Warsztat „Weź władzę w swoje ręce!” 13.03.2019

No Com­ments

Nie zga­dzasz się z tym, jak pre­zy­dent lub Rada Mia­sta zarzą­dza­ją Waszym mia­stem? Nie podo­ba Ci się, że decy­zje zapa­da­ją ponad gło­wa­mi miesz­kań­ców? Masz dość czu­cia się bez­sil­nym wobec tego, co dzie­je się w szko­le, na uli­cy, uczel­ni, w insty­tu­cji publicz­nej, w Two­im mie­ście? A może podo­ba Ci się to wszyst­ko, ale masz swo­je pomy­sły, jak moż­na coś zro­bić lepiej?

Ogól­no­pol­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych i Fun­da­cja Insty­tut Myśli Oby­wa­tel­skiej im. Stań­czy­ka zapra­sza­ją zwią­za­nych z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi dzia­ła­czy i dzia­łacz­ki spo­łecz­nych, akty­wi­stów i akty­wist­ki na warsz­tat „Weź wła­dzę w swo­je ręce”, któ­ry odbę­dzie się 13 mar­ca 2019 r. od godz. 17.00 (reje­stra­cja z prze­rwą kawo­wą od 16.30) w Lubli­nie, w Cen­trum Szko­leń i Inno­wa­cji Sp. z o.o., Al. Racła­wic­kie 8/18A, II pię­tro (win­da B), sala 5. Part­ne­rem lokal­nym spo­tka­nia jest Fun­da­cja Wolności.

Pod­czas warsz­ta­tu pro­wa­dzą­ca opo­wie o tym, co i jak moż­na sku­tecz­nie zro­bić, jakie mamy narzę­dzia praw­ne, jak z nich sku­tecz­nie korzy­stać, jak nie dać się „wysłać na drze­wo”. Przy­po­mni też o tym wszyst­kim, o czym zapo­mnia­no nam powie­dzieć w szko­le, kie­dy prze­ra­bia­li­śmy hasło „demo­kra­cja” – a co jest naszą siłą i wła­dzą, o któ­rej nie wiemy.

Spo­tka­nie orga­ni­zo­wa­ne jest w ramach pro­jek­tu „Lex pro bono com­mu­ni – moni­to­ring pra­wa regu­lu­ją­ce­go współ­pra­cę rzą­du z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi na rzecz dobra wspól­ne­go”, reali­zo­wa­ny w ramach: Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój 2014–2020 współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. Spo­tka­nia edu­ka­cyj­ne mają na celu wzmac­nia­nie orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz osób z nimi współ­pra­cu­ją­cych, w pro­wa­dzo­nych, w tym pla­no­wa­nych dzia­ła­niach straż­ni­czych, czy­li aktyw­no­ściach w zakre­sie kon­tro­li oby­wa­tel­skiej władz publicznych.

Dodatkowo dla uczestników:

  • Wspar­cie praw­ne dla orga­ni­za­cji.
    Po warsz­ta­cie wszy­scy uczest­ni­cy będą mie­li moż­li­wość korzy­sta­nia ze wspar­cia praw­ne­go orga­ni­za­cji w swo­ich dzia­ła­niach. Wspar­cia udzie­li praw­nik posia­da­ją­cy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w obsłu­dze NGO.

  • Wspar­cie mery­to­rycz­ne i sie­cio­wa­nie.
    Będzie też czas na omó­wie­nie Waszych dzia­łań, wspar­cie, wymia­nę infor­ma­cji, zsie­cio­wa­nie się i wspól­ne zasta­no­wie­nie nad moż­li­wo­ścią współdziałania.

  • Bez­płat­ne mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne i cate­ring pod­czas warsztatów.

  • Moż­li­wość ubie­ga­nia się o zwrot kosz­tów dojaz­du dla uczest­ni­ków spo­tka­nia (do war­to­ści bile­tu PKP/PKS).

Zapisy i pytania

Pro­si­my o wypeł­nie­nie krót­kie­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go dostęp­ne­go pod adre­sem: https://goo.gl/forms/gHxZwyxwNVVkmiFG2

W razie pytań doty­czą­cych spo­tka­nia i dal­sze­go wspar­cia, pro­si­my o kon­takt: anna.cioch@stanczyk.org.pl.

Prowadząca

Swo­imi doświad­cze­nia­mi i dzia­ła­nia­mi oraz swo­ją wie­dzą podzie­li się Ali­na Czy­żew­ska, człon­ki­ni Sto­wa­rzy­sze­nia Sieć Oby­wa­tel­ska – WATCHDOG POLSKA, doświad­czo­na akty­wist­ka, dzia­ła na rzecz praw czło­wie­ka. Nie jest praw­nicz­ką, więc opo­wia­da o wszyst­kim pro­stym języ­kiem. Z zawo­du jest aktor­ką, ale to nie prze­szka­dza jej wygry­wać w spo­rach admi­ni­stra­cyj­nych z pre­zy­den­ta­mi czy kan­ce­la­rią pre­mie­ra – Wy tak­że może­cie. Inter­we­niu­je i poma­ga miesz­kań­com w ich dzia­ła­niach. Tłu­ma­czy przed­sta­wi­cie­lom orga­nów wła­dzy, gdzie są ich gra­ni­ce i ich obo­wiąz­ki. Pro­wa­dzi dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne wobec uczniów w tema­cie kry­zy­su migra­cyj­ne­go, pol­skie­go uchodź­stwa i praw czło­wie­ka. Pro­wa­dzi blo­ga (http://nicdoukrycia.strikingly.com/), pisze felie­to­ny o jaw­no­ści dla e‑teatru („Jaw­ność zarob­ków w teatrze” – http://www.e‑teatr.pl/pl/artykuly/271423.html) i listy do poli­ty­ków (http://nicdoukrycia.strikingly.com/blog/listy-z-wakacji-do-jarka-i-beaty).

Tłu­ma­czy­ła lubel­skie­mu rad­ne­mu Mariu­szo­wi Kasprza­ko­wi , na czym pole­ga demo­kra­cja i jakie są gra­ni­ce jego wła­dzy: http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,22458898,list-otwarty-do-mariusza-kasprzaka-radnego-dzielnicy-ktory.html

WAŻNE: Warsz­tat odbę­dzie się przy mini­mum chęt­nych 15 oso­bach zain­te­re­so­wa­nych. Z jed­nej orga­ni­za­cji mogą zgło­sić się max. 2 osoby.

Do zoba­cze­nia!

Weź wła­dzę w swo­je ręce ogłoszenie

Weź wła­dzę w swo­je ręce ogłoszenie‑2

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy