Popieramy centralny rejestr umów

No Com­ments

Nasza fun­da­cja od lat dzia­ła na rzecz jaw­no­ści i przej­rzy­sto­ści w życiu publicz­nym, zwłasz­cza w samo­rzą­dach lokal­nych na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skie­go. W poprzed­nich latach prze­ko­na­li­śmy m. in. Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, Woje­wo­dę Lubel­skie­go i Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin do publi­ka­cji reje­strów umów, zawie­ra­nych przez te urzędy.

Zauwa­żo­nym przez nas pro­ble­mem w już publi­ko­wa­nych reje­strach umów jest to, że są roz­pro­szo­ne, znaj­du­ją się w róż­nych miej­scach na stro­nach inter­ne­to­wych urzę­dów (np. urząd mia­sta Lublin ma oddziel­ną pod­stro­nę a urząd mar­szał­kow­ski publi­ku­je wykaz w for­mie pli­ku pdf w zakład­ce „reje­stry i ewi­den­cje”). Znacz­nie obni­ża to ich czy­tel­ność i moż­li­wość ana­li­zo­wa­nia i porów­ny­wa­nia wydat­ków pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi urzędami.

Roz­wią­za­niem było­by wpro­wa­dze­nie popraw­ki do pro­jek­tu usta­wy o zmia­nie usta­wy – Kodeks kar­ny oraz nie­któ­rych innych ustaw, pole­ga­ją­cej na stwo­rze­niu cen­tral­ne­go reje­stru umów. Czy­li miej­sca w inter­ne­cie, gdzie znaj­dą się reje­stry umów wszyst­kich urzę­dów i insty­tu­cji do tego zobowiązanych.

Takie cen­tral­ne reje­stry funk­cjo­nu­ją już m. in. w Cze­chach (smlouvy.gov.cz), Sło­wa­cji (crz.gov.sk) i Ukra­inie (prozorro.gov.ua). Dzię­ki scen­tra­li­zo­wa­ne­mu reje­stro­wi umów i zamó­wień publicz­nych, ukra­iń­skie insty­tu­cje publicz­ne zaosz­czę­dzi­ły ok. 150 mld hry­wien w latach 2016–2020 (wg Inter­fax Ukra­ina: https://ua.interfax.com.ua/news/blog/716845.html).

Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że wpro­wa­dze­nie cen­tral­ne­go reje­stru umów przy­czy­ni się do rów­nie dużych oszczęd­no­ści w wydat­kach insty­tu­cji publicz­nych oraz przy­czy­ni się do spad­ku postrze­ga­nia korup­cji przez przed­się­bior­ców, jak to mia­ło miej­sce u naszych sąsiadów.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy