Warsztaty nt. przejrzystości samorządu w Łucku i Równem

No Com­ments

W dniach 7–8 wrze­śnia pro­wa­dzi­li­śmy warsz­ta­ty nt. jaw­no­ści, otwar­to­ści i przej­rzy­sto­ści samo­rzą­du lokal­ne­go dla zain­te­re­so­wa­nych watch­do­gów, dzien­ni­ka­rzy i urzęd­ni­ków z miast part­ner­skich Lubli­na – Łuc­ka i Równego.

Pod­czas warsz­ta­tów oma­wia­li­śmy dobre prak­ty­ki w Pol­sce, w tym otwar­te dane w Gdań­sku i War­sza­wie, reje­stry umów zawie­ra­nych przez lokal­ne samo­rzą­dy, wizu­ali­za­cje budże­tu mia­sta na przy­kła­dzie por­ta­lu jawnylublin.pl, funk­cjo­nal­no­ści lubel­skie­go geo­por­ta­lu przy­dat­ne dla zwy­kłych miesz­kań­ców czy omó­wi­li­śmy spe­cy­fi­kę kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych stra­te­gii roz­wo­ju Warszawy.

Uczest­ni­cy warsz­ta­tów, zain­spi­ro­wa­ni przy­kła­da­mi z Pol­ski, opra­co­wa­li pomy­sły zmian, do wpro­wa­dze­nia w ich mia­stach. Ma to być począ­tek pra­cy nad zwięk­sze­niem przej­rzy­sto­ści i otwar­to­ści ukra­iń­skich samorządów.

Jaw­ność, przej­rzy­stość i otwar­te dane to kwe­stie, któ­re naszym zda­niem są nie­zbęd­ne w roce­sie decen­tra­li­za­cji, któ­ry trwa na Ukra­inie. Bez nich nie będzie spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego.

Zobacz pre­zen­ta­je z warsz­ta­tów » klik­nij tutaj « Pre­zen­ta­cja jest obję­ta licen­cją reati­ve Com­mons Uzna­nie Autor­stwa na tyh zsa­myh warun­kach (CC BY-SA 4.0).

Zobacz mate­riał o warsz­ta­tach w Rów­nem, emi­to­wa­ny w lokal­nych wiadomościach:

Ponad­to o warsz­ta­tach infor­mo­wa­ły media w Pol­sce i na Ukrainie:

por­tal Onet.pl (klik­nij tutaj, aby otwo­rzyć arty­kuł)

Radio Lublin – klik­nij tutaj

Moni­tor Wołyń­ski – klik­nij tutaj (pl), klik­nij tutaj (ukr)

Tele­wi­zja Sfe­ra (ukr) – klik­nij tutaj

Pro­gram w TV Sfe­ra (ukr) – klik­nij tutaj

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści w ramach pro­gra­mu RITA – Prze­mia­ny w regio­nie, reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demokracji.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy