Powtórna petycja ws diet wypłacanych radnym Rady Miasta Lublin

No Com­ments

Zło­ży­li­śmy powtór­ną pety­cję, w zakre­sie zmia­ny przez Radę Mia­sta Lublin zapi­sów uchwa­ły nr 175/XVII/95 Rady Miej­skiej w Lubli­nie z dnia 29 czerw­ca 1995 r. w spra­wie wyso­ko­ści diet dla rad­nych Rady Miej­skiej w Lublinie.

Wno­si­my o:

  1. Dopre­cy­zo­wa­nie zapi­sów dot. nie­sto­so­wa­nia prze­pi­su o zmniej­sze­niu die­ty w taki spo­sób, aby uwzględ­nić przy­pad­ki nie­obec­no­ści z powo­du wyko­ny­wa­nia man­da­tu radnego.

  2. Wyraź­ne roz­róż­nie­nie wyso­ko­ści diet rad­nych w zależ­no­ści od peł­nio­nej funk­cji w radzie.

  3. Korek­tę tre­ści uchwa­ły, w tym zmia­nę uży­wa­nych sfor­mu­ło­wań „Rada Miej­ska” na „Rada Mia­sta” oraz wykre­śle­nie zapi­su o „nie­eta­to­wych człon­kach Zarzą­du Mia­sta” (§3).

W uchwa­le z 1995 roku jest zawar­ta regu­la­cja, w myśl któ­rej die­ta rad­ne­go nie ule­ga potrą­ce­niu, jeśli wyko­ny­wał obo­wiąz­ki w spra­wach zwią­za­nych z peł­nio­ną funk­cją w samo­rzą­dzie tery­to­rial­nym. Brak jasne­go okre­śle­nia „spraw zwią­za­nych z peł­nio­ną funk­cją” przez rad­ne­go powo­du­je, że prze­pis ten jest nad­uży­wa­ny przez rad­nych Rady Mia­sta Lublin. Rad­ni nie przy­cho­dzą na posie­dze­nia komi­sji czy sesji, a mimo to otrzy­mu­ją die­tę w cało­ści, przed­sta­wia­jąc uspra­wie­dli­wie­nie swo­jej nie­obec­no­ści z powo­du „wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków radnego”.

1.

O obo­wiąz­kach rad­nych mówią dwa prze­pi­sy usta­wy o samo­rzą­dzie gminnym.

W art. 23 pkt 1 czy­ta­my, że „Rad­ny obo­wią­za­ny jest kie­ro­wać się dobrem wspól­no­ty samo­rzą­do­wej gmi­ny. Rad­ny utrzy­mu­je sta­łą więź z miesz­kań­ca­mi oraz ich orga­ni­za­cja­mi, a w szcze­gól­no­ści przyj­mu­je zgła­sza­ne przez miesz­kań­ców gmi­ny postu­la­ty i przed­sta­wia je orga­nom gmi­ny do roz­pa­trze­nia, nie jest jed­nak zwią­za­ny instruk­cja­mi wybor­ców”.

W art. 24. pkt 1 zosta­ły okre­ślo­ne obo­wiąz­ki: Rad­ny jest obo­wią­za­ny brać udział w pra­cach rady gmi­ny i jej komi­sji oraz innych insty­tu­cji samo­rzą­do­wych do któ­rych został wybra­ny lub desy­gno­wa­ny. Zatem obo­wiąz­kiem rad­ne­go jest brać udział w posie­dze­niach rady i jej komi­sji, ew. innych insty­tu­cji samo­rzą­do­wych. Tłu­ma­cze­nie nie­obec­no­ści w pra­cach rady gmi­ny i jej komi­sji „obo­wiąz­ka­mi rad­ne­go” lub „wyko­ny­wa­niem man­da­tu rad­ne­go” nie odno­si się do zapi­su usta­wy i nie może być przyjęte.

Stąd war­to dodać do uchwa­ły zapis mówią­cy o tym, że die­ta nie jest potrą­ca­na rów­nież w przy­pad­ku „wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków rad­ne­go” w cza­sie trwa­nia komi­sji lub sesji rady mia­sta. Przy czym taka nie­obec­ność powin­na zostać uspra­wie­dli­wio­na ze wska­za­niem kon­kret­nej przy­czy­ny nie­obec­no­ści (np. udzia­łem w posie­dze­niu rady dziel­ni­cy X, spo­tka­niem z gru­pą miesz­kań­ców w spra­wie remon­tu uli­cy Y).

Zapis w § 6 uchwa­ły nr 175/XVII/95 Rady Miej­skiej w Lubli­nie z dnia 29 czerw­ca 1995 r. nie jest pre­cy­zyj­ny, ale nale­ży domnie­my­wać, że inten­cją rady było, aby nie potrą­cać die­ty rad­nym w przy­pad­ku, o któ­rym mowa w usta­wie o samo­rzą­dzie gmin­nym, tj. w razie bra­nia udzia­łu w pra­cach innych insty­tu­cji samo­rzą­do­wych, do któ­rych rad­ny został wybra­ny lub desy­gno­wa­ny. Zatem nie­obec­ność z powo­du „peł­nie­nia man­da­tu Rad­ne­go” lub „wyko­ny­wa­nia man­da­tu Rad­ne­go” nie sta­no­wi prze­słan­ki, któ­ra pozwo­li­ła­by odstą­pić od potrą­ca­nia diety.

2.

Prze­pis art. 25 ust. 8 usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym naka­zu­je radzie, by przy usta­la­niu wyso­ko­ści diet przy­słu­gu­ją­cych rad­nym bra­ła pod uwa­gę funk­cje peł­nio­ne przez rad­ne­go. Rad­ny będą­cy prze­wod­ni­czą­cym rady czy prze­wod­ni­czą­cym komi­sji powi­nien zatem uzy­skać die­tę wyż­szą niż rad­ny nie­peł­nią­cy żad­nej funk­cji w radzie.

W obo­wią­zu­ją­cej uchwa­le for­mal­nie takie roz­róż­nie­nie zosta­ło wprowadzone:

  • die­ta prze­wod­ni­czą­ce­go rady wyno­si 250% prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia w sfe­rze przed­się­biorstw (17 945 zł, czy­li 2,5 x 7178,30 zł),

  • die­ta wice­prze­wod­ni­czą­cych, pra­cu­ją­cych w min. 3 komi­sjach wyno­si 120% prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia w sfe­rze przed­się­biorstw (8 614 zł, czy­li 1,2 x 7178,30 zł)

  • die­ta prze­wod­ni­czą­cych komi­sji, pra­cu­ją­cych jesz­cze w min. 2 innych komi­sjach wyno­si 90% prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia w sfe­rze przed­się­biorstw (6 460 zł),

  • die­ta rad­nych pra­cu­ją­cych w min. 3 komi­sjach wyno­si 70% prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia w sfe­rze przed­się­biorstw (5 025 zł),

  • die­ta rad­ne­go, pra­cu­ją­ce­go w 2 komi­sjach (nie ma takie­go) wyno­si­ła­by 60% prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia w sfe­rze przed­się­biorstw (4 307 zł),

  • die­ta rad­ne­go (nie ma takie­go) pra­cu­ją­ce­go w 1 komi­sji wyno­si­ła­by 50% prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia w sfe­rze przed­się­biorstw (3 589 zł).

Z dru­giej stro­ny obo­wią­zu­je limit die­ty, sta­no­wią­cy 2,4‑krotność kwo­ty bazo­wej, wyno­szą­cej 1 789,42 zł. Czy­li mak­sy­mal­na mie­sięcz­na kwo­ta die­ty wyno­si 4 294,61 zł.

Po dosto­so­wa­niu wyso­ko­ści diet do kwo­ty mak­sy­mal­nej, staw­ki diet dla rad­nych mia­sta Lublin w zależ­no­ści od zaj­mo­wa­nej funk­cji, wynoszą:

Funk­cja

Wyso­kość diety

Prze­wod­ni­czą­cy Rady Miasta

4 294,61 zł

Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta (pra­cu­ją­cy w min. 3 komisjach)

4 294,61 zł

Prze­wod­ni­czą­cy komi­sji, pra­cu­ją­cy w min. 2 innych komisjach

4 294,61 zł

Rad­ny, pra­cu­ją­cy w min. 3 komisjach

4 294,61 zł

Rad­ny, pra­cu­ją­cy w 2 komisjach

4 294,61 zł

Rad­ny, pra­cu­ją­cy w 1 komisji

3 589,15 zł

Bio­rąc pod uwa­gę, że w obec­nej kaden­cji wszy­scy rad­ni poza Prze­wod­ni­czą­cym Rady, zasia­da­ją w min. 3 komi­sjach, każ­dy z nich otrzy­mu­je die­tę w iden­tycz­nej, mak­sy­mal­nej wysokości.

Przy­czy­ną tego pro­ble­mu jest powią­za­nie wyso­ko­ści diet z prze­cięt­nym mie­sięcz­nym wyna­gro­dze­niem oraz znacz­ny jego wzrost, jaki nastą­pił od roku wpro­wa­dze­nia uchwa­ły. Gdy­by nie limit wyni­ka­ją­cy z innych prze­pi­sów, die­ta Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Mia­sta była­by absur­dal­nie wysoka.

Pro­po­nu­je­my odnie­sie­nie sta­wek diet do kwo­ty bazo­wej. Jest to wiel­kość sta­bil­na, powią­za­na z limi­tem diet dla rad­nych w samo­rzą­dach. Zwra­cam przy tym uwa­gę, że die­ty dla człon­ków Rad Dziel­nic w Lubli­nie (uchwa­lo­ne przez Radę Mia­sta w 2019 roku) odsy­ła­ją wła­śnie do staw­ki kwo­ty bazowej.

Roz­wią­za­niem, któ­re uczy­ni­ło­by zadość prze­pi­so­wi usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym, było­by usze­re­go­wa­nie die­ty na pozio­mie 2,4/2,2/2,0/1,8 krot­no­ści kwo­ty bazo­wej odpo­wied­nio dla Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady/Wiceprzewodniczących/Przewodniczących Komi­sji oraz rad­nych pra­cu­ją­cych w min. 3 komisjach.

3.

Sta­tut Mia­sta Lublin, uchwa­lo­ny w 2005 roku wyraź­nie okre­śla, że w Lubli­nie mamy „Radę Mia­sta Lublin” a nie „Radę Miej­ską”. Ponad­to już w roz­po­rzą­dze­niu Pre­ze­sa Rady Mini­strów z dnia 22 grud­nia 1999 r. Dz. U. Nr 112, póz. 1319 ze zm), w załącz­ni­ku doty­czą­cym wzo­rów pie­czę­ci nagłów­ko­wych i pod­pi­so­wych suge­ru­je się, aby w odnie­sie­niu do gmin miej­skich uży­wać zwro­tów rada mia­sta – urząd miasta.

Poję­cie „zarząd mia­sta” nie wystę­pu­je w sta­tu­cie Mia­sta Lublin. Zarzą­dy w gmi­nach zosta­ły zli­kwi­do­wa­ne w 2002 roku, po wpro­wa­dze­niu bez­po­śred­nich wybo­rów wój­tów, bur­mi­strzów, pre­zy­den­tów. W związ­ku z powyż­szym nie ma moż­li­wo­ści, aby w uchwa­le były zawar­te prze­pi­sy dot. wyna­gra­dza­nia „nie­ta­to­wych człon­ków Zarzą­du Miasta”.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy