Apelujemy do wojewody o unieważnienie planu miejscowego pod wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny z funkcją stadionu żużlowego

No Com­ments
Na czerw­co­wej sesji Rady Mia­sta Lublin pod­ję­to uchwa­łę o zmia­nie pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go pod wie­lo­funk­cyj­ny obiekt spo­r­to­­wo-rekre­­a­cy­j­ny z funk­cją sta­dio­nu żuż­lo­we­go. Zmia­na obję­ła wyłącz­nie część tek­sto­wą. Mając na uwa­dze, że plan ten jest nie­zgod­ny ze stu­dium zaape­lo­wa­li­śmy do woje­wo­dy o jego unieważnienie.

Plan niezgodny ze studium

W naszej opi­nii uchwa­ła nr 1509/LI/2023 Rady Mia­sta Lublin z dnia 23 czerw­ca 2023 r. w spra­wie uchwa­le­nia zmian czę­ści tek­sto­wej miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin w rejo­nie ulic: Dwor­co­wej, Kroch­mal­nej, 1‑go Maja, Al. Zyg­mun­tow­skich i Pił­sud­skie­go – rejon uli­cy Prze­skok jest nie­zgod­na z pra­wem. Plan miej­sco­wy musi być zgod­ny ze stu­dium. Pod­ję­ta uchwa­ła jest sprzecz­na ze stu­dium uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin z 2019 roku w zakre­sie w jakim stu­dium okre­śla wskaź­ni­ki urba­ni­stycz­ne oraz zasa­dy ochro­ny i kształ­to­wa­nia syl­we­ty mia­sta. Dodat­ko­wo wska­za­li­śmy na nie­zgod­ność prze­zna­cze­nia tere­nów w pla­nie i stu­dium, któ­re sygna­li­zo­wa­ła NIK w trak­cie swo­jej kon­tro­li Zacho­wa­nie i zwięk­sza­nie tere­nów zie­lo­nych w mia­stach. W Stu­dium zapi­sa­no wskaź­ni­ki urba­ni­stycz­ne, któ­re powin­ny być uwzględ­nia­ne przy two­rze­niu pla­nów miej­sco­wych. Wskaź­ni­ki te muszą okre­ślać mini­mal­ne i mak­sy­mal­ne war­to­ści, oraz wytycz­nych dla ich szcze­gó­ło­we­go okre­śle­nia w pla­nie miej­sco­wym. Dla tere­nu, gdzie miał­by powstać sta­dion – czy­li usług spor­tu i rekre­acji (innych niż Are­na Lublin i hale spor­to­we) – stu­dium dopusz­cza inten­syw­ność zabu­do­wy mak­sy­mal­nie 1,0 a wyso­kość zabu­do­wy mak­sy­mal­nie 18m. W pla­nie miej­sco­wym wskaź­ni­ki te wyno­szą 1,4 oraz 33 oraz 41 m! Dodat­ko­wo w pla­nie miej­sco­wym dla obiek­tów spo­r­to­­wo-rekre­­a­cy­j­nych o cha­rak­te­rze namio­to­wym dopusz­czo­no mak­sy­mal­ną wyso­kość zabu­do­wy 22 m, co tak­że jest nie­zgod­ne ze studium. 
Tabela wskaźników ur

Takie wskaź­ni­ki urba­ni­stycz­ne zapi­sa­no w studium.

Takie zastrzeżenia już zgłaszaliśmy

Przy­po­mnij­my, że podob­ne zastrze­że­nia zgła­sza­li­śmy już do poprzed­niej uchwa­ły, pod­ję­tej we wrze­śniu 2021 roku. Wów­czas Woje­wo­da nie przy­chy­lił się do naszych argu­men­tów. Woje­wo­da sta­nął na sta­no­wi­sku, że brak jest jakich­kol­wiek pod­staw do doko­ny­wa­nia oce­ny, czy dla obiek­tu spor­to­we­go jakim jest sta­dion żuż­lo­wy para­me­try zabu­do­wy powin­ny zostać okre­ślo­ne w spo­sób odmien­ny niż dla hali spor­to­wej. Stu­dium okre­śla, że w przy­pad­ku hal spor­to­wych mak­sy­mal­na wyso­kość zabu­do­wy może wyno­sić 25m. Choć nie zga­dza­my się ze sta­no­wi­skiem Woje­wo­dy, to tym razem będzie musiał inter­we­nio­wać. Nawet uzna­jąc, że sta­dion żuż­lo­wy to hala spor­to­wa, to dopusz­czal­na w pla­nie wyso­kość zabu­do­wy (33 i 41 m) jest więk­sza niż dopusz­cza stu­dium.

Stadion zasłoni chronioną sylwetę Starego Miasta

Dodat­ko­wo w stu­dium okre­ślo­no zasa­dy ochro­ny i kształ­to­wa­nia syl­we­ty mia­sta. Zapi­sa­no w niej, że Na tere­nach znaj­du­ją­cych się w Stre­fie Ochro­ny Wido­ków, poło­żo­nych w odle­gło­ści więk­szej niż 2,5 km od Wie­ży Try­ni­tar­skiej nowa zabu­do­wa powin­na sta­no­wić neu­tral­ne tło dla eks­po­zy­cji zespo­łu sta­ro­miej­skie­go pod wzglę­dem: wyso­ko­ści, for­my i kolo­ry­sty­ki ele­wa­cji i dachów. Nie nale­ży loka­li­zo­wać obiek­tów wyż­szych niż 25 m a reali­za­cja nowej zabu­do­wy oraz obiek­tów rekla­mo­wych nie może prze­sła­niać bądź roz­dzie­lać eks­po­zy­cji wido­ko­wej Sta­re­go Mia­sta ani prze­wyż­szać syl­we­ty Sta­re­go Mia­sta. Pro­jek­to­wa­ny wie­lo­funk­cyj­ny obiekt spo­r­to­­wo-rekre­­a­cy­j­ny z funk­cją sta­dio­nu żuż­lo­we­go znaj­du­je się zaraz za 2,5km gra­ni­cą od Wie­ży Try­ni­tar­skiej w Stre­fie Ochro­ny Wido­ków. Co wię­cej w Stu­dium war­to­ści wido­ko­wych dla mia­sta Lublin, któ­re­go zapi­sy prze­nie­sio­no do stu­dium, wska­za­no wprost, że ochro­nie pod­le­ga widok z uli­cy Kroch­mal­nej. Teraz bez­po­śred­nio z punk­tu wido­ko­we­go zamiast syl­we­ty Sta­re­go Mia­sta mie­li­by­śmy ujrzeć stadion. 

W Stu­dium War­to­ści Wido­ko­wych zapi­sa­no ochro­nę wido­ku syl­we­ty Sta­re­go Mia­sta z ul. Kroch­mal­nej. Zapi­sy te powie­lo­no w studium.

Tak dzi­siaj wyglą­da widok na syl­we­tę Sta­re­go Mia­sta z oko­lic esta­ka­dy na ul. Kroch­mal­nej. Gdy­by powstał tutaj sta­dion to był­by wyż­szy niż ist­nie­ją­ce drze­wa. Zgod­nie ze Stu­dium War­to­ści Wido­ko­wych nale­ży prze­wi­dzieć pie­lę­gna­cję (w tym wycin­kę) zie­le­ni wyso­kiej i śred­niej w taki spo­sób, aby nie przy­sła­nia­ła eks­po­zy­cji Sta­re­go Mia­sta.

Widok na syl­we­tę Sta­re­go Mia­sta z Aka­de­mii Piłkarskiej.

Widok na syl­we­tę Sta­re­go Mia­sta z oko­lic esta­ka­dy na ul. Kroch­mal­nej – budo­wy prze­dłu­że­nia Lubel­skie­go Lip­ca 80.

Widok na syl­we­tę Sta­re­go Mia­sta z esta­ka­dy na ul. Krochmalnej.

 

Poprzednio Wojewoda nie interweniował

W poprzed­nim piśmie Woje­wo­da pisał o bra­ku pod­staw do doko­ny­wa­nia oce­ny zgod­no­ści pla­nu ze stu­dium. W myśl art. 15 ust. 1 usta­wy o pla­no­wa­niu i zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym pro­jekt pla­nu miej­sco­we­go musi być zgod­ny z zapi­sa­mi stu­dium, bada­nie tej zgod­no­ści mie­ści się w zakre­sie spra­wo­wa­ne­go przez woje­wo­dę nad­zo­ru. Wie­my, że Woje­wo­da jest tego świa­do­my. Sam w listo­pa­dzie 2022 unie­waż­nił plan miej­sco­wy przy ul. Zana w Lubli­nie wła­śnie z powo­du nie­zgod­no­ści ze stu­dium. Zda­niem Woje­wo­dy plan był zgod­ny ze stu­dium, gdyż Uży­cie ter­mi­nu (przyp. red. w stu­dium) „sza­cun­ko­we para­me­try i wskaź­ni­ki urba­ni­stycz­ne (…) zale­ca­ne do sto­so­wa­nia” ozna­cza w oce­nie orga­nu nad­zo­ru dopusz­cze­nie usta­le­nia innych wskaź­ni­ków w miej­sco­wym pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go. Naszym zda­niem takie sta­no­wi­sko orga­nu nad­zo­ru win­no skut­ko­wać unie­waż­nie­niem stu­dium jako nie­zgod­ne­go z pra­wem. Stu­dium musi okre­ślać mini­mal­ne i mak­sy­mal­ne para­me­try i wskaź­ni­ki urba­ni­stycz­ne, a tak­że zawie­ra wytycz­ne okre­śla­nia tych wyma­gań w pla­nach miej­sco­wych. Podob­ne sta­no­wi­sko wyra­ził ostat­nio Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny we Wro­cła­wiu (II SA/Wr 738/22): Sko­ro usta­le­nia stu­dium są wią­żą­ce dla orga­nów gmi­ny przy spo­rzą­dza­niu pla­nów miej­sco­wych to stu­dium musi być tak opra­co­wa­ne, aby jego wykład­nia, przy uchwa­la­niu pla­nu nie budzi­ła żad­nych wąt­pli­wo­ści i nie dopusz­cza­ła róż­nych interpretacji. 

Zastrzeżenia miała też Najwyższa Izba Kontroli!

Przy­po­mnieć trze­ba, że zastrze­że­nia do loka­li­za­cji wie­lo­funk­cyj­ne­go obiek­tu spo­r­to­­wo-rekre­­a­cy­j­ny z funk­cją sta­dio­nu żuż­lo­we­go w doli­nie Bystrzy­cy miał też NIK. Usta­le­nia kon­tro­li NIKu wska­zy­wa­ły, że uchwa­lo­ny plan miej­sco­wy jest nie­zgod­ny ze stu­dium w zakre­sie w jakim dopusz­cza zabu­do­wę kuba­tu­ro­wą w kory­ta­rzu eko­lo­gicz­nym, a w szcze­gól­no­ści w zakre­sie w jakim plan dopusz­cza zabu­do­wę inną niż usłu­gi spor­tu. W wystą­pie­niu pokon­trol­nym czy­ta­my m.in. wyklu­cze­nie zabu­do­wy kuba­tu­ro­wej wyni­ka­ło zaś z usta­leń Stu­dium w kon­tek­ście wcze­śniej­szych opra­co­wań eko­fi­zjo­gra­ficz­nych, pro­gnoz oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko, pro­jek­tów doku­men­tów pla­ni­stycz­nych, jak rów­nież opi­nii Regio­nal­ne­go Dyrek­to­ra Ochro­ny Śro­do­wi­ska w Lublinie. Zastrze­że­nia NIK prze­ka­za­li­śmy Woje­wo­dzie. War­to przy­po­mnieć, że pre­zy­dent Lubli­na w trak­cie kon­tro­li NIK tłu­ma­czył, że plan jest zgod­ny ze Stu­dium, ponie­waż zacho­wa­no mini­mal­ny wskaź­nik powierzch­ni bio­lo­gicz­nie czyn­nej na pozio­mie 50%. Po czerw­co­wej zmia­nie pla­nu w miej­scu gdzie miał­by powstać sta­dion wskaź­nik ten obni­żo­no do 20%.
Raport pokon­trol­ny NIK: budo­wa sta­dio­nu nad Bystrzy­cą nie­zgod­na z wie­lo­ma dokumentami

Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię w ramach Fun­du­szy EOG.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy