Współpraca z KNZiM

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści od nowe­go roku aka­de­mic­kie­go roz­po­czę­ła współ­pra­cę z Kołem Nauko­wym Zarzą­dza­nia i Mar­ke­tin­gu, dzia­ła­ją­cym na Wydzia­le Eko­no­micz­nym UMCS.

Chce­my wspól­nie pra­co­wać na rzecz roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści wśród stu­den­tów. Ze swo­jej stro­ny zapew­nia­my wspar­cie mery­to­rycz­ne, pomoc w pozy­ski­wa­niu środ­ków finan­so­wych na pro­jek­ty oraz moż­li­wość współ­pra­cy przy ini­cja­ty­wach podej­mo­wa­nych przez Fun­da­cję Wolności.

Zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą nasze­go part­ne­ra: knzim.umcs.lublin.pl

 

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy