Spotkanie mieszkańców z Sekretarzem Miasta ws. rewitalizacji ul. Sowińskiego

No Com­ments

Spotkanie z sekretarzem miastaPomi­mo umó­wie­nia spo­tka­nia z dwu­ty­go­dnio­wym wyprze­dze­niem, zamiast pre­zy­den­ta Krzysz­to­fa Żuka, roz­ma­wiał z nami Pan Andrzej Woje­wódz­ki – Sekre­tarz miasta.

Rad­ny Mar­cin Nowak krót­ko zapre­zen­to­wał ini­cja­ty­wę, następ­nie Pani Wan­da Kamiń­ska opo­wie­dzia­ła o dzia­ła­niach, któ­re już zosta­ły wykonane.

Pan Woje­wódz­ki pod­kre­ślił, że każ­da oby­wa­tel­ska ini­cja­ty­wa jest cen­na i liczy, że będą one pącz­ko­wać na pozo­sta­łe dziel­ni­ce. Zwró­cił jed­nak uwa­gę, że w związ­ku z kre­dy­ta­mi zacią­gnię­ty­mi na inwe­sty­cje ze środ­ków unij­nych, moż­li­wo­ści budże­tu mia­sta są ograniczone.

Rad­ny Mar­cin Nowak zapew­nił, że zamie­ści nasz pro­jekt w swo­ich wnio­skach budże­to­wych na 2014 rok.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy