Dołącz do monitoringu kampanii wyborczej

No Com­ments

Patrz z nami wła­dzy na ręce – dołącz do moni­to­rin­gu kam­pa­nii wyborczej!

Ofe­ru­je­my:

  • szko­le­nie wprowadzające,
  • umo­wę wolon­ta­riac­ką i ubez­pie­cze­nie NNW,
  • prze­jaz­dy komu­ni­ka­cją miej­ską na czas monitoringu,
  • wspar­cie eksperckie,

Zgłoś się już dziś:

Napisz, w któ­rej dziel­ni­cy miesz­kasz i dla­cze­go chcesz wziąć udział w monitoringu:

kontakt@fundacjawolnosci.org

W razie pytań, zadzwoń: 513 97 95 97

Uwa­ga! Jeśli jesteś członkiem/członkinią par­tii poli­tycz­nej lub zamie­rzasz kan­dy­do­wać w wybo­rach, nie możesz z nami moni­to­ro­wać kam­pa­nii wyborczej.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy