Radni mieli 3 miesiące, ale i tak się nie wyrobili. Składamy wniosek o potrącenie diet

No Com­ments

1 czerw­ca br. zło­ży­li­śmy pety­cję do Rady Mia­sta Lublin. Zgod­nie z usta­wą o pety­cjach, rad­ni mie­li trzy mie­sią­ce na jej roz­pa­trze­nie. Czas minął, a rad­ni ani razu nie spo­tka­li się, aby pod­jąć decy­zję, czy uwzględ­nić petycję.

W związ­ku z tym, że rad­ni nie wyko­na­li swo­ich obo­wiąz­ków, zło­ży­li­śmy wnio­sek o potrą­ce­nie im diet. Jed­no­cze­śnie wysła­li­śmy pyta­nie o to, ile w tej kaden­cji Rady Mia­sta Lublin było skarg, wnio­sków i pety­cji nie­roz­pa­trzo­nych w terminie.

Poni­żej treść wnio­sku w spra­wie obni­że­nia diet w związ­ku z nie­wy­wią­za­niem się z 3‑miesięcznego ter­mi­nu na roz­pa­trze­nie petycji:

Wyso­ka Rado,
Sza­now­ny Panie Przewodniczący,
w dniu 1 czerw­ca br. Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła pety­cję w inte­re­sie publicz­nym do Rady Mia­sta Lublin. Pety­cja zosta­ła zare­je­stro­wa­na w BIP tego same­go dnia. Zgod­nie z art. 10 ust. 1 usta­wy o pety­cjach „Pety­cja powin­na być roz­pa­trzo­na bez zbęd­nej zwło­ki, jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 3 mie­się­cy od dnia jej zło­że­nia”. Ter­min ten minął w ubie­gły pią­tek, 1 wrze­śnia. Co praw­da, w przy­pad­ku wystą­pie­nia nie­za­leż­nych oko­licz­no­ści, unie­moż­li­wia­ją­cych jej roz­pa­trze­nia, moż­na ten ter­min wydłu­żyć o kolej­ne 3 mie­sią­ce, jed­nak nie dosta­li­śmy infor­ma­cji, aby takie oko­licz­no­ści wystąpiły.

Rada Mia­sta Lublin nie wywią­za­ła się więc z usta­wo­we­go obo­wiąz­ku. Na mar­gi­ne­sie dodam, że od dnia zło­że­nia pety­cji nie zwo­ła­no posie­dze­nia komi­sji skarg, wnio­sków i pety­cji, celem zaopi­nio­wa­nia zło­żo­nej pety­cji a w porząd­ku obrad sesji Rady, zapla­no­wa­nej na 7 wrze­śnia, rów­nież nie ma tema­tu roz­pa­trze­nia pety­cji. Dopie­ro dziś (4 wrze­śnia) otrzy­ma­li­śmy pismo z infor­ma­cją, że pety­cja zosta­nie roz­pa­trzo­na do 19 paź­dzier­ni­ka z powo­du „postę­po­wa­nia wyjaśniającego”.

Rad­nym za spra­wo­wa­nie swo­jej funk­cji przy­słu­gu­je die­ta (art. 25 ust. 4 usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym). Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Opo­lu w swym wyro­ku z 7 listo­pa­da 2013 r., stwier­dził, że „uży­ty przez usta­wo­daw­cę wyraz die­ta nale­ży rozu­mieć jako zwrot kosz­tów zwią­za­nych z peł­nie­niem funk­cji. Jego isto­ta spro­wa­dza się do wyrów­ny­wa­nia wydat­ków i strat spo­wo­do­wa­nych peł­nie­niem wska­za­nej funk­cji. Jeże­li die­ta spro­wa­dza się do wyrów­na­nia wydat­ków i strat spo­wo­do­wa­nych peł­nie­niem funk­cji prze­wod­ni­czą­ce­go rady, to oso­ba peł­nią­ca tę funk­cję zacho­wu­je pra­wo do zwro­tu kosz­tów i wydat­ków ponie­sio­nych w związ­ku ze spra­wo­wa­niem funk­cji, a nie z tytu­łu same­go fak­tu bycia taką oso­bą” (sygn. akt II SA/Op 316/13).

W związ­ku z tym, że rad­ni Rady Mia­sta w kon­tek­ście zło­żo­nej pety­cji, nie wyko­na­li swo­ich obo­wiąz­ków – przez 3 mie­sią­ce nie roz­pa­trzy­li pety­cji (nie spra­wo­wa­li swo­jej funk­cji w tym zakre­sie), na pod­sta­wie art. 241 kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, zwra­cam się z wnio­skiem o potrą­ce­nie wszyst­kim rad­nym Rady Mia­sta Lublin czę­ści die­ty za mie­siąc sierpień.

Jeśli potrą­ce­nie die­ty z jakichś przy­czyn nie jest moż­li­we, zwra­cam się z wnio­skiem do rad­nych Rady Mia­sta Lublin o wpła­tę 10% ostat­nio wypła­co­nej die­ty z powro­tem na kon­to Urzę­du Mia­sta Lublin.

Jed­no­cze­śnie skła­dam wnio­sek o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej w zakresie:
1. Ile skarg, wnio­sków i pety­cji w okre­sie od począt­ku bie­żą­cej kaden­cji Rady Mia­sta do dnia roz­pa­trze­nia wnio­sku, zosta­ło przez radę roz­pa­trzo­nych po ter­mi­nie lub w ogó­le nie rozpatrzonych?
2. Jakie były powo­dy roz­pa­trze­nia po ter­mi­nie lub bra­ku roz­pa­trze­nia poszcze­gól­nych skarg, wnio­sków i petycji?
Przed­mio­to­we infor­ma­cje pro­szę prze­słać w for­mie elek­tro­nicz­nej na adres prezes@fundacjawolnosci.org

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy