Kawiarenka Obywatelska nt. partycypacji

No Com­ments

Budżet Obywatelski - konferencjaW pią­tek w Biblio­te­ce na Feli­nie odby­ła się „Kawia­ren­ka Oby­wa­tel­ska”, poświę­co­na tema­ty­ce par­ty­cy­pa­cji. Zor­ga­ni­zo­wa­ło ją Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Pozarządowych.

Swo­je pre­zen­ta­cje przed­sta­wi­li Paweł Pro­kop – Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mena­dżer­skich (nt. „Par­ty­cy­pa­cja spo­łecz­na – za czy prze­ciw”) oraz Krzysz­tof Jaku­bow­ski – Pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści (oczy­wi­ście nt. idei budże­tu oby­wa­tel­skie­go oraz jego pilo­ta­żo­we­go pro­jek­tu w ska­li Lubli­na, reali­zo­wa­ne­go przez naszą Fun­da­cję i Radę Dziel­ni­cy Rury).

Pre­zen­ta­cja nt. budże­tu oby­wa­tel­skie­go jest dostęp­na w Inter­ne­cie pod adresem:

http://prezi.com/k93fd0uyzpr1/budzet-obywatelski/

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy