Akcje Motoru dla kibiców, nie z budżetu miasta – wniosek do Prezydenta

No Com­ments

Lublin, 19 lip­ca 2018

Krzysz­tof Żuk
Pre­zy­dent Mia­sta Lublin

WNIOSEK

Na pod­sta­wie art. 241 kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go skła­da­my wnio­sek, aby następ­na pla­no­wa­na emi­sja akcji spół­ki Motor Lublin S.A. nie była finan­so­wa­na ze środ­ków budże­tu mia­sta, ale z pie­nię­dzy pry­wat­nych, poprzez ofer­tę publicz­ną, skie­ro­wa­ną do wszyst­kich zainteresowanych.

Pro­po­nu­je­my emi­sję 1000 akcji o war­to­ści 500 zł każ­da. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że w Lubli­nie znaj­dzie się tysiąc osób chęt­nych na zakup akcji.

War­to przy tym zazna­czyć, że z finan­so­wa­nia spo­łecz­no­ścio­we­go korzy­sta­ją już nie tyl­ko zagra­nicz­ne klu­by ale mamy już uda­ne kam­pa­nie rów­nież w Pol­sce, np. w ubie­głym roku Pogoń Szcze­cin zebra­ła od kibi­ców 1 mln zł na remont sta­dio­nu, Lech Poznań ponad 200 tys. zł a w 2015 roku Wisła Kra­ków zebra­ła ponad 820 tys. zł na spła­tę zadłużenia.

Bio­rąc pod uwa­gę zaan­ga­żo­wa­nie kibi­ców (mie­rzo­ne choć­by kil­ku­ty­sięcz­ną fre­kwen­cją na meczach Moto­ru) uwa­ża­my za zasad­ne prze­pro­wa­dze­nie emi­sji publicz­nej. Naby­cie akcji przez zain­te­re­so­wa­nych miesz­kań­ców zwięk­szy ich przy­wią­za­nie do klu­bu. Jed­no­cze­śnie dekla­ru­je­my zakup jed­nej akcji przez fundację.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy