Nie będzie rejestru wydatków. Marszałek i prezydent odmawiają.

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła pety­cje do Pre­zy­den­ta Lubli­na i Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go w spra­wie publi­ka­cji w Biu­le­ty­nach Infor­ma­cji Publicz­nej obu urzę­dów reje­stru wydat­ków. Oby­dwaj urzęd­ni­cy odmówili.

Rejestr wydat­ków to zesta­wie­nie wszyst­kich wydat­ków, pono­szo­nych z kont ban­ko­wych. Jest peł­nym obra­zem wydat­ków. Bo nie na wszyst­kie wydat­ki wyma­ga­ją zamó­wie­nia publicz­ne­go (tyl­ko te pow. 30 000 euro) a nawet nie muszą być poprze­dzo­ne umo­wa­mi (zale­ży od wewnętrz­nych ure­gu­lo­wań dane­go urzędu).

Zarów­no Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go Jaro­sław Sta­wiar­ski, jak i Pre­zy­dent Mia­sta Lublin Krzysz­tof Żuk odrzu­ci­li pety­cje Fun­da­cji Wol­no­ści w spra­wie publi­ka­cji w inter­ne­cie reje­stru wydat­ków, pono­szo­nych przez urząd.

– Po dogłęb­nej ana­li­zie obo­wią­zu­ją­ce­go stan upraw­ne­go stwier­dzić nale­ży, że prze­pi­sy pra­wa nie obli­gu­ją orga­nu samo­rzą­du woje­wódz­twa do utwo­rze­nia i publi­ka­cji wyżej wymie­nio­ne­go reje­stru na swo­jej stro­nie Biu­le­ty­nu Infor­ma­cji Publicz­nej – napi­sał w swo­jej odpo­wie­dzi mar­sza­łek. Zosta­wił jed­nak furt­kę, stwier­dza­jąc, że nie moż­na doma­gać się udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej poprzez publi­ka­cję w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej, ale infor­ma­cja może być udo­stęp­nio­na na wniosek.

Pre­zy­dent w swo­jej odpo­wie­dzi zwró­cił uwa­gę na pla­no­wa­ne zmia­ny w pra­wie zamó­wień publicz­nych, któ­re dopro­wa­dzą do obo­wiąz­ko­wej publi­ka­cji zamó­wień publicz­nych w inter­ne­cie (na stro­nie Biu­le­ty­nu Zamó­wień Publicz­nych) bez wzglę­du na war­tość zamó­wie­nia. Te zmia­ny w czę­ści odpo­wia­da­ją wnio­sko­wi z pety­cji. Pre­zy­dent nie zgo­dził się jed­nak na publi­ka­cję reje­stru wydat­ków urzę­du (choć wprost nie napi­sał tego w odpowiedzi).

– W moim odczu­ciu obaj samo­rzą­dow­cy obla­li egza­min z jaw­no­ści. Nie sko­rzy­sta­li z oka­zji do pój­ścia krok dalej w stro­nę przej­rzy­sto­ści dzia­ła­nia urzę­du, i – po publi­ka­cji reje­stru umów (oba urzę­dy publi­ku­ją go od kil­ku lat) – zamiesz­cze­niu w inter­ne­cie rów­nież reje­stru wydat­ków, tak jak zro­bi­ły to m. in. mia­sta Gdańsk i Sta­ra­cho­wi­ce – uwa­ża Krzysz­tof Jaku­bow­ski z Fun­da­cji Wolności.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy