Pomagamy Ukrainie

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści od począt­ku inwa­zji Rosji na Ukra­inę sta­ra się poma­gać naszych wschod­nim sąsiadom.

Wła­śnie prze­ka­za­li­śmy kami­zel­kę kulo­od­por­ną dla lokal­nej dzien­ni­kar­ki z Woły­nia oraz 7906 zł dla Rówień­skie­go Cen­trum – Socjal­ne Part­ner­stwo na pomoc na miej­scu, w tym zakup pali­wa, power­ban­ków, apte­czek, gaśnic i sfi­nan­so­wa­nie zajęć z psy­cho­lo­ga­mi. Jest to nasza part­ner­ska orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa z mia­sta Rów­ne, z któ­rą od kil­ku lat współ­pra­cu­je­my i reali­zu­je­my pro­jek­ty dot. edu­ka­cji samo­rzą­do­wej, kon­tro­li oby­wa­tel­skiej a w zeszłym roku współ­or­ga­ni­zo­wa­li­śmy m. in. wizy­tę stu­dyj­ną ukra­iń­skich samo­rzą­dow­ców w Lubli­nie. Prze­ka­za­nie tej pomo­cy było moż­li­we dzię­ki otrzy­ma­niu daro­wi­zny pie­nięż­nej od Fun­da­cji Edu­ka­cja dla Demokracji.

Ponad­to, w ub. tygo­dniu za pie­nią­dze zebra­ne w inter­ne­to­wej zbiór­ce (1428 zł) zaku­pi­li­śmy 450 opa­sek dzia­ni­no­wych, 72 butel­ki wody utle­nio­nej, 200 kom­pre­sów jało­wych i 10 staz uci­sko­wych. Mate­ria­ły te już tra­fi­ły do Fun­da­cji Roz­wo­ju Euro­py Śro­d­ko­­wo-Wscho­d­niej, któ­ra prze­trans­por­tu­je je do szpi­ta­li w mia­stach part­ner­skich Lubli­na. Dzię­ku­je­my wszyst­kim dar­czyń­com za pomoc. Zbiór­ka wciąż trwa (www.facebook.com/donate/474792127532422).

Infor­ma­cje w mediach: TVP Lublin, Radio Cen­trum

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy