Relacja z posiedzenia RD Węglin w dniu 17 listopada 2014

No Com­ments
Dziel­ni­ca Węglin Połu­dnio­wy
Data 17 listo­pa­da 2014
Fre­kwen­cja 8–13 człon­ków rady dziel­ni­cy oraz goście: miesz­kań­cy w tym rad­ny Dariusz Jezior. Spo­rzą­dzo­no listę obecności.
Uchwa­ły Nie pod­ję­to uchwał

Prze­wod­ni­czą­ca Rady Dziel­ni­cy Węglin Połu­dnio­wy – Ewa Sieniuc-Pikula

Prze­wod­ni­czą­ca Zarzą­du Dziel­ni­cy Węglin Połu­dnio­wy – Marian­na Grzybowska 

Sie­dzi­ba loka­lu Dziel­ni­cy Węglin Południowy:

ul. Roz­to­cze 14

20–722 Lublin

tel. (81) 466 59 52

Lokal: sie­dzi­ba Rady Dziel­ni­cy mie­ści się przy zespo­le szkół nr 7, w nowym budyn­ku. Lokal skła­da się z sali o pow. ok 40 mkw, oraz łazien­ki. Stan tech­nicz­ny bar­dzo dobry. Lokal dostęp­ny – wej­ście z pozio­mu ulicy. 

Gdy jest peł­ny skład rady dziel­ni­cy, dla gości pozo­sta­je 3–5 miejsc. W sali jest kom­pu­ter i dru­kar­ka , połą­cze­nie z inter­ne­tem ( stro­na 5). Lokal posia­da dużą witry­nę, w któ­rej umiesz­czo­na jest infor­ma­cja o dyżurach. 

Dyżu­ry człon­ków Rady Dziel­ni­cy Węglin Połu­dnio­wy peł­nio­ne w sie­dzi­bie Rady 

-dyżu­ry Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Dziel­ni­cy – każ­dy czwar­tek w godz. 10.00 – 11.00

-dyżu­ry Prze­wod­ni­czą­ce­go Zarzą­du Dziel­ni­cy – każ­dy wto­rek w godz. 17.00 – 18.00

Dyżu­ry Prze­wod­ni­czą­cej Zarzą­du odby­wa­ją się (byłam na dyżu­rze 4 listo­pa­da 2014). 

Rada dziel­ni­cy: w radzie zasia­da­ją oso­by w róż­nym wie­ku, więk­szość jest w wie­ku eme­ry­tal­nym. Radę dziel­ni­cy two­rzy 11 kobiet i 4 mężczyzn. 

Infor­ma­cja o posiedzeniu:

W sie­dzi­bie rady dziel­ni­cy nie było ogło­sze­nia o ter­mi­nie zebrania. 

O ter­mi­nie zebra­nie trze­ba się dowia­dy­wać indy­wi­du­al­nie. Pani prze­wod­ni­czą­ca zarzą­du na moją proś­bę, poda­ła mi tele­fo­nicz­nie ter­min posie­dze­nia, z jed­no­dnio­wym wyprzedzeniem. 

Następ­ne posie­dze­nie, ma być w grud­niu lub w lutym. Muszę się przy­po­mnieć, na tą okoliczność. 

Prze­bieg posiedzenia:

  1. odczy­ta­nie porząd­ku obrad, przy­ję­cie porząd­ku obrad
  2. Przy­ję­cie pro­to­ko­łu z poprzed­nie­go posie­dze­nia. Pro­to­kół z poprzed­nie­go posie­dze­nia został prze­czy­ta­ny w całości.
  3. Infor­ma­cja o wybra­nych rad­nych (Jezior, Ryf­ka, Made­jek, Paku­ła, Ławniczak)
  4. Spra­woz­da­nie zarzą­du” – prze­wod­ni­czą­ca zarzą­du przed­sta­wi­ła pisma któ­re wysła­ła, w ostat­nim cza­sie, pisma odczy­ta­ne w całości:
  5. Odczy­ta­nie arty­ku­łu, któ­ry będzie w następ­nym nume­rze gazet­ki osie­dlo­wej „GO”, a zawie­ra­ją­ce­go wykaz pro­po­zy­cji inwe­sty­cyj­nych na 2015 rok.
  6. Prze­wod­ni­czą­ca zarzą­du poin­for­mo­wa­ła, że była na szko­le­niu z zakre­su gospo­da­ro­wa­nia odpadami.
  7. Spra­wy zasy­gna­li­zo­wa­ne przez miesz­kań­ców i przez obec­nych miesz­kań­ców referowane;
  8. Zamknię­cie obrad

Zgła­sza­ne wnioski:

Miesz­kan­ka osie­dla, zasy­gna­li­zo­wa­ła, że będą zmia­ny w miej­sco­wych pla­nach. W związ­ku z czym, wnio­sko­wa­ła do rady o zain­te­re­so­wa­nie tema­tem. Rada zobo­wią­za­ła się prze­gło­so­wać ewen­tu­al­ne wnio­ski, po wywo­ła­niu pla­nu.

 

 

Uchwał nie podjęto.

Wła­sne uwagi:

Czy­ta­nie pro­to­ko­łów z poprzed­nie­go posie­dze­nia jest zbęd­ne, podob­nie czy­ta­nie bie­żą­cej kore­spon­den­cja, zamiast refe­ro­wa­nie spra­wy przez zarząd.

Goście mie­li moż­li­wość wypo­wie­dze­nia się.

Obra­dy pro­wa­dzo­ne kulturalnie.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy