Co zmienić w budżecie obywatelskim

No Com­ments

Zakoń­czy­ły się kon­sul­ta­cje budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Opra­co­wa­li­śmy kil­ka uwag i pro­po­zy­cji, któ­rych wpro­wa­dze­nie przy­czy­ni się do popra­wy efek­tyw­no­ści reali­za­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go w naszym mieście.

Uwa­ga nr 1

Doty­czy pod­wyż­sze­nia mak­sy­mal­nych kwot:

  • war­to­ści pro­jek­tu dziel­ni­co­we­go do 385 000 zł,
  • war­to­ści pro­jek­tu ogól­no­miej­skie­go do 1 100 000 zł w przy­pad­ku pro­jek­tu inwestycyjnego,
  • war­to­ści pro­jek­tu ogól­no­miej­skie­go do 220 000 zł w przy­pad­ku pro­jek­tu nieinwestycyjnego.
  • do 385 000 zł kwo­ty dot. puli dla pro­jek­tów w dzielnicach.

Pro­po­zy­cja pod­wyż­sze­nia limi­tu kwot o 10% wyni­ka ze wzro­stu infla­cji i kosz­tów mate­ria­łów oraz robo­ci­zny. W przy­szłym roku (od lip­ca) mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie wzro­śnie o 20% w sto­sun­ku do staw­ki z bie­żą­ce­go roku. Poziom infla­cji w ostat­nich mie­sią­cach wg GUS wyno­si ok. 16–17%. Wraz za tym wzro­śnie też pula środ­ków w budże­cie obywatelskim.

Uwa­ga nr 2

Pro­po­zy­cja doty­czy włą­cze­nia miesz­kań­ców w pra­ce zespo­łu oce­nia­ją­ce­go pro­jek­ty. Pra­wo zgła­sza­nia otrzy­ma­ją orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we oraz rady dziel­nic. Decy­zja o wybo­rze kon­kret­nych osób będzie nale­żeć do Pre­zy­den­ta. Dzię­ki tej zmia­nie decy­zje zespo­łu zosta­ną uspo­łecz­nio­ne, zwięk­szy się przej­rzy­stość podej­mo­wa­nych decy­zji. W mija­ją­cym roku zespół liczył 34 oso­by. Nie ma wąt­pli­wo­ści, że miesz­kań­cy zaan­ga­żo­wa­ni w pro­ces budże­tu oby­wa­tel­skie­go, pora­dzą sobie z oce­ną for­mal­ną zło­żo­nych pro­jek­tów nie gorzej, niż pra­cow­ni­cy urzędu.

Uwa­ga nr 3

Doda­nie punk­tu nr 5 w §12 o tre­ści: „W roz­strzy­ga­niu odwo­ła­nia Pre­zy­dent nie może podać nowych, nie­wska­za­nych w oce­nie for­mal­nej argu­men­tów”. Doda­nie takie­go zapi­su ma na celu wyeli­mi­no­wa­nie przy­pad­ków, gdy Pre­zy­dent roz­pa­tru­jąc odwo­ła­nie od oce­ny for­mal­nej, wska­zy­wał inne argu­men­ty, nie­wy­mie­nio­ne w oce­nie for­mal­nej. Ma to zna­cze­nie, bo miesz­kań­cy nie mają moż­li­wo­ści odwo­ła­nia się od decy­zji Pre­zy­den­ta. Dla­te­go waż­ne jest, aby Pre­zy­dent w odpo­wie­dzi na odwo­ła­nie od oce­ny for­mal­nej uży­wał tyl­ko argu­men­tów pod­nie­sio­nych w oce­nie for­mal­nej oraz w nawią­za­niu do tre­ści odwołania.

Uwa­ga nr 4

Doda­nie zapi­su w regu­la­mi­nie o tre­ści: „Z dane­go punk­tu adre­so­we­go nie moż­na oddać wię­cej gło­sów, niż licz­ba osób zamiesz­ka­łych, wska­za­nych w dekla­ra­cji śmie­cio­wej”. Pro­po­zy­cja doty­czy powią­za­nia moż­li­wo­ści gło­so­wa­nia w budże­cie oby­wa­tel­skim od wyka­za­nia dane­go miesz­kań­ca w dekla­ra­cjach śmie­cio­wych (dot. odbio­ru odpa­dów komu­nal­nych). Wnio­sek wyni­ka z fak­tu, że wg dekla­ra­cji śmie­cio­wych w Lubli­nie miesz­ka nie­speł­na 280 tys. miesz­kań­ców, a zgod­nie z wyni­ka­mi spi­su powszech­ne­go, miesz­kań­ców jest ok. 340 tys. Pro­po­zy­cja wycho­dzi naprze­ciw dzia­ła­niom Pre­zy­den­ta dot. zachę­ca­nia miesz­kań­ców do pła­ce­nia podat­ków w Lubli­nie (np. tań­sze bile­ty komu­ni­ka­cji miej­skiej, lote­ria z nagro­da­mi dla pła­cą­cych PIT w Lublinie).

Uwa­ga nr 5

Doty­czy doda­nia punk­tu 11 w regu­la­mi­nie budże­tu oby­wa­tel­skie­go o tre­ści: „Po zakoń­cze­niu gło­so­wa­nia Pre­zy­dent może ogło­sić kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go Mia­sta Lublin”.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy