Szkolenie nt. monitoringu sportu

No Com­ments

szkolenie obywatelski monitoring sportuW dniach 14–16 wrze­śnia wzię­li­śmy udział w szko­le­niu w Kon­sta­n­ci­­nie-Jezio­r­na pod War­sza­wą, któ­re zain­au­gu­ro­wa­ło oby­wa­tel­ski moni­to­ring spor­tu. Fun­da­cja Wol­no­ści jest jedy­ną orga­ni­za­cją, któ­ra będzie moni­to­ro­wać wydat­ko­wa­nie publicz­nych pie­nię­dzy na sport w Lublinie.

Na trzy­dnio­wym szko­le­niu poru­sza­no pro­ble­ma­ty­kę meto­do­lo­gii badań, kwe­stii finan­so­wa­nia spor­tu z budże­tu gmi­ny, dostę­pu do infra­struk­tu­ry spor­to­wej dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, korzy­sta­niu z pra­wa do udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nej. Był też czas na wymia­nę doświad­czeń i spo­strze­żeń z uczest­ni­ka­mi z innych miejsc w kraju.

Oby­wa­tel­ski Moni­to­ring Spor­tu orga­ni­zu­je Sto­wa­rzy­sze­nie Lide­rów Lokal­nych Grup Oby­wa­tel­skich we współ­pra­cy z Fun­da­cją im. Ste­fa­na Batorego.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy