Lex Deweloper, opłaty za usuwanie pojazdów i wydłużenie strategii rozwoju – jak zagłosowali mieszkańcy?

No Com­ments

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 18 listo­pa­da odbę­dzie się posie­dze­nie Rady Mia­sta, a to ozna­cza, że rusza­my z kolej­ną serią gło­so­wań dla mieszkańców.

Tym razem wybra­li­śmy pro­jek­ty dotyczące:
1. Zgo­dy na loka­li­za­cję inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wej przy Alei Spół­dziel­czo­ści Pra­cy w Lubli­nie (naprze­ciw­ko Olimpu).
2. Wydłu­że­nia obo­wią­zy­wa­nia stra­te­gii roz­wo­ju Mia­sta Lublin.
3. Usta­le­nia wyso­ko­ści sta­wek opłat za usu­wa­nie pojaz­dów z dróg i ich prze­cho­wy­wa­nie na par­kin­gach strzeżonych.

Miesz­kań­cy zagło­so­wa­li w spo­sób następujący:

Usta­le­nie wyso­ko­ści sta­wek opłat za usu­wa­nie pojaz­dów z dróg i ich prze­cho­wy­wa­nie na par­kin­gach strzeżonych
25 ZA
3 PRZECIW
2 WSTRZYMAŁO SIĘ

Zgo­da na loka­li­za­cję inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wej przy Alei Spół­dziel­czo­ści Pra­cy w Lubli­nie (naprze­ciw­ko Olimpu)
20 ZA
9 PRZECIW
2 WSTRZYMAŁO SIĘ

Wydłu­że­nie obo­wią­zy­wa­nia stra­te­gii roz­wo­ju Mia­sta Lublin
20 ZA
8 PRZECIW
3 WSTRZYMAŁO SIĘ

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy