Delegacja samorządowców z Wołynia i Rówieńszczyzny w Lublinie

No Com­ments

W dniach 20–23 czerw­ca br. w Lubli­nie będzie prze­by­wać gru­pa 13 samo­rzą­dow­ców z gmin, rejo­nów i obwo­dów Woły­nia i Rówieńsz­czy­zny. W więk­szo­ści są to rad­ni wybra­ni po raz pierw­szy. Jesie­nią ub. roku na Ukra­inie były wybo­ry będą­ce zwień­cze­niem refor­my samorządowej.

Nowo wybra­nym rad­nym chce­my prze­ka­zać pol­skie doświad­cze­nia i dobre prak­ty­ki bazu­jąc na lubel­skich doświadczeniach.

W ponie­dzia­łek rano będzie­my gościć w urzę­dzie mar­szał­kow­skim, następ­nie urzę­dzie mia­sta Lublin. Po połu­dniu odwie­dzi­ny gmi­nę Jabłon­na, gdzie rad­ni odwie­dzą biblio­te­kę, ośro­dek kul­tu­ry oraz poroz­ma­wia­ją o akty­wi­za­cji miesz­kań­ców w małej gmi­nie. Ponad­to w pro­gra­mie na kolej­ne dni zapla­no­wa­li­śmy warsz­ta­ty, spo­tka­nia z lubel­ski­mi rad­ny­mi, dzia­ła­cza­mi kul­tu­ry, eks­per­ta­mi. Kolej­nym eta­pem będzie wypra­co­wa­nie planu/strategii dzia­łań, pozwa­la­ją­cych roz­wią­zać lokal­ne pro­ble­my w samo­rzą­dach naszych gości.

Wizy­tę orga­ni­zu­je­my w ramach pro­jek­tu „Oby­wa­tel­ski rad­ny w ukra­iń­skiej gro­ma­dzie”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści w ramach pro­gra­mu RITA – Prze­mia­ny w regio­nie, reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demokracji.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy