Kawiarenka Obywatelska nt. partycypacji

No Com­ments

Budżet Obywatelski - konferencjaW pią­tek w Biblio­te­ce na Feli­nie odby­ła się „Kawia­ren­ka Oby­wa­tel­ska”, poświę­co­na tema­ty­ce par­ty­cy­pa­cji. Zor­ga­ni­zo­wa­ło ją Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Pozarządowych.

Swo­je pre­zen­ta­cje przed­sta­wi­li Paweł Pro­kop – Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mena­dżer­skich (nt. „Par­ty­cy­pa­cja spo­łecz­na – za czy prze­ciw”) oraz Krzysz­tof Jaku­bow­ski – Pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści (oczy­wi­ście nt. idei budże­tu oby­wa­tel­skie­go oraz jego pilo­ta­żo­we­go pro­jek­tu w ska­li Lubli­na, reali­zo­wa­ne­go przez naszą Fun­da­cję i Radę Dziel­ni­cy Rury).

Pre­zen­ta­cja nt. budże­tu oby­wa­tel­skie­go jest dostęp­na w Inter­ne­cie pod adresem:

http://prezi.com/k93fd0uyzpr1/budzet-obywatelski/

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy