Wolność słowa: odkupmy Dziennik Wschodni!

No Com­ments

Sąd usta­no­wił likwi­da­to­ra spół­ki Cor­ner Media, wydaw­cy Dzien­ni­ka Wschod­nie­go. Zada­niem likwi­da­to­ra spół­ki jest jej sprze­daż, poprzez licy­ta­cję jej mająt­ku. Tym samym mamy szan­sę ura­to­wać jeden z czte­rech regio­nal­nych dzien­ni­ków w Pol­sce, któ­ry nie jest wła­sno­ścią Skar­bu Pań­stwa ani korporacji.

Mamy szan­sę zro­bić Dzien­nik Wschod­ni praw­dzi­wie nie­za­leż­ną gaze­tą, kon­tro­lo­wa­ną tyl­ko przez jego czytelników!

Dla­te­go ogła­sza­my zbiór­kę pie­nię­dzy na odku­pie­nie udzia­łów w spół­ce! Stro­na zbiór­ki jest dostęp­na pod adre­sem www.fundacjawolnosci.org/wolnoscslowa W razie wyku­pie­nia Dzien­ni­ka Wschod­nie­go, wszy­scy wpła­ca­ją­cy zosta­ną jego udzia­łow­ca­mi! (pro­por­cjo­nal­nie do wpła­co­nej kwo­ty, dla wpłat od 100 zł).

Wejdź na stro­nę zbiór­ki: www.fundacjawolnosci.org/wolnoscslowa

Była­by to jedy­na tak duża gaze­ta, któ­rej wła­ści­cie­la­mi będą sami czy­tel­ni­cy! Zakła­da­my, że potrze­bu­je­my zebrać ok. 2 mln zł. Dużo, ale pamię­taj­my że por­tal dziennikwschodni.pl odwie­dza ponad 2,5 mln użyt­kow­ni­ków mie­sięcz­nie. Wystar­czy­ło­by, aby co set­ny z nich wpła­cił 100 zł.

Może się zda­rzyć, ze zebra­na kwo­ta nie wystar­czy do odku­pie­nia „Dzien­ni­ka Wschod­nie­go”. W takim wypad­ku pie­nią­dze zosta­ną wyko­rzy­sta­ne na zało­że­nie nowej gaze­ty lub por­ta­lu, która(y) będą two­rzyć dzien­ni­ka­rze zawo­do­wi i oby­wa­tel­scy. Kon­ty­nu­ować patrze­nie na ręce lokal­nym ukła­dom wła­dzy i pięt­no­wać nie­etycz­ne dzia­ła­nia np. deweloperów.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy