Spotkanie mieszkańców z Sekretarzem Miasta ws. rewitalizacji ul. Sowińskiego

No Com­ments

Spotkanie z sekretarzem miastaPomi­mo umó­wie­nia spo­tka­nia z dwu­ty­go­dnio­wym wyprze­dze­niem, zamiast pre­zy­den­ta Krzysz­to­fa Żuka, roz­ma­wiał z nami Pan Andrzej Woje­wódz­ki – Sekre­tarz miasta.

Rad­ny Mar­cin Nowak krót­ko zapre­zen­to­wał ini­cja­ty­wę, następ­nie Pani Wan­da Kamiń­ska opo­wie­dzia­ła o dzia­ła­niach, któ­re już zosta­ły wykonane.

Pan Woje­wódz­ki pod­kre­ślił, że każ­da oby­wa­tel­ska ini­cja­ty­wa jest cen­na i liczy, że będą one pącz­ko­wać na pozo­sta­łe dziel­ni­ce. Zwró­cił jed­nak uwa­gę, że w związ­ku z kre­dy­ta­mi zacią­gnię­ty­mi na inwe­sty­cje ze środ­ków unij­nych, moż­li­wo­ści budże­tu mia­sta są ograniczone.

Rad­ny Mar­cin Nowak zapew­nił, że zamie­ści nasz pro­jekt w swo­ich wnio­skach budże­to­wych na 2014 rok.

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy