O zależnościach w Radzie Miasta

No Com­ments

Przy oka­zji wybo­rów samo­rzą­do­wych, Fun­da­cja Wol­no­ści chce zwró­cić uwa­gę, na kon­flikt inte­re­sów, pole­ga­ją­cy na zarob­ko­wym uza­leż­nie­niu rad­nych od orga­nów admi­ni­stra­cji publicz­nej, zwłasz­cza samorządowej.

Kim jest rad­ny niezależny?

Rad­ny nie­za­leż­ny to taki, któ­ry pra­cu­je poza sek­to­rem publicz­nym, zwłasz­cza insty­tu­cja­mi zwią­za­ny­mi z gmi­ną, w któ­rej rad­ny peł­ni swo­ją funk­cję. Nie zarzą­dza przed­się­bior­stwa­mi i orga­ni­za­cja­mi, któ­re otrzy­mu­ją dota­cje i zle­ce­nia z budże­tu gmi­ny. To samo doty­czy człon­ków jego rodziny.

Jak dowo­dzi raport Fun­da­cji Bato­re­go „rad­ni (zatrud­nie­ni w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej – przyp. Fun­da­cja Wol­no­ści) są więc mniej lub bar­dziej bez­po­śred­nio uza­leż­nie­ni od wój­tów, bur­mi­strzów, pre­zy­den­tów, sta­ro­stów, czy mar­szał­ków. Man­da­tu rad­ne­go nie mogą spra­wo­wać oso­by kie­ru­ją­ce jed­nost­ka­mi pod­le­gły­mi samo­rzą­do­wi (w tych samych samo­rzą­dach). Wszy­scy inni pra­cow­ni­cy nadal jed­nak pozo­sta­ją w pew­nym stop­niu pod­le­gło­ści wobec orga­nu wyko­naw­cze­go samo­rzą­du i mogą z tego tytu­łu pod­le­gać pre­sji, co natu­ral­nie osła­bia siłę ich man­da­tu.

Jak szu­ka­li­śmy nie­za­leż­nych radnych

Prze­śle­dzi­li­śmy miej­sce zatrud­nie­nia rad­nych (na pod­sta­wie oświad­czeń mająt­ko­wych) oraz naj­bliż­szych człon­ków ich rodzin (mąż, żona, dzie­ci – na pod­sta­wie infor­ma­cji zna­le­zio­nych w inter­ne­cie i arty­ku­łach w lokal­nych mediach). Dla upew­nie­nia, zada­li­śmy pyta­nie samym radnym.

W ten spo­sób wyło­ni­li­śmy rad­nych, któ­rych moż­na uznać za nie­za­leż­nych. Za takich może­my uwa­żać zale­d­wie dzie­wię­cio­ro z 31 człon­ków Rady Mia­sta. Rad­ni, któ­rym przy­zna­li­śmy dyplom nie­za­leż­ne­go rad­ne­go Rady Mia­sta VI kaden­cji: Jan Gąb­ka, Piotr Kowal­czyk, Jan Made­jek, Elż­bie­ta Mrocz­kow­ska, Sta­ni­sław Pod­gór­ski, Mie­czy­sław Ryba, Syl­we­ster Tuła­jew, Beata Ste­pa­niuk i Mar­ta Wci­sło. Rad­ni Kowal­czyk, Ste­pa­niuk i Tuła­jew odpo­wie­dzie­li twier­dzą­co na pyta­nie o nie­za­leż­ność finan­so­wą. Od pozo­sta­łych nie otrzy­ma­li­śmy odpo­wie­dzi, jed­nak z zebra­nych przez nas danych wyni­ka, że nie są powią­za­ni zarob­ko­wo z admi­ni­stra­cją samorządową.

Gdzie pra­cu­ją rad­ni i ich rodziny

miejsce_pracy_radnychTyl­ko jeden z rad­nych pra­cu­je w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej. Zale­d­wie czte­rech rad­nych pro­wa­dzi wła­sną fir­mę, nato­miast ośmio­ro pra­cu­je w spół­kach miej­skich lub woje­wódz­kich. Aż sze­ścio­ro rad­nych jest człon­ka­mi Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych (die­ty za człon­ko­stwo nale­żą do jed­nych z naj­wyż­szych w Pol­sce). Sied­mio­ro rad­nych swo­ją pra­cę w urzę­dach lub spół­kach samo­rzą­do­wych zna­la­zło w cią­gu tej kaden­cji rady mia­sta. Ponad­to zna­leź­li­śmy dzie­więć osób – człon­ków rodzin rad­nych (dzie­ci i żony), któ­rzy pra­cu­ją w szko­łach publicz­nych lub spół­kach miej­skich (bazo­wa­li­śmy na infor­ma­cjach w lokal­nych mediach, co nie wyklu­cza że takich powią­zań może być wię­cej). Orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, w któ­rych rad­ni i rad­ne są człon­ka­mi zarzą­dów, otrzy­ma­ły w 2013 i 2014 roku w sumie 270 tys. zł. z budże­tu mia­sta w ramach dota­cji na reali­za­cję zadań publicz­nych (w otwar­tych kon­kur­sach ofert).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy