Wyniki głosowania mieszkańców przed październikową sesją Rady Miasta

No Com­ments

Czwart­ko­wa sesja Rady Mia­sta będzie zdal­na. Rad­ni będą gło­so­wać sie­dząc w swo­ich domach. Tak samo z domu mogli gło­so­wać miesz­kań­cy. Dzię­ki nasze­mu por­ta­lo­wi www.glosuje.fundacjawolnosci.org, w czte­rech spra­wach, któ­ry­mi zaj­mą się radni.

Tym razem przy­go­to­wa­li­śmy gło­so­wa­nia w sprawach:
1. Posze­rze­nia Stre­fy Płat­ne­go Parkowania.
2. Wpro­wa­dze­nia opła­ty za korzy­sta­nie z sza­le­tu w Par­ku Ludowym.
3. Nada­nia nazwy ron­du w kształ­cie bisz­kop­ta na ul. Cho­iny – im. Mar­ga­ret Thatcher.
4. Wydzier­ża­wie­nia tere­nów w oko­li­cy LKJ pod Lubel­ską Aka­de­mię Futbolu.

Co cie­ka­we, gło­sy miesz­kań­ców roz­dzie­li­ły się nie­mal po równo.

- Czy jesteś za posze­rze­niem stre­fy płat­ne­go parkowania?
28 ZA
22 PRZECIW
1 WSTRZYMAŁ SIĘ

- Czy jesteś za wpro­wa­dze­niem opła­ty za korzy­sta­nie z sza­le­tu w Par­ku Ludowym?
23 ZA
25 PRZECIW
1 WSTRZYMAŁ SIĘ

- Czy jesteś za wydzier­ża­wie­niem tere­nów wokół LKJ dla Lubel­skiej Aka­de­mii Futbolu?
23 ZA
20 PRZECIW
7 WSTRZYMAŁO SIĘ

- Czy jesteś za nada­niem ron­du w kształ­cie bisz­kop­ta na ul. Cho­iny – im. Mar­ga­ret Thatcher
30 ZA
20 PRZECIW
7 WSTRZYMAŁO SIĘ

Wyni­ki są też dostęp­ne na stro­nie www.glosuje.fundacjawolnosci.org.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy