Dajemy drugą szansę Wojewodzie – ponowna skarga

No Com­ments

Woje­wo­da Lubel­ski nie uznał naszej skar­gi w spra­wie unie­waż­nie­nia Stu­dium oraz pla­nu miej­sco­we­go w oko­li­cach ul. Prze­skok. Pomi­nął naj­waż­niej­sze nasze argu­men­ty, któ­re zawar­li­śmy. Dla­te­go daje­my Woje­wo­dzie dru­gą szan­sę. Zło­ży­li­śmy ponow­ną skargę.

Woje­wo­da aż zor­ga­ni­zo­wał kon­fe­ren­cję pra­so­wą, aby odnieść się do nasze­go wnio­sku o unie­waż­nie­nie Stu­dium w Lubli­nie oraz pla­nu miej­sco­we­go w oko­li­cach ul. Prze­skok. Odpo­wiedź liczy 10 stron. Nie­ste­ty ilość nie poszła w jakość. Woje­wo­da na część zarzu­tów wca­le nie odpo­wie­dział, miej­sca­mi (wbrew prze­pi­som) nie uza­sad­nił swo­jej odpo­wie­dzi mery­to­rycz­nie czy praw­nie, gdzie indziej uza­sad­nie­nie jest wewnętrz­nie sprzecz­ne. Jesz­cze w dniu kon­fe­ren­cji zwró­ci­li­śmy uwa­gę Woje­wo­dzie, że wca­le nie odniósł się do nasze­go naj­cięż­sze­go zarzu­tu, dot. błęd­ne­go bilan­su tere­nów w Studium.

Prze­ana­li­zo­wa­li­śmy całość odpo­wie­dzi. Jej zakres nie pozo­sta­wia nam innej moż­li­wo­ści niż pono­wie­nie skar­gi – pod­no­si­my w niej sześć argu­men­tów. Ocze­ku­je­my, że Woje­wo­da sta­nie na wyso­ko­ści zada­nia i roz­pa­trzy naszą skar­gę zgod­nie z prze­pi­sa­mi. Naszym zda­niem zarzu­ty są na tyle poważ­ne, że musi zaskar­żyć plan miej­sco­wy. To nie jest kwe­stia woli a obo­wiąz­ku organu.

Treść odpowiedzi Wojewody na naszą pierwszą skargę

Odpo­wiedź LUW na skar­gę – mpzp Prze­skok oraz Studium

Sześć zarzutów

  1. Woje­wo­da wca­le nie odniósł się do zarzu­tów dot. błę­dów rachun­ko­wych w Stu­dium. Te są dość spo­re, bo zamiast dopusz­czać zabu­do­wę pod 380 tys. miesz­kań­ców, prze­wi­du­ją ją na 620 tys. miesz­kań­ców. Tym samym w Stu­dium dopusz­czo­no 1,5x tyle nowej powierzch­ni użyt­ko­wej miesz­kań ile mamy obecnie!
  2. W odpo­wie­dzi na skar­gę Woje­wo­da wca­le nie odniósł się do zarzu­tu nie­uwzględ­nie­nia w Stu­dium zapi­sów pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go woje­wódz­twa w zakre­sie pro­gnoz demo­gra­ficz­nych. Plan Woje­wódz­ki mówi, że całe woje­wódz­two, w tym wszyst­kie mia­sta będą się wylud­niać. Stu­dium zaś zakła­da odwrot­ny scenariusz.
  3. W zakre­sie pod­no­szo­ne­go przez nas zarzu­tu nie­pra­wi­dło­wo spo­rzą­dzo­nej pro­gno­zy demo­gra­ficz­nej w Stu­dium, Woje­wo­da sta­nął na sta­no­wi­sku, że organ przy­jął wariant opty­mi­stycz­ny zakła­da­ją­cy wzrost licz­by lud­no­ści. Woje­wo­da nie uza­sad­nił, dla­cze­go taką wróż­bę demo­gra­ficz­ną uznał za pro­gno­zę, czy­li prze­wi­dy­wa­nie opar­te o dane i licz­by. Na taką oko­licz­ność wska­za­li­śmy Woje­wo­dzie kil­ka wyro­ków, któ­re wska­zu­ją, że choć pro­gno­za demo­gra­ficz­na nie musi być zgod­na z pro­gno­zą GUS, to musi być wia­ry­god­na, opar­ta o dane i mieć uza­sad­nio­ne pod­sta­wy. Lubel­ska wróż­ba demo­gra­ficz­na nie ma żad­ne­go popar­cia w danych. Ba! Urba­ni­ści powo­ła­li się na para­doks – podej­mo­wa­ne dotych­czas dzia­ła­nia mia­ły­by zacząć przy­no­sić efek­ty odwrot­ne od dotych­czas obserwowanych.
    Woje­wo­da powo­łał się na usta­wo­wy wyją­tek, któ­re pozwa­la zwięk­szyć wskaź­ni­ki Stu­dium. Woje­wo­da nie zwró­cił jed­nak uwa­gi, że wyją­tek ten nie odno­si się do pro­gno­zy demo­gra­ficz­nej. Nie zwró­cił też uwa­gi, że wyją­tek pozwa­la pod­nieść wskaź­ni­ki mak­sy­mal­nie o 30%. Woje­wo­da nie obli­czył o ile w Stu­dium pod­nie­sio­no te wskaź­ni­ki. My to zro­bi­li­śmy i wyszło nam 300%. To dzie­się­cio­krot­ne wię­cej niż dopusz­cza­ją przepisy.
  4. Woje­wo­da odpo­wia­da­jąc na skar­gę w zakre­sie pla­nu miej­sco­we­go pod halę spor­to­wą z funk­cją żuż­lo­wą przed­sta­wia argu­men­ta­cję, któ­ra ma udo­wad­niać, że w tym miej­scu moż­na było posta­wić tak wyso­ki obiekt. W pierw­szej kolej­no­ści przy­wo­łu­je dwa wyro­ki… któ­re mówią o czymś prze­ciw­nym niż pisze Woje­wo­da i przy­zna­ją rację argu­men­ta­cji Fun­da­cji. Po dru­gie Woje­wo­da powo­łu­je się na moż­li­wość prze­kro­cze­nia okre­ślo­nych w Stu­dium wyso­ko­ści przez domi­nan­ty. Zga­dza­my się, że takie zapi­sy zna­la­zły się w Stu­dium. Ale te domi­nan­ty muszą być wyraź­nie okre­ślo­ne w pla­nie miej­sco­wym. Tutaj nie ma takiej sytu­acji. Dodat­ko­wo wska­zu­je­my, że Stu­dium w kil­ku miej­scach wska­zu­je na ogra­ni­cze­nie moż­li­wo­ści wyso­ko­ści, czy stre­fy dopusz­czal­nej zabu­do­wy wyso­kiej. Doku­ment skła­da się z róż­nych zaka­zów, naka­zów, wyjąt­ków. Trze­ba na nie­go patrzeć cało­ścio­wo. W tym zakre­sie Woje­wo­da nie raczył się do tych zapi­sów odnieść kompleksowo.
  5. Woje­wo­da wska­zu­je, że pro­jekt plan miej­sco­wy uzy­skał pozy­tyw­ne uzgod­nie­nie ze stro­ny Lubel­skie­go Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków w zakre­sie wyso­ko­ści zabu­do­wy. Nie jest to jed­nak praw­dą, gdyż jak moż­na prze­czy­tać w uzgod­nie­niu Kon­ser­wa­tor uzgod­nił pozy­tyw­nie plan, gdyż nie zna­lazł w jego obsza­rze obiek­tów chro­nio­nych. Nie odniósł się w żaden spo­sób do wpły­wu zabu­do­wy na pano­ra­mę. Co wię­cej na nega­tyw­ny wpływ tego obiek­tu na kra­jo­braz, oraz stwo­rze­nie w tym miej­scu domi­nan­ty (nie­uwzględ­nia­nej w pla­nie) wska­zy­wał Regio­nal­ny Dyrek­tor Ochro­ny Śro­do­wi­ska. Do tej opi­nii Woje­wo­da winien się odnieść.
  6. W zakre­sie pod­nie­sio­nych przez nas zarzu­tów NIK dot. nie­zgod­no­ści pla­nu ze Stu­dium, Woje­wo­da wca­le nie odniósł się mery­to­rycz­nie czy praw­nie. Ogra­ni­czył się do stwier­dze­nia, że poin­for­mo­wał NIK o pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji przed­mio­to­wej uchwa­ły. W ponow­nej skar­dze pozwo­li­li­śmy sobie szcze­gó­ło­wo opi­sać zarzu­ty, wska­zu­jąc tak­że te nie­for­mu­ło­wa­ne wprost przez NIK. Naj­cięż­szej wagi zarzut doty­czy uwzględ­nie­nia Stra­te­gicz­nej Oce­ny Oddzia­ły­wa­nia na Śro­do­wi­sko nie­zgod­nej z wyma­ga­nia­mi. Zarzut ten, choć nie wprost, sfor­mu­ło­wa­ła Regio­nal­na Dyrek­cja Ochro­ny Śro­do­wi­ska: Nie odnie­sio­no się zupeł­nie, w jaki spo­sób pla­no­wa­ny spo­sób zago­spo­da­ro­wa­nia wpły­nie na zmia­nę sto­sun­ków wod­nych w pod­ło­żu, zasi­la­nie zaso­bów wód pod­ziem­nych, czy wystą­pi oddzia­ły­wa­nie w odnie­sie­niu do rze­ki i z jakim moż­li­wym skutkiem.

Treść ponownej skargi

2023.09.06 LUW – ponow­ny wnio­sek studium

fot. https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/konferencja-prasowa-w-sprawie-skargi-fundacji-wolnosci

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy