Drugi raz jesteśmy w „Masz Głos, Masz Wybór”

No Com­ments

Masz Głos, Masz Wybór 2013Dru­gi raz zakwa­li­fi­ko­wa­li­śmy się do akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. Tym razem wybra­li­śmy zada­nie „Ini­cja­ty­wa lokal­na” (prze­czy­taj wię­cej na maszglos.pl).

W dniach 10–12 maja w Falen­tach pod War­sza­wą odby­ło się szko­le­nie dla tego­rocz­nych uczest­ni­ków akcji (w sumie ponad 130 orga­ni­za­cji z całe­go kra­ju). Zdo­by­wa­li­śmy wie­dzę nt. spe­cy­fi­ki ini­cja­ty­wy lokal­nej, jej reali­za­cji, współ­pra­cy z samo­rzą­dem a tak­że wymie­nia­li­śmy się doświad­cze­nia­mi i uwa­ga­mi z inny­mi uczestnikami.

Naszym celem będzie nie tyl­ko dąże­nie do rewi­ta­li­za­cji prze­strze­ni sąsiedz­kiej przy ul. Sowiń­skie­go i Al. Racła­wic­kich, ale rów­nież dopro­wa­dze­nie do uchwa­le­nia przez Radę Mia­sta zasad reali­za­cji ini­cja­ty­wy lokal­nej w Lublinie.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy