Podsumowanie Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic w dniu 25 września 2021

No Com­ments

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się o godzi­nie 10:05 w sali obrad ratu­sza. W spo­tka­niu uczestniczyli:
– Jaro­sław Paku­ła – prze­wod­ni­czą­cy Rady Miasta,
– Maciej Zapo­row­ski – kie­row­nik refe­ra­tu ds. samo­rząd­no­ści UM Lublin,
– Jan Made­jek – Peł­no­moc­nik Pre­zy­den­ta ds. Jed­no­stek Pomocniczych,
– Rad­ni Mia­sta Lublin: Jadwi­ga Mach, Maja Zabo­row­ska, Piotr Popiel i Mar­cin Nowak,
– Krzysz­tof Jaku­bow­ski – pre­zes Fun­da­cji Wolności,
– Prze­wod­ni­czą­cy Rad i Zarzą­dów Dziel­nic – ok. 25 osób.

Spo­tka­nie odby­ło się pod hasłem „Wzrost kom­pe­ten­cji Rad Dziel­nic i ich zna­cze­nia dla spo­łecz­no­ści lokal­nej”. W pierw­szej czę­ści spo­tka­nia Krzysz­tof Jaku­bow­ski przed­sta­wił czte­ry tezy doty­czą­ce pro­po­zy­cji zmian w funk­cjo­no­wa­niu rad dzielnic:
1. Nale­ży zwięk­szyć rezer­wę celo­wą do min. 200 tys. zł w przy­szłym roku.
2. Nale­ży wpro­wa­dzić zwy­czaj infor­mo­wa­nia Rad o pla­no­wa­nych inwestycjach.
3. Nale­ży popra­wić komu­ni­ka­cję mię­dzy Rada­mi a urzę­dem i jed­nost­ka­mi organizacyjnymi.
4. Pre­zy­dent oraz Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta powin­ni min. raz w roku spo­tkać się z Prze­wod­ni­czą­cy­mi Rad i Zarzą­dów Dzielnic.

Następ­nie roz­po­czę­ła się dys­ku­sja, w któ­rej głos zabie­ra­li przed­sta­wi­cie­le rad dzielnic.

Poru­szo­no temat obec­no­ści rad­nych miej­skich na posie­dze­niach rad dziel­nic. Rad­na Jadwi­ga Mach zapro­po­no­wa­ła, aby rady usta­la­jąc ter­min obrad bra­ły pod uwa­gę har­mo­no­gram posie­dzeń rady mia­sta, któ­ry jest dostęp­ny w BIPie (aby spo­tka­nia nie były pla­no­wa­ne w tygo­dniu sesyjnym).

Kil­ka osób potwier­dzi­ło, że rezer­wa celo­wa jest nie­wy­star­cza­ją­ca, z uwa­gi na infla­cję kosz­tów mate­ria­łów i robo­ci­zny. Mar­cin Kru­piń­ski (Dzie­sią­ta) przy­znał, że w jego dziel­ni­cy zda­rzył się przy­pa­dek, gdy koszt posta­wie­nia lamp ulicz­nych w przed roz­po­czę­ciem inwe­sty­cji oka­zał się być droż­szy od wyce­ny opra­co­wa­nej przez urzęd­ni­ków. Wów­czas po jego umo­ty­wo­wa­nym wnio­sku, pre­zy­dent doło­żył bra­ku­ją­ce środ­ki do kwo­ty z rezer­wy celowej.

Wska­zy­wa­no na pro­ble­my z reali­za­cji inwe­sty­cji z rezer­wy celo­wej. Zda­rza­ją się sytu­acje, że rada dziel­ni­cy podzie­li środ­ki w lutym, a w listo­pa­dzie dosta­je infor­ma­cje z urzę­du że nie da się zre­ali­zo­wać danej inwe­sty­cji i rada ma mało cza­su na zwo­ła­nie posie­dze­nia i pod­ję­cie uchwa­ły o zmia­nie prze­zna­cze­nia środ­ków. Roz­wią­za­niem mogło­by być, aby środ­ki prze­cho­dzi­ły na kolej­ny rok, jeśli nie zosta­ły wydat­ko­wa­ne z winy urzędu.

Część osób odno­si­ła się do dzia­łal­no­ści Peł­no­moc­ni­ka Pre­zy­den­ta ds. Jed­no­stek Pomoc­ni­czych. Jed­ni chwa­li­li sobie kon­takt z nim, inni zwra­ca­li uwa­gę na nie­wy­star­cza­ją­ce zaan­ga­żo­wa­nie. Emi­lia Lipiń­ska (Rury) przy­po­mnia­ła, że w ub. roku Pan Peł­no­moc­nik nie pomógł w skon­tak­to­wa­niu z inny­mi rada­mi w spra­wie orga­ni­za­cji spo­tka­nia, argu­men­tu­jąc bra­kiem zain­te­re­so­wa­nia rad dziel­nic. Osta­tecz­nie spo­tka­nie się odby­ło zdalnie.

Józef Kaź­mier­czak (Sze­ro­kie) opo­wie­dział o odrol­nie­niu dzia­łek, w celu reali­za­cji inwe­sty­cji. Zwró­cił uwa­gę, że mar­sza­łek woje­wódz­twa ma upraw­nie­nia do zwol­nie­nia z opłat za odrol­nie­nie, ale w przy­pad­ku Lubli­na nawet dla inwe­sty­cji reali­zo­wa­nych z budże­tu oby­wa­tel­skie­go trze­ba pła­cić przez kil­ka lat opła­ty za odrol­nie­nie. Pro­sił, aby Fun­da­cja Wol­no­ści przyj­rza­ła się tej sprawie.

Piotr Popiel przy­znał, że nie­kie­dy bra­ku­je ini­cja­ty­wy ze stro­ny rad dziel­nic. Rad­ni przy­po­mi­na­li też sytu­ację z lat dzie­więć­dzie­sią­tych, kie­dy ówcze­sne rady osie­dli same się orga­ni­zo­wa­ły i prze­wod­ni­czą­cy spo­ty­ka­li się w róż­nych dziel­ni­cach. Rad­na Jadwi­ga Mach zwró­ci­ła uwa­gę, że infor­ma­cje o pla­no­wa­nych inwe­sty­cjach moż­na zna­leźć w budże­cie mia­sta. Kry­sty­na Bro­dow­ska (Felin) wska­za­ła, że pro­ble­mem jest brak infor­ma­cji o inwe­sty­cjach pla­no­wa­nych przez pry­wat­nych inwe­sto­rów, któ­re wyma­ga­ją decy­zji środowiskowej.

Kie­row­nik Zapo­row­ski odniósł się do zagad­nień przed­sta­wio­nych na pre­zen­ta­cji oraz pro­ble­mów zgła­sza­nych przez spo­łecz­ni­ków. Zapro­po­no­wał, aby w spra­wach pomo­cy praw­nej rady zwra­ca­ły się do refe­ra­tu ds. samo­rząd­no­ści, któ­ry będzie korzy­stał ze wspar­cia praw­ni­ków albo prze­sy­łał opi­nie praw­ne, jeśli już takie posia­da. Podob­nie w kwe­stii wyzna­cze­nia osób do kon­tak­tu w poszcze­gól­nych wydzia­łach, pan Zapo­row­ski wska­zał, że efek­tyw­niej­sze będzie zwra­cać się do jego refe­ra­tu, któ­ry rów­no­le­gle będzie pilo­to­wał bieg spraw w urzę­dzie. W zakre­sie wspar­cia przy pro­wa­dze­niu stron inter­ne­to­wych oraz innej pomo­cy, kie­row­nik zaofe­ro­wał moż­li­wość orga­ni­za­cji szko­leń (aktu­al­nie trwa nabór chęt­nych na szko­le­nie dot. pro­wa­dze­nia stron internetowych).

Część osób zwra­ca­ła uwa­gę, że nie­któ­re wydzia­ły nie odpo­wia­da­ją na kore­spon­den­cję od rad. Rad­ny Popiel zapew­nił, że poru­szy tę spra­wę na posie­dze­niu Komi­sji Rewi­zyj­nej. Lidia Kasprzak-Cha­­chaj (Za Cukrow­nią) zwró­ci­ła uwa­gę, że ona nie ma żad­nych pro­ble­mów z odpo­wie­dzia­mi na pismo rady. W razie bra­ku odpo­wie­dzi po pro­stu dzwo­ni lub wysy­ła maila z przy­po­mnie­niem. Nato­miast w zakre­sie reali­za­cji inwe­sty­cji z Zarzą­dem Dróg i Mostów do każ­de­go wnio­sku o inwe­sty­cje sfi­nan­so­wa­ną z rezer­wy celo­wej załą­cza pismo prze­wod­nie w któ­rym wno­si o kon­takt na każ­dym eta­pie wyko­na­nia inwe­sty­cji i o prze­pro­wa­dze­nie wizji lokal­nej przed roz­po­czę­ciem. „Usta­la­my wszyst­ko razem z ZDM. Przy­sy­ła­ją mi pro­jekt a tak­że póź­niej kosz­to­rys z rozliczeniem”.

Prze­wod­ni­czą­cy Paku­ła przed­sta­wił dane porów­nu­ją­ce licz­by jed­no­stek pomoc­ni­czych w dużych mia­stach oraz kwo­ty, jaki­mi dys­po­nu­ją w ramach budże­tu mia­sta. Zwró­cił uwa­gę na wiel­kość wydat­ków mająt­ko­wych w budże­cie mia­sta (w 2020 były mniej­sze niż w 2014 mimo dużo więk­sze­go budże­tu), co ogra­ni­cza moż­li­wo­ści inwe­sty­cyj­ne miasta.

Ponad­to prze­wod­ni­czą­cy Paku­ła zapo­wie­dział, że chciał­by raz w roku orga­ni­zo­wać spo­tka­nie z prze­wod­ni­czą­cy­mi rad i zarzą­dów dziel­nic. Zapew­nił, że będzie jesz­cze roz­ma­wiał z Pre­zy­den­tem o moż­li­wo­ści zwięk­sze­nia rezer­wy celo­wej do 200 tys. zl w przy­szłym roku. Zgo­dził się na pro­po­zy­cję przed­sta­wie­nia infor­ma­cji o spo­tka­niu na naj­bliż­szym posie­dze­niu rady miasta.

Spo­tka­nie zakoń­czy­ło się o godz. 13:45.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy