Wyłożenie zmiany planu zagospodarowania – ulica Muzyczna

No Com­ments
Poni­żej publi­ku­je­my naszą trans­mi­sję z wyło­że­nia pro­jek­tu zmia­ny pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go – uli­ca Muzycz­na, z dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2022. Zmia­na pla­nu dopusz­cza reali­za­cję miesz­kań (zabu­do­wa jed­no- i wie­lo­ro­dzin­na) w zakre­sie nie­prze­kra­cza­ją­cym 50% powierzch­ni użyt­ko­wej na tere­nie prze­wi­dzia­nym dotych­czas wyłącz­nie pod usłu­gi komer­cyj­ne, jako kon­ty­nu­acja for­my zabu­do­wy, któ­ra wystę­pu­je w pobli­żu. Wska­za­ne para­me­try nawią­zu­ją do zabu­do­wy wokół i pozwa­la­ją na reali­za­cję budyn­ku do 12 metrów wyso­ko­ści i trzech kon­dy­gna­cji nad­ziem­nych. Inwe­stor będzie mógł zre­ali­zo­wać budy­nek o więk­szych para­me­trach – do 16 metrów i wyso­ko­ści 4 kon­dy­gna­cji (na pół­noc­nej czę­ści budyn­ku) – jeże­li speł­ni dodat­ko­we warun­ki wyni­ka­ją­ce z adap­ta­cji do zmian kli­ma­tu: zasto­su­je roz­wią­za­nia w zakre­sie zago­spo­da­ro­wa­nia wód opa­do­wych i roz­to­po­wych na tere­nie dział­ki budow­la­nej, przy jed­no­cze­snym zasto­so­wa­niu dachów zie­lo­nych na mini­mum poło­wie ich powierzch­ni i „pio­no­wych ogro­dów”, czy­li sys­te­mów ele­wa­cyj­nych z nasa­dze­nia­mi roślin lub pną­cej roślin­no­ści, na co naj­mniej 1/4 powierzch­ni ścian ele­wa­cyj­nych na budyn­ku.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię w ramach Fun­du­szy EOG.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy