Urzędnicy i watchdogi – czy współpraca jest możliwa? We wtorek debata

No Com­ments

Już we wto­rek, 26 wrze­śnia w cza­sie Kon­gre­su Ini­cja­tyw Euro­py Wschod­niej odbę­dzie się panel dys­ku­syj­ny „Urzęd­ni­cy i watch­do­gi – czy współ­pra­ca jest moż­li­wa? Per­spek­ty­wa pol­ska i ukra­iń­ska”. Zapra­sza­my na spotkanie.

Vitaliy German - wicemer miasta Równe

Vita­liy Ger­man – wice­mer mia­sta Rów­ne (fot. facebook)

W dys­ku­sji udział wezmą:

  • Vita­liy Ger­man – wice­mer mia­sta Równe,
  • Jadwi­ga Fur­ma­niak – kie­row­nik refe­ra­tu ds. pety­cji, nie­od­płat­nej pomo­cy praw­nej i obsłu­gi infor­ma­cyj­nej (Urząd Mia­sta Lublin),
  • Svy­ato­slav Kli­chuk – ana­li­tyk i koor­dy­na­tor ini­cja­ty­wy publicz­nej „Dla uczci­we­go przetargu”,
  • Andriyy Tokar­ski – Rada Koor­dy­na­cyj­na NGO Sieć Oby­wa­tel­ska OPORA,

Panel popro­wa­dzi Krzysz­tof Jaku­bow­ski – pre­zes Fun­da­cji Wolności.

Będzie­my roz­ma­wiać o rela­cjach urzę­dów i orga­ni­za­cji straż­ni­czych. Szcze­gól­nie cie­ka­we może być porów­na­nie sytu­acji w Pol­sce i na Ukrainie.

Spo­tka­nie roz­pocz­nie się o godz. 15.45 w sali S2 w Lubel­skim Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym przy ul. Grot­t­ge­ra 2.

Rita - Przemiany w RegioniePanel dys­ku­syj­ny jest ele­men­tem pro­jek­tu „Otwar­ty Łuck, Otwar­te Rów­ne” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści w ramach pro­gra­mu RITA – Prze­mia­ny w regio­nie, reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demokracji.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy