Wygrana w sądzie z MPK Lublin

No Com­ments

Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny odda­lił skar­gę kasa­cyj­ną MPK Lublin. Tym samym zobo­wią­zał miej­ską spół­kę do wyko­na­nia wyro­ku sądu I instan­cji i odpo­wie­dzi na nasze pytania:

1. Kto w spół­ce zaj­mu­je się pro­mo­cją komu­ni­ka­cji miej­skiej? Ile osób, jakie są nazwy ich sta­no­wisk pra­cy, komu podlegają?
2. Jaki jest budżet spół­ki na pro­mo­cję komu­ni­ka­cji miej­skiej na 2021 rok, a ile wyno­sił w 2020?
3. Jakie dzia­ła­nia pro­mu­ją­ce komu­ni­ka­cję miej­ską zapla­no­wa­no na 2021 rok?

Zamiast udzie­lić odpo­wie­dzi, zarząd spół­ki wolał ukry­wać te infor­ma­cje i kom­pro­mi­to­wać się w sądzie. Dziś jaw­ność zwyciężyła.

2024.02.05 NSA III OSK 267_22 Wyrok ws. MPK – pro­mo­cja 2021

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy