Współpraca z KNZiM

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści od nowe­go roku aka­de­mic­kie­go roz­po­czę­ła współ­pra­cę z Kołem Nauko­wym Zarzą­dza­nia i Mar­ke­tin­gu, dzia­ła­ją­cym na Wydzia­le Eko­no­micz­nym UMCS.

Chce­my wspól­nie pra­co­wać na rzecz roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści wśród stu­den­tów. Ze swo­jej stro­ny zapew­nia­my wspar­cie mery­to­rycz­ne, pomoc w pozy­ski­wa­niu środ­ków finan­so­wych na pro­jek­ty oraz moż­li­wość współ­pra­cy przy ini­cja­ty­wach podej­mo­wa­nych przez Fun­da­cję Wolności.

Zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą nasze­go part­ne­ra: knzim.umcs.lublin.pl

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy