Posiedzenie RD Węglin Południowy – 9 lipca 2015

No Com­ments
 1. Odczy­ta­nie pro­to­kół z poprzed­nie­go posie­dze­nia, wobec wąt­pli­wo­ści człon­ków, usta­lo­no, że pro­to­kół z poprzed­nie­go posie­dze­nia, zosta­nie uzu­peł­nio­ny i odczy­ta­ny na następ­nym posiedzeniu. 

 2. Dys­ku­sja na temat budo­wy chod­ni­ka przy uli­cy Węgli­nek i Gra­ni­to­wej. Po roz­mo­wie z przed­sta­wi­cie­lem wydzia­łu inwe­sty­cji Urzę­du Mia­sta oka­zu­ję się, że inwe­sty­cja znacz­nie prze­kra­cza­ją­ca zało­żo­ne kosz­ty (rada dziel­ni­cy wpi­sa­ła koszt 39 tys. zł, a wydział inwe­sty­cji wyli­czył koszt 78 tys. zł. Rada dziel­ni­cy zre­zy­gno­wa­ła z tego zada­nia inwestycyjnego.

 3. Dys­ku­sja na temat budo­wy chod­ni­ka przy uli­cy Sza­fi­ro­wej. Po roz­mo­wie z przed­sta­wi­cie­lem wydzia­łu inwe­sty­cji Urzę­du Mia­sta oka­zu­ję się, że inwe­sty­cja prze­kra­cza­ją­ca zało­żo­ne kosz­ty o 12 tys. zł. Zde­cy­do­wa­no, że bra­ku­ją­ce środ­ki zosta­ną prze­su­nię­te z inwe­sty­cji dot. uli­cy Węglinek. 

 4. W związ­ku z powyż­szym radzie pozo­sta­ła do roz­dy­spo­no­wa­nia kwo­ta 27 tys. zł. Dys­ku­sja na temat wyko­rzy­sta­nie w.w. kwo­ty. Rada zde­cy­do­wa­ła się na siłow­nię przy pla­cu zabaw. 

 5. Refe­ra­ty komi­sji pro­ble­mo­wych, min. refe­rat na temat obo­wią­zu­ją­cej uchwa­ły Rady Mia­sta Lublin, w spra­wie Regu­la­mi­nu utrzy­ma­nia czy­sto­ści i porząd­ku na tere­nie mia­sta Lublin; sygna­li­za­cja potrze­by kam­pa­nii infor­ma­cyj­nej dla miesz­kań­ców, na tema­ty porząd­ko­we, we współ­pra­cy ze Stra­żą Miej­ską; pomysł orga­ni­za­cji bie­gu rodzinnego, 

 6. Spra­woz­da­nie prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du z bie­żą­cej działalności. 

 7. Pro­blem sie­dzi­by rady dziel­ni­cy, dotych­cza­so­wa sie­dzi­ba, w szko­le przy ul. Roz­to­cze, decy­zją dyrek­to­ra szko­ły zosta­nie prze­ka­za­na na salę dydak­tycz­ną, w związ­ku z prze­lud­nie­niem szkoły. 

 8. Zamknię­cie posiedzenia.

Wnioski/uchwały : nie zgła­sza­no wnio­sków, nie pod­ję­to uchwał

Uwa­gi:

 • Brak infor­ma­cji o ter­mi­nie posie­dze­nia na tabli­cy infor­ma­cyj­nej. Wia­do­mość o ter­mi­nie i godzi­nie posie­dze­nia krą­ży jedy­nie wśród człon­ków rady. 

 • Pro­blem z sie­dzi­bą, rada dziel­ni­cy zosta­je pozba­wio­na siedziby, 

 • Pro­blem sza­co­wa­nia kosz­tów inwe­sty­cji, w przy­pad­ku uli­cy Gra­ni­to­wej, sza­co­wa­ne przez radę kosz­ty oka­za­ły się zna­czą­co nie­wy­star­cza­ją­ce (rada sza­co­wa­ła na 39 tys., a wyko­na­nie moż­li­we za 78tys. ). 

Czas trwa­nia posie­dze­nia: 18:00- ?

Obec­ni: 14 człon­ków rady, brak rad­nych miejskich

Nie przy­ję­to pro­to­ko­łu z poprzed­nie­go posiedzenia

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy