Wojewoda ujawnił swoje rejestry umów, ale nie opublikuje ich w BIP

No Com­ments

Woje­wo­da Lubel­ski na wnio­sek Fun­da­cji Wol­no­ści udo­stęp­nił swo­je reje­stry umów. Prze­sła­ne reje­stry zawie­ra­ją umo­wy i poro­zu­mie­nia zawie­ra­ne przez same­go Woje­wo­dę oraz Dyrek­to­ra Gene­ral­ne­go Lubel­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go. Woje­wo­da odmó­wił opu­bli­ko­wa­nia reje­strów w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicznej.

Udo­stęp­nio­ne reje­stry zawie­ra­ją dane dot.: rodza­ju umo­wy, nazwy wydziału/biura zawie­ra­ją­ce­go umo­wę, daty zawar­cia umo­wy,  okre­su obo­wią­zy­wa­nia, nazwy zleceniobiorcy/wykonawcy oraz przed­miot umowy.

Jed­na z umów zawar­tych w ubie­głym roku, doty­czy­ła wyko­na­nia przez Maria­na Widel­skie­go 9 fil­mo­wych mate­ria­łów o dzia­łal­no­ści woje­wo­dy (zło­ży­li­śmy wnio­sek o jej udostępnienie).

Jed­no­cze­śnie Woje­wo­da odmó­wił publi­ka­cji reje­strów umów w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej i pro­wa­dze­nia jego aktu­ali­za­cji (przy­naj­mniej raz na kwar­tał). Uza­sad­nił to nie­wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem oby­wa­te­li tymi infor­ma­cja­mi (3 wnio­ski w cią­gu ostat­nich trzech lat, w tym jeden nasz).

Jeśli uwa­żasz, że publi­ka­cja reje­strów umów jest waż­na, pod­pisz się pod pety­cją do Woje­wo­dy Lubel­skie­go w spra­wie ich ujawnienia:

[ema­il­pe­ti­tion id=„1”]

[signa­tu­re­list id=„1”]

Zobacz rejestr umów zawar­tych przez Dyrek­to­ra Gene­ral­ne­go LUW w 2016 roku:

Zobacz tre­ści reje­strów udo­stęp­nio­nych przez woje­wo­dę (pli­ki pdf):

Rejestr umów i poro­zu­mień Woje­wo­dy Lubel­skie­go – rok 2012 cz. 1

Rejestr umów i poro­zu­mień Woje­wo­dy Lubel­skie­go – rok 2012 cz.2

Rejestr umów i poro­zu­mień Woje­wo­dy Lubel­skie­go – rok 2013

Rejestr umów i poro­zu­mień Woje­wo­dy Lubel­skie­go – rok 2014

Rejestr umów i poro­zu­mień Woje­wo­dy Lubel­skie­go – rok 2015

Rejestr umów i poro­zu­mień Woje­wo­dy Lubel­skie­go – rok 2016

Rejestr umów i poro­zu­mień – Dyrek­tor Gene­ral­ny – rok 2012

Rejestr umów i poro­zu­mień – Dyrek­tor Gene­ral­ny – rok 2013

Rejestr umów i poro­zu­mień – Dyrek­tor Gene­ral­ny – rok 2014 cz. 1

Rejestr umów i poro­zu­mień – Dyrek­tor Gene­ral­ny – rok 2014 cz. 2

Rejestr umów i poro­zu­mień – Dyrek­tor Gene­ral­ny – rok 2015

Rejestr umów i poro­zu­mień – Dyrek­tor Gene­ral­ny – rok 2016

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy