Zapraszamy na warsztaty „Ocena jakości prawa”

No Com­ments

Zapra­sza­my przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych na bez­płat­ne warsz­ta­ty „Oce­na jako­ści pra­wa. Moni­to­ring i ewa­lu­acja pra­wa” w Lubli­nie dniu 28 stycz­nia 2020 r. w godz. 10.00–16.30 reali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu „Aka­de­mia Sta­no­wie­nia Dobre­go Prawa”.

Szko­le­nie odbę­dzie się w Lubli­nie, w sie­dzi­bie Fun­da­cji Wol­no­ści, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A (I piętro).

Pro­gram warsz­ta­tów obej­mu­je m.in.:

  • moni­to­ring i ewa­lu­acja w pro­ce­sie sta­no­wie­nia prawa,
  • źró­dła i rodza­je infor­ma­cji nie­zbęd­nych do moni­to­ro­wa­nia i oce­ny prawa,
  • narzę­dzia ana­li­zy regu­la­cji praw­nych m.in.: meto­dy ilo­ścio­we, ana­li­za danych zasta­nych, wywiad pogłę­bio­ny, wywiad zogni­sko­wa­ny, stu­dium przy­pad­ku, ana­li­za kosz­tów i korzyści,
  • oce­na skut­ków regu­la­cji jako narzę­dzie poli­ty­ki publicz­nej opar­tej na dowodach,
  • współ­pra­ca z inny­mi organizacji,
  • wyko­rzy­sta­nie danych i ocen pozy­ska­nych moni­to­rin­gu i ewa­lu­acji prawa,
  • stu­dia przypadków,
  • pra­ca warsztatowa.

Aby wziąć udział w warsz­ta­tach przed szko­le­niem należy:

(1)   zare­je­stro­wać się

(2)   zre­ali­zo­wać wstęp­ne szko­le­nie e‑learningowe doty­czą­ce zagad­nień pra­w­no-kon­su­l­ta­­cy­j­nych.

Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych uprzej­mie pro­si­my o doko­na­nie reje­stra­cji oraz reali­za­cję kur­su e‑learningowego do dnia 26 stycz­nia 2020 r.

Uczest­ni­cy warsz­ta­tów otrzy­ma­ją mate­ria­ły szko­le­nio­we oraz cer­ty­fi­ka­ty ukoń­cze­nia szko­le­nia. W ramach zajęć prze­wi­dzia­na jest prze­rwa kawo­wa oraz obiad.

W razie pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu: inpris@inpris.pl. Dzia­ła punkt kon­tak­to­wy, w któ­rym moż­na zasię­gnąć infor­ma­cji o szko­le­niach od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9:00–17:00, wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres akademia@wise-europa.eu lub dzwo­niąc pod numer tele­fo­nu 22 513 14 18.

Warsz­ta­ty doby­wa­ją w ramach pro­jek­tu „Aka­de­mia Sta­no­wie­nia Dobre­go Pra­wa”. Pro­jekt reali­zu­ją wspól­nie: Wise­Eu­ro­pa (Fun­da­cja War­szaw­ski Insty­tut Stu­diów Eko­no­micz­nych i Euro­pej­skich) i INPRIS – Insty­tut Pra­wa i Społeczeństwa

Pro­jekt jest dofi­nan­so­wa­ny z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go” (POWR.02.16.00–00–0014/16).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy