NSA stwierdził, że organizacje społeczne nie mogą być uczestnikiem postępowania administraycjnego ws wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta

No Com­ments

Zażalenie na odmowę dopuszczenia do udziału w postępowaniu oddalone

27 lute­go NSA odda­lił zaża­le­nie Fun­da­cji Wol­no­ści w spra­wie odmo­wy dopusz­cze­nia Fun­da­cji w cha­rak­te­rze uczest­ni­ka postę­po­wa­nia do udzia­łu w postę­po­wa­niu w spra­wie wyga­sze­nia man­da­tu pre­zy­den­ta Krzysz­to­fa Żuka.

- Powstrzy­ma­my się od komen­to­wa­nia, ale przyj­mu­je­my roz­strzy­gnię­cie sądu w spra­wie nasze­go udzia­łu w postę­po­wa­niu dot. wyga­sze­nia man­da­tu pre­zy­den­ta Lubli­na. Mimo nie­do­pusz­cze­nia nas do udzia­łu w postę­po­wa­niu i tak będzie­my przy­glą­dać się pro­ce­do­wa­niu tej spra­wy. Mamy nadzie­ję, że WSA nie­zwłocz­nie przy­stą­pi do jej mery­to­rycz­ne­go roz­pa­trze­nia – mówi Krzysz­tof Jaku­bow­ski, pre­zes fundacji.

Poni­żej szcze­gó­ło­we uza­sad­nie­nie posta­no­wie­nia NSA:

Skarga na przewlekłość postępowania również oddalona

NSA odda­lił rów­nież naszą skar­gę na prze­wle­kłość postę­po­wa­nia przed WSA w Lubli­nie. W związ­ku z tym, że zło­żo­ne w dniu 15 listo­pa­da zaża­le­nie na odmo­wę dopusz­cze­nia do udzia­łu w poste­po­wa­niu nie zosta­ło prze­ka­za­ne do NSA, w dniu 6 lute­go Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła skar­gę na prze­wle­kłość postę­po­wa­nia. Dopie­ro dwa dni potem WSA prze­ka­zał naszą skar­gę z 15 listo­pa­da do NSA.

Ana­li­zu­jąc naszą skar­gę, NSA zauwa­żył, że nasze zaża­le­nie zosta­ło prze­ka­za­ne do NSA w „cią­gu nie­ca­łych 3 mie­się­cy od dnia wnie­sie­nia, a więc w roz­sąd­nym – w oko­licz­no­ściach tej spra­wy – ter­mi­nie”.

Poni­żej posta­no­wie­nie NSA w odda­le­nia skar­gi na prze­wle­kłość postępowania:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy