Budżet dla mieszkańców dzielnic

No Com­ments

Lublin przy­go­to­wu­je się do wpro­wa­dze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go – taki prze­kaz pły­nął z kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­zy­den­ta mia­sta z począt­ku tego mie­sią­ca. Jed­nak nie tyl­ko urzęd­ni­cy, ale rów­nież my (miesz­kań­cy) powin­ni­śmy się dobrze przy­go­to­wać do wpro­wa­dze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Bio­rąc udział w dys­ku­sji nad tym, jak powi­nien on wyglą­dać. Bo to wła­śnie od usta­lo­nych wcze­śniej zasad zale­ży jego dal­sze powodzenie.

Auten­tycz­na deliberacja

War­to zdać sobie spra­wę z tego, czym jest budżet par­ty­cy­pa­cyj­ny (zamien­nie nazy­wa­ny oby­wa­tel­skim). Przy­miot­nik „oby­wa­tel­ski” ozna­cza, że jest dla wszyst­kich oby­wa­te­li, a „par­ty­cy­pa­cyj­ny”, że bio­rą oni aktyw­ny udział w jego tworzeniu.

W zeszłym roku „budżet oby­wa­tel­ski” wpro­wa­dzi­ły Puła­wy, a w obec­nym Kra­śnik (wła­śnie trwa tam gło­so­wa­nie). Jed­nak w oby­dwu mia­stach zasa­dy zosta­ły z góry narzu­co­ne przez ini­cja­to­rów a rola miesz­kań­ców spro­wa­dzi­ła się do zgło­sze­nia pomy­słów oraz aktu gło­so­wa­nia. Nie było miej­sca ani cza­su na dys­ku­sję miesz­kań­ców nad zgło­szo­ny­mi pro­jek­ta­mi, nad tym po co w ogó­le jest budżet oby­wa­tel­ski, cze­mu ma słu­żyć i dla­cze­go to takie ważne.

Mam nadzie­ję, że lubel­ski budżet par­ty­cy­pa­cyj­ny nie spro­wa­dzi się do kon­kur­su gran­to­we­go dla miesz­kań­ców lub wal­ki pomię­dzy miesz­kań­ca­mi poszcze­gól­nych dziel­nic o to, któ­ra „urwie” wię­cej dla siebie.

Aby temu zapo­biec, musi­my sku­pić się na trzech kwe­stiach – deli­be­ra­cji, deli­be­ra­cji oraz deli­be­ra­cji. Mia­rą suk­ce­su budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie będzie nie licz­ba zgło­szo­nych pro­jek­tów czy ilość gło­su­ją­cych, ale zaan­ga­żo­wa­nie miesz­kań­ców (w kon­sul­ta­cje zasad, w dys­ku­sje nad zgło­szo­ny­mi pro­jek­ta­mi oraz ich pro­mo­cję w lokal­nych spo­łecz­no­ściach). Łódź anga­żo­wa­ła miesz­kań­ców np. zle­ca­jąc pro­mo­cję budże­tu oby­wa­tel­skie­go orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym. Zor­ga­ni­zo­wa­no tam nie tyl­ko spo­tka­nia infor­ma­cyj­ne (w samym maju odby­ło się 36), ale rów­nież spa­ce­ry badaw­cze, indy­wi­du­al­ne porad­nic­two, wyda­no spe­cjal­ną gaze­tę. Podob­ne dzia­ła­nia są prze­wi­dzia­ne rów­nież w tym roku, w tym sześć spo­tkań, na któ­rych miesz­kań­cy będą mogli pre­zen­to­wać swo­je pro­jek­ty i dys­ku­to­wać o nich.

Budżet oby­wa­tel­ski jest dla miesz­kań­ców. Naszym poten­cja­łem jest duża aktyw­ność spo­łecz­ni­ków i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. I nie wyobra­żam sobie, aby tego nie wyko­rzy­stać. Mówi się, że w kam­pa­nię na rzecz budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Gdań­sku zaan­ga­żo­wa­ło się kil­ka­set osób. Wie­rzę, że w Lubli­nie znaj­dzie się nie mniej osób, któ­re będą chcia­ły wspól­nie pra­co­wać na ten cel.

Budżet dla dzielnic

Nie­daw­no zakoń­czy­ło się gło­so­wa­nia w spra­wie budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Gdań­sku. Pula środ­ków była podzie­lo­na na okrę­gu kon­sul­ta­cyj­ne, w skład któ­rych wcho­dzi­ło po kil­ka dziel­nic. W wyni­ku gło­so­wa­nia pie­nią­dze otrzy­ma­ły tyl­ko pro­jek­ty z dużych dziel­nic. To roz­wią­za­nie już jest powo­dem kry­ty­ki ze stro­ny miesz­kań­ców. Oba­wy „prze­gło­so­wa­nia” przez więk­sze dziel­ni­ce dostrze­ga­ją też lubli­nia­nie. Zwra­ca­li na to uwa­gę np. miesz­kań­cy na spo­tka­niu kon­sul­ta­cyj­nym w dziel­ni­cy Dziesiąta.

Dla­te­go uwa­żam, że war­to uczyć się na błę­dach Gdań­ska i podzie­lić pulę środ­ków nie według okrę­gów, ale zapew­nić miesz­kań­com każ­dej dziel­ni­cy wła­sną sumę, np. pół milio­na zło­tych. Taka kwo­ta z jed­nej stro­ny zabez­pie­czy inte­re­sy miesz­kań­ców wszyst­kich dziel­nic, z dru­giej jest na tyle duża, aby umoż­li­wić reali­za­cję kil­ku pro­jek­tów w każ­dej dzielnicy.

Weź­my budżet w swo­je ręce

Już koń­czą się spo­tka­nia kon­sul­ta­cyj­ne w spra­wie budże­tu oby­wa­tel­skie­go, orga­ni­zo­wa­ne przez urząd mia­sta w kil­ku­na­stu dziel­ni­cach. Jed­nak nadal (do 9 mar­ca) może­my zgła­szać swo­je pomy­sły pocz­tą elek­tro­nicz­ną (partycypacja@lublin.eu). Mamy zatem jesz­cze tro­chę cza­su, aby wypo­wie­dzieć się, jaki chce­my mieć budżet obywatelski.

Krzysz­tof Jakubowski

Pre­zes Fun­da­cji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy