Nowy numer papierowego wydania gazety „Jawny Lublin”!

No Com­ments

Wła­śnie uka­zał się nowy numer papie­ro­we­go wyda­nia gaze­ty „Jaw­ny Lublin”.

W tym nume­rze prze­czy­ta­cie m. in. na temat:

  • Kto napraw­dę rzą­dzi w Lublinie?
  • Jak Pre­zy­dent Lubli­na nagra­dza ludzi kultury,
  • zmia­nie władz w spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej im. Nałkowskich,

Jak zawsze nasza gaze­ta jest bez­płat­na. Więk­szość nakła­du zosta­ła roz­kol­por­to­wa­na do skrzy­nek pocz­to­wych. Gaze­tę moż­na też znaleźć:

  • w ratu­szu (par­ter),
  • filiach Miej­skiej Biblio­te­ki Publicznej,
  • wybra­nych kawiar­niach w cen­trum miasta,
  • sie­dzi­bach Rad Dzielni,

Jeśli nie dotarł do Cie­bie egzem­plarz papie­ro­wy a chcesz go czy­tać wła­śnie w takiej for­mie, zapra­sza­my do nasze­go biu­ra (zosta­wi­li­śmy kil­ka­na­ście sztuk).

Czy­taj wer­sję PDF: »klik­nij tutaj, aby otwo­rzyć gaze­tę«. Wszyst­kie tek­sty zosta­ną też opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie jawnylublin.pl

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy