W tym roku miasta wojewódzkie zadłużą się o 3,5 miliarda złotych

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści po raz kolej­ny prze­ana­li­zo­wa­ła Wie­lo­let­nie Pro­gno­zy Finan­so­we oraz pro­jek­ty budże­tu osiem­na­stu miast o sta­tu­sie woje­wódz­kim. Na tej pod­sta­wie porów­na­li­śmy kondycję finan­sową i stan zadłu­że­nia tych miast. Porów­na­nie doty­czy sta­nu z tego­rocz­nych pro­jek­tów budże­tów w sto­sun­ku do zeszło­rocz­nych projektów.

Stan i przy­rost zadłużenia

W tym roku zadłu­że­nie miast woje­wódz­kich ma wzro­snąć o 3 555,6 mln zł w sto­sun­ku do pla­no­wa­ne­go sta­nu na koniec 2023 roku. Kwo­to­wo naj­więk­szy przy­rost zadłu­że­nia będzie miał miej­sce w War­szawie (ponad 1,36 mld zł), Kra­ko­wie (1,00 mld zł) oraz Łodzi (0,55 mld zł). Zmniej­sze­nie swo­je­go zadłu­że­nia pla­nu­ją Gdańsk (o 461 mln zł), Byd­goszcz (165 mln zł) oraz Gorzów Wiel­ko­pol­ski (10 mln zł).

Po prze­li­cze­niu na licz­bę miesz­kań­ców (wg danych GUS za 2022 rok) oka­zu­je się, że w naj­więk­szym stop­niu wzro­śnie zadłu­że­nie Kato­wic, Kra­ko­wa i Łodzi.

Na koniec tego roku naj­mniej­szy wskaź­nik dłu­gu w sto­sun­ku do docho­dów będą mia­ły Olsz­tyn (27%), War­sza­wa (34%) oraz Kato­wi­ce (40%). Zadłu­że­nie będzie sta­no­wi­ło naj­więk­szy odse­tek rocz­nych docho­dów w Toru­niu (104%), Łodzi (90%) oraz Kra­kowie (81%).

Szcze­gó­ło­we dane nt. zadłu­że­nia miast przed­sta­wia poniż­sza tabela.

Lp. Mia­sto Pla­no­wa­ny dług na koniec 2024 Przy­rost dłu­gu w latach 2023–2024 Dług 2024/dochody 2024 Przy­rost dłu­gu na 1 mieszkańca
1. Gdańsk 1 593 173 253 zł -461 411 887 zł 51,42% -949 zł
2. Byd­goszcz 1 132 661 134 zł -165 035 678 zł 43,54% -494 zł
3. Gorzów Wlkp 402 994 666 zł -10 505 334 zł 42,08% -89 zł
4. Szcze­cin 2 589 110 638 zł 29 975 289 zł 69,94% 76 zł
5. Toruń 1 257 604 693 zł 24 113 357 zł 103,86% 122 zł
6. Zie­lo­na Góra 663 875 278 zł 19 000 000 zł 50,81% 136 zł
7. Poznań 2 770 305 414 zł 76 668 073 zł 67,68% 141 zł
8. Kiel­ce 1 189 461 894 zł 32 319 258 zł 68,72% 174 zł
9. Wro­cław 4 606 882 423 zł 147 970 669 zł 68,54% 219 zł
10. Lublin 2 245 213 170 zł 121 757 366 zł 73,60% 366 zł
11. Bia­ły­stok 1 100 263 867 zł 123 931 256 zł 43,31% 422 zł
12. Rze­szów 1 339 302 656 zł 110 893 487 zł 69,22% 565 zł
13. War­sza­wa 8 260 485 693 zł 1 363 033 425 zł 33,69% 732 zł
14. Olsz­tyn 423 500 000 zł 126 900 000 zł 27,41% 750 zł
15. Opo­le 722 959 382 zł 96 302 785 zł 52,88% 760 zł
16. Łódź 5 222 745 892 zł 549 732 973 zł 89,53% 827 zł
17. Kra­ków 6 536 415 252 zł 1 005 014 477 zł 80,62% 1 252 zł
18. Kato­wi­ce 1 208 523 997 zł 364 921 359 zł 40,22% 1 291 zł

Kosz­ty obsłu­gi zadłużenia

Na obsłu­gę dłu­gu mia­sta wyda­dzą nie­co mniej niż w ubie­głym roku (2 190 mln zł, pod­czas gdy 2 208 mln zł pla­no­wa­ne w 2023 roku).

Najwię­cej za obsłu­gę dłu­gu zapła­cą miesz­kań­cy Kra­ko­wa (396 mln zł), War­sza­wy (299 mln zł) i Łodzi (280 mln zł). Naj­mniej odse­tek zapła­cą Gorzów Wiel­ko­pol­ski (nieco ponad 21 mln zł), Olsz­tyn (29 mln zł), oraz Zie­lo­na Góra (39 mln zł).

Kosz­ty odse­tek będą naj­mniej obcią­ża­ją­ce budżet mia­sta w War­szawie (będą sta­no­wić 1,08% tegorocz­nych wydat­ków), Kato­wi­cach (1,73%) i Olsz­ty­nie (1,79%). Naj­więk­szą część budże­tu pochło­ną w Toru­niu (sta­no­wią 5,59% wszyst­kich zapla­no­wa­nych wydat­ków), Kra­ko­wie (4,58%) oraz Łodzi (4,54%).

Po prze­li­cze­niu śred­niej na 1 miesz­kań­ca wyni­ka, że naj­mniej odse­tek zapła­cą miesz­kań­cy Gdań­ska (156 zł), Byd­gosz­czy (160 zł) i War­sza­wy (160 zł). Naj­wię­cej kosz­tów obsłu­gi zadłu­że­nia przy­pa­da na miesz­kań­ca Kra­ko­wa (493 zł), Lubli­na (421 zł) oraz Łodzi (421 zł).

Szcze­gó­ło­we zesta­wie­nie kosz­tów obsłu­gi zadłu­że­nia przed­sta­wia poniż­sza tabela.

Lp.

Mia­sto

obsłu­ga zadłużenia

Obsłu­ga zadłużenia/wydatki 2024

obsłu­ga zadłu­że­nia na 1 mieszkańca

1.

Gdańsk

75 802 255 zł

2,09%

155,88 zł

2.

Byd­goszcz

53 401 405 zł

1,90%

159,87 zł

3.

War­sza­wa

298 800 000 zł

1,08%

160,38 zł

4.

Olsz­tyn

28 819 748 zł

1,79%

170,28 zł

5.

Gorzów Wlkp

21 460 119 zł

2,08%

181,85 zł

6.

Bia­ły­stok

56 821 000 zł

2,10%

193,66 zł

7.

Kato­wi­ce

57 708 509 zł

1,73%

204,09 zł

8.

Szcze­cin

98 275 859 zł

2,69%

249,13 zł

9.

Poznań

144 313 645 zł

3,06%

264,76 zł

10.

Zie­lo­na Góra

39 000 000 zł

2,60%

279,24 zł

11.

Wro­cław

227 000 000 zł

3,23%

336,64 zł

12.

Opo­le

44 000 000 zł

2,86%

347,07 zł

13.

Kiel­ce

69 300 000 zł

3,96%

373,63 zł

14.

Toruń

75 000 000 zł

5,59%

380,49 zł

15.

Lublin

140 000 000 zł

4,36%

420,61 zł

16.

Łódź

280 000 000 zł

4,54%

421,14 zł

17.

Rze­szów

83 947 776 zł

4,04%

427,49 zł

18.

Kra­ków

395 924 387 zł

4,58%

493,31 zł

Wydat­ki mająt­ko­we w budże­cie na 2024

Wydat­ki inwe­sty­cyj­ne w przy­szłym roku mają wynieść śred­nio 14% budże­tu miast. To spa­dek aż o 5 punk­tów pro­cen­to­wych w sto­sun­ku do budże­tów na rok 2023. Naj­wię­cej wydat­ków mająt­ko­wych zapla­no­wa­ła pre­zy­dent Gdań­ska (22,4% wszyst­kich wydat­ków budże­to­wych i ponad 1677 zł na miesz­kań­ca). 22,2% wydat­ków inwe­sty­cyj­nych to cel w Zie­lo­nej Górze (2 381 zł na miesz­kań­ca) a 21,9% w Toru­niu (1 491 zł na mieszkańca).

Naj­mniej­sze wydat­ki mająt­ko­we w prze­li­cze­niu na miesz­kań­ca pla­nu­je Olsz­tyn (614 zł). War­to jed­nak zazna­czyć, że w ub. roku to wła­śnie Olsz­tyn pla­no­wał naj­więk­sze nakła­dy inwestycyjne.

Lp.

Mia­sto

Wydat­ki na 2024

Wydat­ki majątkowe

Pro­cent

Mająt­ko­we na 1 mieszkańca

1.

Olsz­tyn

1 612 606 264 zł

103 987 744 zł

6,45%

614 zł

2.

Bia­ły­stok

2 709 106 978 zł

324 890 076 zł

11,99%

1 107 zł

3.

Kiel­ce

1 749 291 547 zł

213 491 208 zł

12,20%

1 151 zł

4.

Łódź

6 170 117 900 zł

771 955 837 zł

12,51%

1 161 zł

5.

Kra­ków

8 636 944 025 zł

1 042 443 046 zł

12,07%

1 299 zł

6.

Wro­cław

7 036 000 000 zł

891 500 000 zł

12,67%

1 322 zł

7.

Gorzów Wlkp

1 033 247 953 zł

165 413 424 zł

16,01%

1 402 zł

8.

Lublin

3 210 174 186 zł

492 619 693 zł

15,35%

1 480 zł

9.

Toruń

1 342 231 130 zł

293 955 000 zł

21,90%

1 491 zł

10.

Szcze­cin

3 653 447 662 zł

636 286 770 zł

17,42%

1 613 zł

11.

Rze­szów

2 077 980 354 zł

319 138 978 zł

15,36%

1 625 zł

12.

War­sza­wa

27 774 514 119 zł

3 053 005 317 zł

10,99%

1 639 zł

13.

Byd­goszcz

2 816 932 003 zł

548 769 462 zł

19,48%

1 643 zł

14.

Poznań

4 720 576 915 zł

902 070 251 zł

19,11%

1 655 zł

15.

Gdańsk

3 635 238 502 zł

815 498 164 zł

22,43%

1 677 zł

16.

Opo­le

1 537 961 977 zł

257 606 877 zł

16,75%

2 032 zł

17.

Kato­wi­ce

3 338 671 745 zł

644 063 555 zł

19,29%

2 278 zł

18.

Zie­lo­na Góra

1 500 362 934 zł

332 528 678 zł

22,16%

2 381 zł

Opra­co­wa­nie:

Krzysz­tof Jaku­bow­ski, Arka­diusz Plewik

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy