Webinarium „Jawna Gmina” – zapraszamy

No Com­ments

Zapra­sza­my na webi­na­rium „Jaw­na Gmi­na”, któ­re odbę­dzie się przez apli­ka­cję Google Meets (nie trze­ba nic insta­lo­wać, do udzia­łu wystar­czy mikro­fon i słu­chaw­ki lub gło­śni­ki). Poza pre­zen­ta­cją narzę­dzia do moni­to­ro­wa­nia gmin, zapre­zen­tu­je­my dobre prak­ty­ki w zakre­sie przej­rzy­sto­ści w samorządach.

Webi­na­ria odby­wa­ją się o godzi­nie 10 oraz 18 (do wybo­ru) od wtor­ku 27 paź­dzier­ni­ka do piąt­ku 30 paź­dzier­ni­ka. Aby potwier­dzić zgło­sze­nie, pro­szę się wysłać for­mu­larz https://fundacjawolnosci.org/jawnagminazgloszenie

Webi­na­ria „Jaw­na Gmi­na” są reali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu „Zwięk­sze­nie dostę­pu Orga­ni­za­cji Straż­ni­czych do danych dostęp­nych onli­ne doty­czą­cych wdra­ża­nia pra­wa na pozio­mie kra­jo­wym” POWR.02.16.00–00–0061/17 współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Unię Euro­pej­ską w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny przez Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych (Lider Pro­jek­tu) w part­ner­stwie z Fun­da­cją Wol­no­ści (Part­ner Projektu).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy