Ile zarabiają urzędnicy w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Wojewódzkim

No Com­ments

Na począt­ku lute­go wysła­li­śmy zapy­ta­nia o ujaw­nie­nie wyna­gro­dzeń, jakie otrzy­mu­ją poszcze­gól­ni urzęd­ni­cy w Urzę­dzie Mia­sta Lublin, Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Lubel­skie­go oraz Lubel­skim Urzę­dzie Woje­wódz­kim. Przed­sta­wia­my odpo­wie­dzi, jakie otrzy­ma­li­śmy z poszcze­gól­nych urzędów.

Choć to samo pyta­nie wysła­li­śmy do trzech urzę­dów, to odpo­wie­dzi przy­szły cał­kiem róż­ne. I tak, Urząd Mia­sta Lublin, po dwóch tygo­dniach odpo­wie­dział, że musi doko­nać „ana­li­zy wnio­sko­wa­nych infor­ma­cji w celu okre­śle­nia moż­li­wo­ści i zakre­su ich udo­stęp­nie­nia” i odpo­wie­dzi udzie­li w cią­gu 2 mie­się­cy (do mar­ca). Jedy­ne co może­my zro­bić w tej sytu­acji, to cze­kać. No może poza zdzi­wie­niem, że urząd musi doko­nać ana­liz, aby wie­dzieć, ile zara­bia­ją zatrud­nie­ni tam pracownicy.

Podob­nych ana­liz nie musia­ły doko­ny­wać pozo­sta­łe dwa urzędy.

W Urzędzie Marszałkowskim prawie nie ma urzędników…

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubel­skie­go podał dane tyl­ko dla 27 zatrud­nio­nych pra­cow­ni­ków. Zda­niem mar­szał­ka pozo­sta­łych ponad 1000 pra­cow­ni­ków urzę­du nie peł­ni żad­nych funk­cji publicz­nych, czy­li nie bie­rze udzia­łu i nie ma wpły­wu na decy­zje podej­mo­wa­ne w urzę­dzie. Zda­niem Mar­szał­ka funk­cji publicz­nej nie peł­ni np. więk­szość dyrek­to­rów oraz wszy­scy rad­co­wie praw­ni, pra­cu­ją­cy w urzę­dzie. Jest to dla nas wąt­pli­wa inter­pre­ta­cja. Na roz­pa­trze­nie przez Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny wciąż cze­ka nasza skar­ga w spra­wie nagród przy­zna­nych pra­cow­ni­kom przez Mar­szał­ka w 2019 roku. Pod­wa­ży­li­śmy w niej zbyt małą – naszym zda­niem – licz­bę pra­cow­ni­ków urze­du uzna­nych przez mar­szał­ka za oso­by peł­nią­ce funk­cje publiczne.

Lp. Nazwi­sko i imię Sta­no­wi­sko Wyna­gro­dze­nie mie­sięcz­ne brut­to za 01.2024 r.
1. Sta­wiar­ski Jarosław Mar­sza­łek Województwa 22 301,50 zł
2. Woj­cie­chow­ski Zbigniew Wice­mar­sza­łek Województwa 20 160,20 zł
3. Mula­wa Michał Wice­mar­sza­łek Województwa 20 160,20 zł
4. Szwed Zbi­gniew Czło­nek Zarzą­du Województwa 18 676,00 zł
5. Bała­ban Bartłomiej Czło­nek Zarzą­du Województwa 18 481,91 zł
6. Szy­ma­nek Tadeusz Sekre­tarz Województwa 18 000,00 zł
7. Szy­dło Bożena Skarb­nik Województwa 17 016,00 zł
8. Sza­ła­chwiej Ewa Dyrek­tor 13 200,00 zł
9. Bodziac­ki Janusz Dyrek­tor 12 000,00 zł
10. Drozd-Bow­nik Agnieszka p.o. Dyrek­to­ra 11 965,00 zł
11. Gań­ski Adrian Zastęp­ca Dyrektora 10 634,50 zł
12. Duba­no­wicz Dorota p.o. Dyrek­to­ra 10 400,00 zł
13. Poli­cha Joanna Kie­row­nik oddziału 9 760,00 zł
14. Pło­­ci­­ca-Posle­d­nik Ewa Zastęp­ca Dyrektora 9 500,00 zł
15. Prze­piór­ka Kinga p.o. Dyrek­to­ra 9 374,77 zł
16. Litwi­niuk Dariusz Kie­row­nik Filii 9 300,00 zł
17. Flis Emi­lia Zastęp­ca Dyrektora 9 175,00 zł
18. Soja Ane­ta p.o. Zastęp­cy Dyrektora 9 150,00 zł
19. Tłu­czek Mariusz Kie­row­nik Filii 9 000,00 zł
20. Pel­la Milena Kie­row­nik Filii 8 999,00 zł
21. Pyda Daniel p.o. Zastęp­cy Dyrektora 8 820,00 zł
22. Wro­now­ski Grzegorz p.o. Zastęp­cy Dyrektora 8 220,00 zł
23. Janic­ka Gabriela Kie­row­nik oddziału 7 996,00 zł
24. Bie­niek Małgorzata Kie­row­nik oddziału 7 800,00 zł
25. Miro­sław Andrzej p.o. Zastęp­cy Dyrektora 7 000,00 zł
26. Konat Justy­na Kie­row­nik oddziału 5 920,72 zł
27. Lizut Tade­usz p.o. Zastęp­cy Kierownika 5 690,40 zł

Ile zarabiają urzędnicy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Woje­wo­da Lubel­ski udzie­lił nam odpo­wie­dzi w ter­mi­nie oraz wska­zał infor­ma­cje dla 102 pra­cow­ni­ków urzę­du woje­wódz­kie­go. Na tle Pre­zy­den­ta Lubli­na i Mar­szał­ka Woje­wódz­twa wypa­da zatem najlepiej.

To kolej­ny raz, gdy Woje­wo­da Krzysz­tof Komor­ski zasłu­żył na pochwa­łę (w poprzed­nim tygo­dniu już na dru­gi dzień po zło­że­niu przez nas wnio­sku, udo­stęp­nił w BIPie rejestr umów zawar­tych w 2023 roku). Bra­wo! To obie­cu­ją­cy począ­tek urzę­do­wa­nia i wzór do naśla­do­wa­nia w zakre­sie udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nych dla Pre­zy­den­ta Lubli­na i Mar­szał­ka Województwa.

Poni­żej zesta­wie­nie mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia, otrzy­my­wa­ne­go przez oso­by peł­nią­ce funk­cje publicz­ne w Lubel­skim Urzę­dzie Woje­wódz­kim, według sta­nu na 5 lute­go 2024:

Lp Nazwi­sko Imię Sta­no­wi­sko Komór­ka organizacyjna mie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nie brutto
1 Banec­ki Kon­rad woje­wódz­ki koor­dy­na­tor ratow­nic­twa medycznego Wydział Bez­pie­czeń­stwa i Zarzą­dza­nia Kryzysowego 5 228,80 zł
2 Bart­nik Anna kie­row­nik oddziału Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Skar­bu Państwa 6 516,16 zł
3 Błasz­czyk Justy­na inspek­tor wojewódzki Biu­ro Orga­ni­za­cji, Kadr i Budże­tu Urzędu 5 231,99 zł
4 Brzuch Sabi­na głów­ny księ­go­wy budże­tu wojewody Wydział Finan­sów i Budżetu 12 156,12 zł
5 Budzyń­ska Juli­ta inspek­tor wojewódzki Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzo­ziem­ców Dele­ga­tu­ra w Zamościu 5 241,92 zł
6 Chle­bic­ka Iwo­na zastep­ca dyrektora Wydział Bez­pie­czeń­stwa i Zarzą­dza­nia Kryzysowego 10 482,61 zł
7 Chmiel Agniesz­ka star­szy inspektor Biu­ro Ora­gni­za­cji, Kadr i Budże­tu Urze­du Dele­ga­tu­ra w Zamościu 5 417,42 zł
8 Cho­do­row­ska Beata star­szy inspek­tor wojewódzki Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Skar­bu Państwa 6 984,04 zł
9 Chyl Syl­wia zastęp­ca dyrektora Wydział Zdro­wia 10 482,61 zł
10 Cie­siel­czuk Ane­ta dyrek­tor Wydział Infra­struk­tu­ry 13 592,18 zł
11 Cybul­ski Andrzej star­szy specjalista Biu­ro Infor­ma­ty­ki i Obsłu­gi Urzę­du Dele­ga­tu­ta w Bia­łej Podlaskiej 5 262,23 zł
12 Drozd Elż­bie­ta zastęp­ca kie­row­ni­ka oddziału Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzoziemców 6 479,35 zł
13 Drze­wo­szew­ski Michał inspek­tor wojewódzki Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Skar­bu Pań­stwa Dela­ga­tu­ra w Chełmie 4 831,04 zł
14 Dudziak Miro­sław zastęp­ca kie­row­ni­ka oddziału Biu­ro Infor­ma­ty­ki i Obsłu­gi Urzędu 10 211,88 zł
15 Galant Mar­ta zastęp­ca kie­row­ni­ka oddziału Wydział Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi i Skar­bu Państwa 6 355,49 zł
16 Gigo­ło Sta­ni­sław woje­wódz­ki koor­dy­na­tor ratow­nic­twa medycznego Wydział Bez­pie­czeń­stwa i Zarzą­dza­nia Kryzysowego 10 456,60 zł
17 Gry­ta Łukasz inspek­tor wojewódzki Biu­ro Orga­ni­za­cji, Kadr i Budże­tu Urzędu 5 186,50 zł
18 Grze­lak Anna kie­row­nik oddziału Wydział Poli­ty­ki Społecznej 7 229,49 zł
19 Iwa­niec Ali­cja star­szy inspek­tor wojewódzki Biu­ro Ora­gni­za­cji, Kadr i Budże­tu Urze­du Dele­ga­tu­ra w Zamościu 6 121,87 zł
20 Jasiel­ski Roman kie­row­nik oddziału Wydział Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi i Skar­bu Państwa 10 964,51 zł
21 Kalisz Alek­san­der kie­row­nik oddziału Wydział Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi i Skar­bu Pań­stwa Dele­ga­tu­ra w Zamościu 10 804,18 zł
22 Kło­po­tek Marek Lubel­ski Woje­wódz­ki Inspek­tor Nad­zo­ru Geo­de­zyj­ne­go i
Kartograficznego
Woje­wódz­ka Inspek­cja Geo­de­zyj­na i Kartograficzna 9 845,60 zł
23 Kolen­da Bar­ba­ra kie­row­nik oddziału Wydział Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi i Skar­bu Pań­stwa Dele­ga­tu­ra w Chełmie 7 278,43 zł
24 Kon­dra­tiuk Elż­bie­ta inspek­tor wojewódzki Biu­ro Orga­ni­za­cji, Kadr i Budże­tu Urzę­du Dele­ga­tu­ra w Bia­łej Podlaskiej 4 745,92 zł
25 Konop Beata zastęp­ca kie­row­ni­ka oddziału Biu­ro Orga­ni­za­cji, Kadr i Budże­tu Urzędu 6 542,44 zł
26 Koryń­ska Elż­bie­ta star­szy inspektor Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzo­ziem­ców Dele­ga­tu­ra w Bia­łej Podlaskiej 6 087,70 zł
27 Kowa­l­ska- Głowiak Agniesz­ka dyrek­tor Wydział Zdro­wia 12 757,62 zł
28 Koz­dra Patryk star­szy specjalista Biu­ro Infor­ma­ty­ki i Obsłu­gi Urze­du Dele­ga­tu­ra w Chełmie 4 905,74 zł
29 Kra­socz­ko Wie­sław kie­row­nik oddziału Wydział Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi i Skar­bu Pań­stwa Dele­ga­tu­ra w Bia­łej Podlaskiej 7 349,40 zł
30 Kubec­ka Moni­ka zastęp­ca kie­row­ni­ka oddziału Wydział Poli­ty­ki Społecznej 6 700,59 zł
31 Kule­sza Zdzi­sław woje­wódz­ki koor­dy­na­tor ratow­nic­twa medycznego Wydział Bez­pie­czeń­stwa i Zarzą­dza­nia Kryzysowego 7 842,20 zł
32 Kusa-Malec Agniesz­ka zastęp­ca dyrektora Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzoziemców 9 602,05 zł
33 Kut­nik Anna kie­row­nik oddziału Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzo­ziem­ców Dele­ga­tu­ra w Bia­łej Podlaskiej 7 341,52 zł
34 Łopac­ka Iza­be­la inspek­tor wojewódzki Biu­ro Infor­ma­ty­ki i Obsłu­gi Urzędu 5 356,63 zł
35 Man­dziuk Iwo­na kie­row­nik oddziału Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzo­ziem­ców Dele­ga­tu­ra w Zamościu 7 196,94 zł
36 Mar­czyń­ska Joan­na inspek­tor wojewódzki Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzo­ziem­ców Dele­ga­tu­ra w Zamościu 4 748,52 zł
37 Marek Piotr kie­row­nik oddziału Wydział Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi i Skar­bu Państwa 6 668,06 zł
38 Mazu­rek Albin dyrek­tor Wydział Poli­ty­ki Społecznej 13 307,42 zł
39 Milew­ska Doro­ta star­szy inspek­tor wojewódzki Wydział Finan­sów i Budżetu 5 856,38 zł
40 Niem­czyk Beata dyrek­tor wydziału Wydział Finan­sów i Budżetu 13 508,94 zł
41 Osiec­ki Lucjan kie­row­nik oddziału Wydział Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi i Skar­bu Państwa 7 788,36 zł
42 Ozim­kie­wicz Agniesz­ka zastęp­ca kie­row­ni­ka oddziału Wydział Finan­sów i Budżetu 6 734,32 zł
43 Palon­ka Adam dyrek­tor biura Biu­ro Orga­ni­za­cji, Kadr i Budże­tu Urzędu 12 873,71 zł
44 Patra Dia­na sekre­tar­ka Biu­ro Orga­ni­za­cji, Kadr i Budże­tu Urzę­du Dele­ga­tu­ra w Chełmie 4 512,69 zł
45 Piróg Rena­ta zastęp­ca dyrektora Biu­ro Orga­ni­za­cji, Kadr i Budże­tu Urzędu 10 933,85 zł
46 Przech Rafał kie­row­nik oddziału Biu­ro Orga­ni­za­cji, Kadr i Budże­tu Urzędu 11 055,63 zł
47 Sala Dariusz dyrek­tor Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Skar­bu Państwa 13 423,96 zł
48 Sane­lu­ta Kata­rzy­na star­szy inspek­tor wojewódzki Wydział Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi i Skar­bu Pań­stwa Dele­ga­tu­ra w Chełmie 5 820,61 zł
49 San­kow­ski Karol inspek­tor wojewódzki Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzoziemców 5 648,51 zł
50 Seme­niuk Łukasz głów­ny specjalista Biu­ro Infor­ma­ty­ki i Obsłu­gi Urzę­du Dele­ga­tu­ra w Chełmie 5 717,43 zł
51 Sła­wec­ka Karo­li­na star­szy inspektor Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzoziemców 4 748,90 zł
52 Sobuś Agniesz­ka star­szy inspek­tor wojewódzki Wydział Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi i Skar­bu Państwa 6 492,49 zł
53 Spry­sak Mał­go­rza­ta kie­row­nik oddziału Wydział Finan­sów i Budżetu 8 114,30 zł
54 Sta­ń­ko-Kołu­dz­ka Anna zastęp­ca dyrektora Wydział Finan­sów i Budżetu 10 984,23 zł
55 Szu­mi­ło Moni­ka kie­row­nik oddziału Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Skar­bu Pań­stwa Dela­ga­tu­ra w Chełmie 7 341,52 zł
56 Tka­czyk Ane­ta zastęp­ca dyrektora Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Skar­bu Państwa 9 562,19 zł
57 Wasi­lew­ska Mar­ta kie­row­nik oddziału Wydział Finan­sów i Budżetu 8 077,50 zł
58 Wia­ter Dariusz kie­row­nik oddziału Woje­wódz­ka Inspek­cja Geo­de­zyj­na i Kartograficzna 7 546,54 zł
59 Wiel­gosz Rado­sław inspek­tor wojewódzki Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzo­ziem­ców Dele­ga­tu­ra w Bia­łej Podlaskiej 5 811,70 zł
60 Wierz­chow­ska Alek­san­dra inspek­tor wojewódzki Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzo­ziem­ców Dele­ga­tu­ra w Bia­łej Podlaskiej 4 842,03 zł
61 Woj­ciesz­czuk Ryszard star­szy inspek­tor wojewódzki Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzoziemców 5 880,05 zł
62 Woliń­ski Seba­stian głów­ny specjalista Biu­ro Infor­ma­ty­ki i Obsłu­gi Urzędu 9 299,77 zł
63 Zbie­gień Woj­ciech zastęp­ca dyrektora Wydział Poli­ty­ki Społecznej 10 545,69 zł
64 Zdun Paweł star­szy specjalista Biu­ro Infor­ma­ty­ki i Obsłu­gi Urzędu 9 034,30 zł
65 Żur­kow­ska Moni­ka inspek­tor wojewódzki Biu­ro Orga­ni­za­cji, Kadr i Budże­tu Urzędu 5 231,99 zł
66 Rogow­ski Artur kie­row­nik Dys­po­zy­tor­ni Medycznej Wydział Bez­pie­czeń­stwa i Zarzą­dza­nia Kryzysowego 7 325,81 zł
67 Miko­ła­juk Mar­ta kie­row­nik oddziału Wydział Poli­ty­ki Spo­łe­czej Dele­ga­tu­ra w Bia­łej Podlaskiej 7 005,06 zł
68 Den­de­ra Beata kie­row­nik oddziału Wydział Poli­ty­ki Spo­łecz­nej Dele­ga­tu­ra w Chełmie 7 005,06 zł
69 Ste­fań­ski Jacek kie­row­nik oddziału Biu­ro Infor­ma­ty­ki i Obsłu­gi Urzę­du Dele­ga­tu­ra w Zamościu 7 083,91 zł
70 Kukiel Kry­stian star­szy inspektor Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzoziemców 4 249,47 zł
71 Arci­szew­ski Prze­my­sław inspek­tor wojewódzki Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzo­ziem­ców Dele­ga­tu­ra w Bia­łej Podlaskiej 4 886,45 zł
72 Rosa Moni­ka kie­row­nik oddziału Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzo­ziem­ców Dele­ga­tu­ra w Bia­łej Podlaskiej 7 035,62 zł
73 Chru­ściel Paweł dyrek­tor Wydział Praw­ny, Nad­zo­ru i Kontroli 13 108,09 zł
74 Widom­ski Ceza­ry zastęp­ca dyrektora Wydział Praw­ny, Nad­zo­ru i Kontroli 10 933,85 zł
75 Sta­ś­czak Joan­na kie­row­nik Zespół Audy­tu Wewnętrznego 10 968,90 zł
76 Mace­doń­ski Bar­tosz inspek­tor wojewódzki Wydział Infra­struk­tu­ry 5 012,88 zł
77 Wysok Seba­stian kie­row­nik oddziału Wydział Śro­do­wi­ska i Rolnictwa 7 062,89 zł
78 Dre­la Mar­ta star­szy inspektor Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cudzoziemców 5 091,48 zł
79 Ozi­mek Anna kie­row­nik oddziału Wydział Infra­struk­tu­ry 7 835,68 zł
80 Woj­nic­ka Ewa kie­row­nik oddziału Wydział Infra­struk­tu­ry 10 347,68 zł
81 Szmoł­da Mar­ta kie­row­nik oddziału Wydział Poli­ty­ki Spo­łecz­nej Dele­ga­tu­ra w Zamościu 7 005,06 zł
82 Kowal­ska Ewe­li­na kie­row­nik oddziału Wydział Śro­do­wi­ska i Rolnictwa 6 533,17 zł
83 Pie­tra­szek Mał­go­rza­ta zastęp­ca kie­row­ni­ka oddziału Wydział Finan­sów i Budżetu 6 612,09 zł
84 Jani­­ga-Cza­r­ne­c­ka Mał­go­rza­ta star­szy inspek­tor wojewódzki Wydział Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi i Skar­bu Państwa 5 384,50 zł
85 Mon­tu­sie­wicz Mar­cin Komen­dant Woje­wódz­ki Pań­stwo­wej Stra­ży Rybackiej Wydział Śro­do­wi­ska i Rolnictwa 9 308,12 zł
86 Kie­ra­ga Jaro­sław Komen­dant Woje­wódz­ki Pań­stwo­wej Stra­ży Łowieckiej Wydział Śro­do­wi­ska i Rolnictwa 6 264,60 zł
87 Koziń­ski Piotr straż­nik Pań­stwo­wej Stra­ży Łowieckiej Wydział Śro­do­wi­ska i Rolnictwa 4 242,00 zł
88 Lipiec Alfred straż­nik Pań­stwo­wej Stra­ży Łowieckiej Wydział Śro­do­wi­ska i Rolnictwa 4 072,32 zł
89 Prze­ka­za Joan­na młod­szy straż­nik Pań­stwo­wej Stra­ży Łowieckiej Wydział Śro­do­wi­ska i Rolnictwa 5 090,40 zł
90 Koza­kie­wicz Jaro­sław komen­dant poste­run­ku Pań­stwo­wej Stra­ży Rybac­kiej w
Bia­łej Podlaskiej
Wydział Śro­do­wi­ska i Rol­nic­twa Dele­ga­tu­ra w Bia­łej Podlaskiej 5 975,50 zł
91 Orchow­ski Jaro­sław komen­dant poste­run­ku Pań­stwo­wej Stra­ży Rybac­kiej w
Zamościu
Wydział Śro­do­wi­ska i Rol­nic­twa Dele­ga­tu­ra w Zamościu 6 158,85 zł
92 Kor­ni­szuk Hubert Prze­wod­ni­czą­cy
Woje­wódz­kie­go Zespo­łu do Spraw Orze­ka­nia o
Woje­wódz­ki Zespół do Spraw Orze­ka­nia o Niepełnosprawności 7 830,00 zł
93 Komor­ski Krzysz­tof Woje­wo­da Lubelski Biu­ro Wojewody 15 241,72 zł
94 Maj Andrzej II Wice­wo­je­wo­da Lubelski Biu­ro Wojewody 14 931,05 zł
95 Wołoch Woj­ciech I Wice­wo­je­wo­da Lubelski Biu­ro Wojewody 15 031,26 zł
96 Szym­czyk Jaro­sław dyrek­tor Gene­ral­ny Urzędu Biu­ro Wojewody 16 879,62 zł
97 Kucha­rek Mariusz zastęp­ca kie­row­ni­ka Cen­trum Powia­da­mia­nia Ratunkowego Wydział Bez­pie­czeń­stwa i Zarzą­dza­nia Kryzysowego 12 194,67 zł
98 Gli­jer Anna dyrek­tor Biu­ro Wojewody 12 359,50 zł
99 Dzia­ło Dariusz dyrek­tor Wydział Bez­pie­czeń­stwa i Zarzą­dza­nia Kryzysowego 13 307,42 zł
100 Nicał Emi­lia zastęp­ca dyrektora Wydział Poli­ty­ki Społecznej 10 482,61 zł
101 Kazu­la Jerzy zastęp­ca dyrektora Biu­ro Wojewody 8 950,17 zł
102 Woś Tomasz zastęp­ca dyrektora Wydział Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi i Skar­bu Państwa 12 203,44 zł

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy