6,5 mln zł na nagrody dla pracowników urzędu marszałkowskiego

No Com­ments

W 2019 roku mar­sza­łek woje­wódz­twa lubel­skie­go przy­znał w sumie 6,5 mln zł na nagro­dy dla urzęd­ni­ków. Pra­wie trzy­krot­nie wię­cej niż rok wcześniej.

Lista nagrodzonych

Poni­żej wykaz osób peł­nią­cych funk­cje publicz­ne w urzę­dzie mar­szał­kow­skim. Lista zawie­ra imię i nazwi­sko, kwo­tę nagro­dy oraz uzasadnienie.

W więk­szo­ści przy­pad­ków, urząd nie wska­zał nazwisk pra­cow­ni­ków. Ofi­cjal­nie dla­te­go, że nie są to oso­by peł­nią­ce funk­cje publicz­ne (99% pra­cow­ni­ków urzę­du!). Dla­te­go poniż­szy wykaz nie zawie­ra imion i nazwisk.

Chcemy wiedzieć, czyja praca wartuje 56 tys. zł nagrody

Zwró­ci­li­śmy się z wnio­skiem o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nych w zakre­sie imion i nazwisk, sta­no­wi­ska i zakre­su obo­wiąz­ków pra­cow­ni­ków urzę­du mar­szał­kow­skie­go nie­peł­nią­cych funk­cji publicz­nych, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy za pra­cę w roku 2019 w kwo­cie 20 tys. zł lub większej.

Z udo­stęp­nio­nych wcze­śniej infor­ma­cji wyni­ka, że aż 26 osób nie­peł­nią­cych funk­cji publicz­nych otrzy­ma­ło tak wyso­kie nagro­dy. Z uwa­gi na wyso­kość przy­zna­nych nagród, w inte­re­sie publicz­nym leży ujaw­nie­nie per­so­na­liów osób, któ­re je otrzymały.

Aktualizacja 30.04, godzina 13:00

TUTAJ moż­na pobrać odpo­wie­dzi Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go z lat 2014–2020 dot. udzie­la­nych nagród.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy