Porównanie stawek za odbiór śmieci w miastach wojewódzkich

No Com­ments

Pre­zy­dent mia­sta Lublin przed­sta­wił pro­po­zy­cję pod­wy­żek cen za odbiór odpa­dów komu­nal­nych. Rada Mia­sta będzie gło­so­wać nad pro­po­no­wa­ną uchwa­łą już w czwar­tek. My spraw­dzi­li­śmy, ile wyno­szą opła­ty za odbiór odpa­dów komu­nal­nych w pozo­sta­łych mia­stach wojewódzkich.

Patrząc na dane trze­ba mieć na uwa­dze, że zna­cze­nie ma ter­min uchwa­le­nia sta­wek (i fina­li­za­cji prze­tar­gów na odbiór odpa­dów). Ceny rosną z roku na rok, więc im wcze­śniej zawar­ta umo­wa, tym korzyst­niej­sze mogą być stawki.

Spo­śród 18 miast o sta­tu­sie wojewódzkim:

  • dwa mia­sta sto­su­je kal­ku­la­cję opar­tą na pow. mieszkania,
  • czte­ry mia­sta sto­su­ją kal­ku­la­cję staw­ki pro­por­cjo­nal­nie do zuży­cia wody,
  • w dwu­na­stu mia­stach staw­ka jest zależ­na od licz­by domowników.

W Gdań­sku opła­ta wyno­si ilo­czyn 0,88 zł i powierzch­ni miesz­ka­nia (obo­wią­zu­je od 1 lute­go 2020). Zarów­no oso­ba samot­na jak i pię­cio­oso­bo­wa rodzi­na, zamiesz­ku­ją­ca 60-metro­­we miesz­ka­nie zapła­ci za odbiór śmie­ci 52,80 zł mie­sięcz­nie. W Bia­łym­sto­ku od 1 mar­ca 2020 opła­ta jest zależ­na od wiel­ko­ści miesz­ka­nia. Do 40 m² pow. obo­wią­zu­je opła­ta 16 zł, do 80 m² cena wyno­si 36 zł, a za miesz­ka­nia więk­sze nale­ży zapła­cić 45 zł mie­sięcz­nie. Dodat­ko­wo rodzi­nom wie­lo­dziet­nym (od trój­ki dzie­ci) przy­słu­gu­je 50% zniżka.

Kal­ku­la­cje na pod­sta­wie zuży­cia wody przy­ję­ły Olsz­tyn (8,40 zł/m3 mie­sięcz­nie), Szcze­cin (8,80 zł/m3), Łódź (9,60 zł/m3) oraz War­sza­wa (12,73 zł/m3). Sto­li­ca ma naj­wyż­szą dopusz­czal­ną staw­kę. Do koń­ca mar­ca br. opła­ta w War­sza­wie wyno­si­ła 65 zł od miesz­ka­nia. Według danych GUS, śred­nie zuży­cie wody na miesz­kań­ca w pol­skich mia­stach w roku 2019 wyno­si­ło 35,3 m³ (2,9 m³ mie­sięcz­nie). Przy uwzględ­nie­niu takie­go zuży­cia, pię­cio­oso­bo­wa rodzi­na zapła­ci mie­sięcz­nie za śmie­ci: 121,80 zł w Olsz­ty­nie, 127,60 zł w Szcze­ci­nie, 139,20 zł w Łodzi oraz 184,59 zł w War­sza­wie. We wszyst­kich przy­pad­kach zmia­nę ze spo­so­bu kal­ku­la­cji opłat z tych „od miesz­kań­ca” na pro­por­cjo­nal­ne do zuży­cia wody argu­men­to­wa­no rosną­cą roz­bież­no­ścią mię­dzy fak­tycz­ną licz­bą miesz­kań­ców a tą wyni­ka­ją­cą z dekla­ra­cji śmieciowych.

Naj­wię­cej miast przy­ję­ło kal­ku­la­cję opła­ty śmie­cio­wej na pod­sta­wie licz­by miesz­kań­ców zgło­szo­nych w dekla­ra­cjach. Naj­niż­sza staw­kę przy­ję­to w Toru­niu (od lute­go 2021) oraz Kiel­cach. Przy czym w Kiel­cach pre­zy­dent zamie­rzał ją pod­wyż­szyć, ale spo­tka­ło się to ze sprze­ci­wem radnych.

Poniż­sza tabe­la przed­sta­wia symu­la­cję mie­sięcz­nych kosz­tów odbio­ru śmie­ci dla rodzi­ny z trój­ką dzie­ci miesz­ka­ją­cej w zabu­do­wie wie­lo­ro­dzin­nej, przy zało­że­niu pow. miesz­ka­nia 60 m² oraz śr. zuży­ciu wody 2,9 m³ na oso­bę, przy zasto­so­wa­niu zni­żek dla rodzin wie­lo­dziet­nych w danym mieście.

Mia­sto Staw­ka za 1 osobę Opła­ta za rodzi­nę 2+3 (ze zniżkami)* Od kie­dy obowiązuje
Bia­ły­stok pow. miesz­ka­nia do 40 m² – 16 zł, 40–80 m² – 36 zł, pow. 80 m² – 45 zł 18,00 zł 1.03.2020
Gdańsk 0,88 zł*pow. mieszkania 52,80 zł 1.02.2020
Toruń 14,00 zł 60,00 zł 1.01.2021
Kiel­ce 14,00 zł 70,00 zł 1.04.2020
Kra­ków 23,00 zł 92,00 zł 1.11.2020
Byd­goszcz 21,00 zł 105,00 zł 1.08.2020
Kato­wi­ce 21,30 zł 106,50 zł 1.01.2020
Rze­szów 27,00 zł 108,00 zł 1.03.2020
Zie­lo­na Góra 22,00 zł 110,00 zł 1.03.2020
Gorzów Wiel­ko­pol­ski 24,00 zł 120,00 zł 1.04.2020
Olsz­tyn 8,40 zł/m3 wody 121,80 zł 1.04.2021
Lublin 24,80 zł 124,00 zł 1.07.2021
Poznań 25,00 zł 125,00 zł 1.01.2021
Wro­cław 25,50 zł 127,50 zł 1.09.2020
Szcze­cin 8,80 zł/m3 wody 127,60 zł 1.01.2021
Łódź 9,60 zł/m3 wody 139,20 zł 1.07.2021
Opo­le 28,00 zł 140,00 zł 1.01.2021
War­sza­wa 12,73 zł/m3 wody 184,59 zł 1.04.2021

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy