Badanie Aktywności Radnych 2016. Wyniki

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści oce­ni­ła aktyw­ność lubel­skich rad­nych. W ana­li­zy wyni­ka, że są wśród nich zarów­no pra­cu­sie jak i lenie.

Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych jest oce­ną ich aktyw­no­ści na pod­sta­wie doku­men­tów i wery­fi­ko­wal­nych danych. Dobra­ne kry­te­ria są obiek­tyw­ne oraz zosta­ły skon­sul­to­wa­ne z radnymi.

Pod lupę zosta­ły wzięte:

 • obec­ność na sesjach,

 • licz­bę zło­żo­nych inter­pe­la­cji (samo­dziel­nie),

 • czy były skła­da­ne wnio­ski do budże­tu mia­sta na 2016 i 2017 rok,

 • licz­bę zgło­szo­nych pro­jek­tów uchwał,

 • obec­ność na posie­dze­niach komisji,

 • przy­na­leż­ność do wię­cej niż trzech komisji,

 • fre­kwen­cję w głosowaniach,

 • czy rad­ni odpo­wia­da­ją na maile,

 • dostęp­ność infor­ma­cji (czy w BIPie jest zdję­cie, nr tel. kom., infor­ma­cja o dyżu­rach, czy rad­ni pro­wa­dzą stro­ny inter­ne­to­we, a jeśli tak, czy w cią­gu ostat­nie­go mie­sią­ca były publi­ko­wa­ne wpisy)

Wolon­ta­riu­sze Fun­da­cji Wol­no­ści prze­ana­li­zo­wa­li 23 sesje, 256 posie­dzeń komi­sji, 496 inter­pe­la­cji oraz 619 uchwał. Oce­nia­li­śmy tyl­ko tych rad­nych, któ­rzy swój man­dat spra­wu­ją od począt­ku kadencji.

Zgod­nie z przy­ję­ty­mi kry­te­ria­mi, każ­dy z rad­nych mógł zdo­być w sumie 39 pkt. Naj­ak­tyw­niej­szym rad­nym został Piotr Popiel, któ­ry uzy­skał 31 pkt. Dru­gie miej­sce zajął Mar­cin Nowak (28) a trze­cie Sta­ni­sław Brzo­zow­ski (27). Wszy­scy trzej otrzy­ma­li sta­tu­et­ki od organizatorów.

Z bada­nia wyni­ka, że naj­mniej aktyw­ny­mi rad­ny­mi są Jan Made­jek (13 pkt), Leszek Daniew­ski (12), Mie­czy­sław Ryba (9) oraz Piotr Gaw­rysz­czak (7).

Przed­sta­wio­no też śred­nie wyni­ki dla rad­nych wybra­nych z poszcze­gól­nych komi­te­tów wybor­czych. I tak rad­ni Wspól­ne­go Lubli­na uzy­ska­li śr. 22,67 pkt., rad­ni PO 18,17 a rad­ni PIS 18,00.

Wyni­ków nasze­go bada­nia nie moż­na zlek­ce­wa­żyć, bo wzię­li­śmy pod lupę udo­ku­men­to­wa­ną dzia­łal­ność rad­nych. Aktyw­ny rad­ny to ten, któ­ry skła­da inter­pe­la­cje, uczest­ni­czy w posie­dze­niach, sesjach, gło­su­je, udo­stęp­nia dane kon­tak­to­we i odpo­wia­da na maile od miesz­kań­ców – wyja­śnia Krzysz­tof Jaku­bow­ski z Fun­da­cji Wolności.

wyniki

Zobacz pre­zen­ta­cję:

Po przed­sta­wie­niu wyni­ków bada­nia odby­ła się deba­ta nt. „Arty­kuł 23 – mię­dzy teo­rią a prak­ty­ką” dot. kon­tak­tu rad­nych z miesz­kań­ca­mi. W dys­ku­sji wzię­li udział:

 • Moni­ka Wac, rad­na mia­sta Lublin w IV i V kadencji,
 • dr Kata­rzy­na Kuć-Cza­j­ko­w­ska, adiunkt w Zakła­dzie Samo­rzą­du i Poli­ty­ki Lokal­nej na Wydzia­le Poli­to­lo­gii UMCS,
 • Bar­tło­miej Czer­nic­ki, spo­łecz­nik, pro­wa­dzą­cy por­tal dobryurzednik.pl,

Rela­cje w mediach:

TVP Lublin, Dzien­nik Wschod­ni, Kurier Lubel­ski, Radio Lublin

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy