial­ny poka­za­li­śmy głów­nie od stro­ny inwe­sty­cyj­nej. Ponad­to przed­sta­wi­li­śmy pod­sta­wo­we zda­rze­nia w uję­ciu histo­rycz­nym, uwzględ­nia­jąc m. in. powsta­nie KRRiTV i afe­rę Rywina.
Na zakoń­cze­nie wybra­ne zosta­ły „kry­tycz­ne” ele­men­ty całe­go projektu..

Pod­su­mo­wu­jąc, zasad­ni­czym celem pro­jek­tu jest zebra­nie okre­ślo­nych infor­ma­cji (dane ryn­ko­we, prze­pi­sy praw­ne i regu­la­cje kon­trak­to­we, spe­cja­li­stycz­na lite­ra­tu­ra i bez­po­śred­nie roz­mo­wy z uczest­ni­ka­mi ryn­ku- „wywia­dy”) oraz prze­pro­wa­dze­nie odpo­wied­nich ana­liz zmie­rza­ją­cych do usta­le­nia wpły­wu zachod­nich inwe­sty­cji na ryn­kach medial­nych państw Gru­py V4, w aspek­cie kon­dy­cji eko­no­micz­nej mediów, prze­pi­sów praw­nych i pozy­cji dzien­ni­ka­rzy. Dzię­ki temu uzy­ska­my moż­li­wość okre­śle­nia wspól­nych cech cha­rak­te­ry­stycz­nych dla ryn­ków mediów kra­jów V4, co pozwo­li okre­ślić kon­kret­ne roz­wią­za­nia do zasto­so­wa­nia na pozio­mie kon­kret­nej fir­my, pań­stwa i całej Europy.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy