Prezydent rozpatrzył petycję. Więcej jawności w spółkach

No Com­ments

Prezydent miasta Lublin rozpatrzył naszą petycję w sprawie rozszerzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi.

Treść pety­cji brzmiała:

Zwra­ca­my się z pety­cją w inte­re­sie publicz­nym w spra­wie posze­rze­nia zasad nad­zo­ru wła­ści­ciel­skie­go nad jed­no­oso­bo­wy­mi spół­ka­mi Mia­sta Lublin oraz spół­ka­mi z udzia­łem Mia­sta Lublin o prze­pi­sy naka­zu­ją­ce zarzą­dom spół­ek publi­ka­cję w swo­ich Biu­le­ty­nach Infor­ma­cji Publicz­nej poniż­szych dokumentów:
- budżet roczny,
- spra­woz­da­nie zarządu,
- spra­woz­da­nie rady nadzorczej,
- spra­woz­da­nie finan­so­we (rachu­nek zysków i strat, bilans i opi­nia z bada­nia bie­głe­go rewidenda),
- zesta­wie­nia doty­czą­ce kredytów/rozrachunków/zatrudnienia,
- rejestr zawie­ra­nych umów

Wno­si­my rów­nież, aby spół­ki miej­skie uzu­peł­ni­ły powyż­sze doku­men­ty za poprzed­nie lata.

Ujaw­nie­nie powyż­szych doku­men­tów, poprzez publi­ka­cję w Biu­le­ty­nach Infor­ma­cji Publicz­nej przy­czy­ni się do wzro­stu jaw­no­ści i przej­rzy­sto­ści funk­cjo­no­wa­nia spół­ek miejskich.

Spół­ki miej­skie oraz Urząd Mia­sta Lublin nie publi­ku­ją oraz odma­wia­ją udo­stęp­nie­nia powyż­szych infor­ma­cji. Nato­miast w wie­lu innych mia­stach te dane są powszech­nie dostęp­ne, np. w Bia­łym­sto­ku, Pozna­niu, Kra­ko­wie czy Słupsku.

Ponad­to pety­cję na stro­nie inter­ne­to­wej fun­da­cji popar­ło pra­wie 50 osób. Wła­śnie otrzy­ma­li­śmy odpowiedź:

- Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie prze­pi­su art. 10 ust. 1 usta­wy z dnia 11 lip­ca 2014 r. o pety­cjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), odpo­wia­da­jąc na pety­cję z dnia15 mar­ca 2018 r. skie­ro­wa­ną do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin w spra­wie „roz­sze­rze­nia zasad nad­zo­ru wła­ści­ciel­skie­go nad jed­no­oso­bo­wy­mi spół­ka­mi Mia­sta Lublin oraz­spół­ka­mi z udzia­łem Mia­sta Lublin /…/” infor­mu­ję, że trwa­ją pra­ce nad wpro­wa­dze­niem wytycz­nych dla spół­ek jed­no­oso­bo­wych Mia­sta Lublin, zgod­nie z któ­ry­mi spół­ki opra­cu­ją i opu­bli­ku­ją tzw. raport rocz­ny – zawie­ra­ją­cy infor­ma­cje takie jak: cha­rak­te­ry­sty­kę spół­ki misję i cele, doko­na­nia rocz­ne, dane finan­so­we. Powyż­sze rapor­ty były­by przy­go­to­wy­wa­ne od roku bie­żą­ce­go i publi­ko­wa­ne na stro­nach inter­ne­to­wych poszcze­gól­nych spół­ek po zatwier­dze­niu spra­woz­dań finan­so­wych za 2017 r. – wyja­śnia w odpo­wie­dzi na naszą pety­cję Andrzej Woje­wódz­ki, Sekre­tarz Miasta.

- Decy­zja Pre­zy­den­ta cie­szy. Roz­pa­trze­nie naszej pety­cji to dowód na to, że zale­ży mu na przej­rzy­sto­ści w pod­le­głych mu jed­nost­kach. Liczy­my, że oprócz spra­woz­dań finan­so­wych na stro­nach znaj­dą się rów­nież reje­stry zawie­ra­nych umów.

Przy oka­zji war­to przy­po­mnieć, że na począt­ku kwiet­nia zwró­ci­li­śmy się do poten­cjal­nych koali­cjan­tów PO, aby w roz­mo­wach koali­cyj­nych przed tego­rocz­ny­mi wybo­ra­mi posta­wi­li Żuko­wi waru­nek publi­ka­cji spra­woz­dań finan­so­wych spół­ek („Koali­cjan­ci prze­ko­na­ją Żuka do zwięk­sze­nia jaw­no­ści w spół­kach?”).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy