Zarejestrowani kandydaci do rady dzielnicy Rury

No Com­ments

Miej­ska Komi­sja Wybor­cza skoń­czy­ła pro­ces reje­stra­cji kan­dy­da­tów w wybo­rach do rady dziel­ni­cy Rury, któ­re odbę­dą się 4 czerw­ca br.

Dziel­ni­ca, obej­mu­ją­ca przede wszyst­kim teren Lubel­skiej Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej jest podzie­lo­na na 7 okrę­gów wybor­czych. Wybie­ra się w nich 21 człon­ków rady. Do wybo­rów zgło­si­ło się 33 kan­dy­da­tów. To o 3 oso­by mniej, niż w poprzed­nich wyborach.

Poni­żej kan­dy­da­ci któ­rzy zgło­si­li się do wybo­rów w poszcze­gól­nych okręgach:

Obwód 1 (2 man­da­ty): Ewa Bis (53 lata), Mag­da­le­na Szczy­­gieł-Mitrus (32), Piotr Szy­mań­ski (49) i Karol Wicher (28).

Obwód 2 (4 man­da­ty): Anna Bia­łek (30), Aldo­na Siej­ko (57), Damian Siej­ko (27), Mał­go­rza­ta Wasek (53), Grze­gorz Wierz­chow­ski (27), Michał Zacz (35).

Obwód 3 (2 man­da­ty): Kata­rzy­na Bau­er (52), Piotr Lew­czyń­ski (57), Emi­lia Lipiń­ska (32), Kata­rzy­na Sikor­ska (50).

Obwód 4 (4 man­da­ty): Grze­gorz Błasz­czuk (51), Tomasz Dąb­ski (42), Lucy­na Fryc (69), Andrzej Gołac­ki (34), Piotr Gór­ski (28), Tomasz Izbic­ki (64) i Karo­li­na Lato (32).

Obwód 5 (3 man­da­ty): Jacek Figar­ski (43), Andrzej Gil (53), Jaro­sław Jagit­ka (35), Anna Modze­­le­w­ska-Kola­­sa (68), Andrzej Paw­lik (58).

Obwód 6 (3 man­da­ty): Piotr Gan­cew­ski (55), Jacek Kmieć (59), Grze­gorz Mate­jak (43), Dariusz Sadow­ski (47).

Obwód 7 (3 man­da­ty): Kata­rzy­na Koso­buc­ka (40), Jerzy Król (66) i Moni­ka Kwiat­kow­ska (40).

Wśród zgło­szo­nych kan­dy­da­tów ośmio­ro kan­dy­do­wa­ło rów­nież w poprzed­nich wybo­rach, w tym 7 osób z powodzeniem.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy