Analiza odwołań od decyzji do SKO

No Com­ments

Hipoteza:

Dewe­lo­pe­rzy w Lubli­nie dosta­ją lep­sze warun­ki zabudowy.

Założenia badawcze

W celu spraw­dze­nia tezy prze­ana­li­zo­wa­li­śmy wszyst­kie odwo­ła­nia od wyda­nych decy­zji o warun­kach zabu­do­wy w 2021 roku. Zało­ży­li­śmy, że ana­li­za odwo­łań będzie dużo bar­dziej efek­tyw­na niż ana­li­za wyda­nych decy­zji, gdyż jest więk­sza szan­sa tra­fie­nia na nie­pra­wi­dło­wo­ści (dostrzegł je odwo­łu­ją­cy). Jed­no­cze­śnie ana­li­zie może­my pod­dać wszyst­kie decy­zje (spraw dot. wyda­nia warun­ków zabu­do­wy w 2020 roku w Lubli­nie było 661). W ana­li­zie przede wszyst­kim porów­nu­je­my zabu­do­wę miesz­kal­ną: jed­no- i wielorodzinną.

Metodologa pozyskania danych

W pierw­szej kolej­no­ści wystą­pi­li­śmy do SKO o wykaz spraw spraw toczą­cych się przed SKO z udzia­łem mia­sta Lublin. Wska­za­li­śmy, że inte­re­su­je nas przede wszyst­kim jaki to rodzaj spra­wy i z jakie­go zakre­su, jak się zakoń­czył, jaki jest sym­bol tej spra­wy, krót­ki opis tej spra­wy oraz infor­ma­cje o stro­nie (oczy­wi­ście z zacho­wa­niem ochro­ny danych oso­bo­wych). Popro­si­li­śmy o udo­stęp­nie­nie tych danych w for­mie arku­sza kal­ku­la­cyj­ne­go (plik kom­pu­te­ro­wy, np. xls). W odpo­wie­dzi na wnio­sek otrzy­ma­li­śmy ska­ny tabel, jed­nak bez infor­ma­cji o stro­nie. Po ponow­nym wnio­sku otrzy­ma­li­śmy już ska­ny wraz z infor­ma­cją o stro­nie, jed­nak w dużej czę­ści zano­ni­mi­zo­wa­ne. Zesta­wie­nie zawie­ra­ło pola: Sygna­tu­ra, aktu­al­ny stan, nazwa głów­ne­go skar­żą­ce­go, treść wyni­ku koń­czą­ce­go oraz przed­miot spra­wy. W zakre­sie przed­mio­tu spra­wy, w inte­re­su­ją­cym nas zakre­sie w wier­szach znaj­do­wa­ła się wyłącz­nie infor­ma­cja „Loka­li­za­cja inwe­sty­cji”. Dane zosta­ły prze­two­rzo­ne ze ska­nów do arku­sza kal­ku­la­cyj­ne­go, a następ­nie wybra­ne spra­wy dot. loka­li­za­cji inwe­sty­cji za rok 2021. Łącz­nie było ich 100. Z listy odrzu­co­no 26 pozy­cji z tre­ścią wyni­ku koń­czą­ce­go „Pismo koń­czą­ce”. W tym zakre­sie miesz­czą się m.in. pisma o prze­ka­za­niu spra­wy do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go, odpo­wie­dzi na pisma czy infor­ma­cja o pozo­sta­wie­niu bez roz­po­zna­niu w przy­pad­ku bra­ku uzu­peł­nie­nia bra­ków for­mal­nych. Dodat­ko­wo odrzu­co­no czte­ry spra­wy doty­czą­ce kolej­no: nie­do­pusz­czal­no­ści odwo­ła­nia, odmo­wy przy­wró­ce­nia ter­mi­nu, uchy­bie­nia ter­mi­nu i umo­rze­nia postę­po­wa­nia. Postę­po­wa­nia te mia­ły natu­rę for­mal­ną a nie mery­to­rycz­ną. W przy­pad­ku pozo­sta­łych 60 spraw wystą­pio­no o udo­stęp­nie­nie ich tre­ści. Na tym eta­pie odrzu­co­no kolej­ne czte­ry spra­wy dot. loka­li­za­cji inwe­sty­cji celu publicz­ne­go oraz warun­ków zabu­do­wy na budo­wę linii niskie­go napię­cia. W efek­cie dal­szej ana­li­zie pod­da­no 56 postę­po­wań dot. odwo­łań od decy­zji o warun­kach zabudowy.

Analiza ilościowo-jakościowa

Spo­sób zakoń­cze­nia 56 postę­po­wań dot. odwo­łań od decy­zji o warun­kach zabu­do­wy przed­sta­wia poniż­szy wykres.

Spo­sób roz­pa­trze­nia odwo­łań przez Samo­rzą­do­we Kole­gium Odwo­ław­cze od decy­zji o warun­kach zabu­do­wy wyda­nych przez Urząd Mia­sta Lublin w roku 2021

         
Odwo­ła­nia od decy­zji o warun­kach zabu­do­wy wyda­wa­nych przez Urząd Mia­sta Lublin skła­da­no głów­nie w spra­wach zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej (32 spra­wy) i wie­lo­ro­dzin­nej (14 spraw). SKO śred­nio w 69% przy­pad­ków utrzy­my­wa­ło decy­zję Urzę­du Mia­sta Lublin w mocy. Taki wskaź­nik doty­czy tak­że zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej, w przy­pad­ku zabu­do­wy wie­lo­ro­dzin­nej jest wyż­szy i wyno­si 79%. Co 4 decy­zja Urzę­du Mia­sta Lublin była uchy­la­na – w przy­pad­ku zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej doty­czy­ło to co trze­ciej skar­żo­nej decy­zji, w przy­pad­ku zabu­do­wy wie­lo­ro­dzin­nej – co siódmej.

Ogó­łem decy­zje były uchy­la­ne czę­ściej gdy odwo­ła­nie skła­dał wnio­sko­daw­ca. W bada­nej pró­bie Urząd Mia­sta Lublin 17 razy odmó­wił wyda­nia decy­zji o warun­kach zabu­do­wy. Tyl­ko 2 razy SKO uchy­la­ło taką decy­zję – raz w przy­pad­ku zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej, dru­gi raz w przy­pad­ku zabu­do­wy usłu­go­wej. W obu przy­pad­kach roz­strzy­gnię­cie mia­ło zwią­zek z bra­kiem uzgod­nie­nia decy­zji z kon­ser­wa­to­rem zabyt­ków. W 6 spra­wach sądy pod­trzy­ma­ły sta­no­wi­sko SKO, w 5 je uchy­li­ły. Widać istot­ną róż­ni­cę w zakre­sie skła­da­nia skarg na decy­zje SKO. Na 32 spra­wy dot. zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej zło­żo­no 5 skarg do sądu. Na 14 spraw dot. zabu­do­wy wie­lo­ro­dzin­nej zło­żo­no 4 skar­gi do sądu. Pro­cen­to­wo prze­kła­da się to na 16 i 29% pro­cent skar­żo­nych roz­strzy­gnięć. W przy­pad­ku zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej były trzy skar­gi na utrzy­ma­nie przez SKO w mocy decy­zji Urzę­du Mia­sta Lublin. Wszyst­kie zosta­ły odda­lo­ne przez sąd. Nato­miast w przy­pad­ku zabu­do­wy wie­lo­ro­dzin­nej wystą­pi­ła sytu­acja zgo­ła odmien­na – na czte­ry skar­gi dot. utrzy­ma­nia w mocy decy­zji Urzę­du Mia­sta Lublin sądy uchy­li­ły poprze­dza­ją­ce je decy­zje. W jed­nym wypad­ku spra­wa doty­czy­ła decy­zji odmow­nej i była skar­żo­na przez wnio­sko­daw­cę. W pozo­sta­łych przy­pad­kach skar­żą­cy­mi były inne niż wnio­sko­daw­ca stro­na. Za każ­dym razem sąd zwra­cał uwa­gę na nie­pra­wi­dło­wo usta­lo­ne wskaź­ni­ki zabu­do­wy. Na koń­cu w dwóch tabe­lach zesta­wio­no decy­zje SKO oraz wyro­ki WSA w Lubli­nie dot. decy­zji o warun­kach zabudowy.

Dostrzeżone nieprawidłowości

Celem bada­nia było spraw­dze­nie czy na pod­sta­wie decy­zji SKO da się wska­zać na ulgo­we trak­to­wa­nie dewe­lo­pe­rów przez Urząd Mia­sta Lublin czy Samo­rzą­do­we Kole­gium Odwo­ław­cze. Trze­ba mieć jed­nak na uwa­dze, iż odwo­ła­nie od decy­zji mogą skła­dać wyłącz­nie stro­ny postę­po­wa­nia. Ozna­cza to, że odwo­ła­nie może zło­żyć albo nie­za­do­wo­lo­ny dewe­lo­per albo nie­za­do­wo­lo­ny sąsiad pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. W przy­pad­ku dewe­lo­pe­ra oczy­wi­ste jest, że ten otrzy­mu­ją­cy lep­sze warun­ki nie będzie się od nich odwo­ły­wał. W zakre­sie sąsia­dów pro­blem jest zło­żo­ny. Doty­czy m.in. kwe­stii chę­ci kwe­stio­no­wa­nia warun­ków zabu­do­wy na dział­ce sąsied­niej, zna­jo­mo­ści pra­wa, czy tak pro­za­icz­nej spra­wy jak moż­li­wość bycia stro­ną. Na Poni­kwo­dzie są dwie sytu­acje, gdzie pośred­ni sąsie­dzi nie są stro­na­mi, ale kwe­stio­nu­ją moż­li­wość zabu­do­wy wie­lo­ro­dzin­nej w obsza­rze eks­ten­syw­nej zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej. Jed­nie nie są stro­ną, bo nie sąsia­du­ją bez­po­śred­nio z dział­ką, dru­dzy: bo dewe­lo­per podzie­lił dział­kę i już nie są sąsia­da­mi. Sze­rzej będzie to opi­sa­ne w kolej­nych publi­ka­cjach. Ana­li­zu­jąc pozy­ska­ne decy­zje dostrze­żo­no jed­ną nie­pra­wi­dło­wość. W przy­pad­ku spraw o sygna­tu­rze SKO.41/796/LI/21 oraz SKO.41/4419/LI/21 organ wydał odmien­ne roz­strzy­gnię­cia w podob­nym sta­nie fak­tycz­nym. W oby przy­pad­kach skła­da­no odwo­ła­nie od decy­zji odma­wia­ją­cej zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej zlo­ka­li­zo­wa­nej w odle­gło­ści pomię­dzy 50 a 150m od cmen­ta­rza. W obu przy­pad­kach w stre­fie pomię­dzy 50 a 150m od cmen­ta­rza znaj­do­wa­ła się już ist­nie­ją­ca zabu­do­wa miesz­kal­na, z któ­rej część była nie­pod­łą­czo­na do sie­ci wodo­cią­go­wej. W przy­pad­ku pierw­szej decy­zji SKO utrzy­ma­ło w mocy decy­zję, w przy­pad­ku dru­giej decy­zji – skie­ro­wa­ło ją do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia. Isto­tą spo­ru było czy moż­na odmó­wić ww. zabu­do­wy w opar­ciu o prze­pis szcze­gól­ny jakim jest Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Gospo­dar­ki Komu­nal­nej z dnia 25 sierp­nia 1959 r. w spra­wie okre­śle­nia, jakie tere­ny pod wzglę­dem sani­tar­nym są odpo­wied­nie na cmen­ta­rze. W § 3 ust. 1 ww. roz­po­rzą­dze­nia zapi­sa­no, że odle­głość cmen­ta­rza od zabu­do­wań miesz­kal­nych […] powin­na wyno­sić co naj­mniej 150 m; odle­głość ta może być zmniej­szo­na do 50 m pod warun­kiem, że teren w gra­ni­cach od 50 do 150 m odle­gło­ści od cmen­ta­rza posia­da sieć wodo­cią­go­wą i wszyst­kie budyn­ki korzy­sta­ją­ce z wody są do tej sie­ci pod­łą­czo­ne. W pierw­szej decy­zji SKO zaję­ło sta­no­wi­sko, że w odle­gło­ści pomię­dzy 50 a 150m od cmen­ta­rza ist­nie­je już zabu­do­wa miesz­kal­na, z cze­go tyl­ko jeden budy­nek pod­łą­czo­ny jest do sie­ci wodo­cią­go­wej. Nawet, gdy­by pla­no­wa­na inwe­sty­cja zosta­ła przy­łą­czo­na, to wciąż nie był­by speł­nio­ny waru­nek okre­ślo­ny w roz­po­rzą­dze­niu. W dru­giej decy­zji SKO przy­ję­ło odmien­ne sta­no­wi­sko. Powo­ła­ło się przy tym na wyrok Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go z 15 listo­pa­da 2019 roku (sygn. II OSK 3303/17): Waru­nek pozwa­la­ją­cy na zmniej­sze­nie odle­gło­ści do 50 m, w sytu­acji, gdy cho­dzi o odle­głość pla­no­wa­ne­go budyn­ku od cmen­ta­rza, jest speł­nio­ny, gdy ten budy­nek będzie pod­łą­czo­ny do sie­ci wodo­cią­go­wej. Uży­te w prze­pi­sie § 3 ust. 1 roz­po­rzą­dze­nia okre­śle­nie „wszyst­kie budyn­ki” odno­si się do loka­li­zo­wa­nia cmen­ta­rza w wyma­ga­nej odle­gło­ści od ist­nie­ją­cej zabu­do­wy miesz­ka­nio­wej. Pod obie­ma decy­zja­mi pod­pi­sał się ten sam czło­nek kole­gium (na trzy­oso­bo­wy skład w jakim orze­ka kolegium).

Podsumowanie

W przy­pad­ku odwo­ły­wa­nia się od wyda­nych decy­zji o warun­kach zabu­do­wy w więk­szo­ści przy­pad­ków SKO oraz sądy pod­trzy­my­wa­ły uprzed­nio wyda­ne decy­zje. Jed­nak ok. 1/3 decy­zji była uchy­la­na. Co istot­ne war­tość ta była zbli­żo­na nie­za­leż­nie od tego czy odwo­ła­nie skła­dał wnio­sko­daw­ca czy inne stro­ny postę­po­wa­nia. Nie pozwa­la to potwier­dzić, że dewe­lo­pe­rzy są lepiej trak­to­wa­ni, gdyż w podob­nym stop­niu otrzy­mu­ją decy­zje, któ­re są uchy­la­ne z ini­cja­ty­wy innych stron postę­po­wa­nia, jak i z wła­snej inicjatywy.


Zestawienie danych

Sygna­tu­ra

Roz­strzy­gnię­cie SKO

Kto wno­sił odwołanie

Stresz­cze­nie rozstrzygnięcia

Rodzaj zabu­do­wy

Decy­zja

odmow­na?

SKO.41/307/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (uchy­lo­ne przez sąd)

wnio­sko­daw­ca

Pra­wi­dło­we jest zawie­sze­nie postę­po­wa­nia, w sytu­acji, gdy wła­ści­cie­le dział­ki nie żyją i nie da się okre­ślić stron.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/40/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (uchy­lo­ne przez sąd)

wnio­sko­daw­ca

Odma­wia się wyda­nia decy­zji, gdy przy tej samej dro­dze publicz­nej nie ma zabu­do­wy o podob­nej funkcji

wie­lo­ro­dzin­na

tak

SKO.41/306/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (uchy­lo­ne przez sąd)

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie pod­no­szą­ce nie­pra­wi­dło­we usta­le­nie wskaź­ni­ków zabu­do­wy, jeśli te wyni­ka­ją z ana­li­zy urbanistycznej.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/680/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (pod­trzy­ma­ne przez sąd)

inna stro­na

Nie sta­no­wi prze­szko­dy dla wyda­nia decy­zji, fakt, że dział­ka obję­ta jest postę­po­wa­niem spadkowym.

usłu­go­wa

 

SKO.41/827/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (uchy­lo­ne przez sąd)

inna stro­na

W ana­li­zie urba­ni­stycz­nej moż­na uwzględ­nić wyłącz­nie zabu­do­wę tej samej funk­cji, jeśli jest to uzasadnione.

wie­lo­ro­dzin­na

 

SKO.41/1645/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (uchy­lo­ne przez sąd)

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie, sprze­ci­wia­ją­ce się zabu­do­wie wie­lo­ro­dzin­nej przy zabu­do­wie jed­no­ro­dzin­nej, gdy w obsza­rze ana­li­zo­wa­nym taka zabu­do­wa już istnieje.

wie­lo­ro­dzin­na

 

SKO.41/2248/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (uchy­lo­ne przez sąd)

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie wska­zu­ją­ce na zbyt małą licz­bę miejsc par­kin­go­wych, gdy ta jest wystar­cza­ją­cą dla reali­za­cji inwestycji.

wie­lo­ro­dzin­na

 

SKO.41/2607/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (pod­trzy­ma­ne przez sąd)

inna stro­na

Dla uchy­le­nia decy­zji nie jest wystar­cza­ją­cy zarzut prze­pro­wa­dze­nia ana­li­zy urba­ni­stycz­nej na nie­ak­tu­al­nej mapie przez oso­bę bez upraw­nień – gdy w toku postę­po­wa­nia nie zosta­je to potwierdzone.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/2824/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (pod­trzy­ma­ne przez sąd)

wnio­sko­daw­ca

W przy­pad­ku bra­ku ana­lo­gii dla wnio­sko­wa­ne­go przed­się­wzię­cia w ana­li­zo­wa­nym obsza­rze wyda­je się decy­zją odmow­ną. Mur o wyso­ko­ści 3,3m nie ma ana­lo­gii w ogro­dze­niach o wyso­ko­ści do 2,2m.

inny

tak

SKO.41/3604/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (pod­trzy­ma­ne przez sąd)

wnio­sko­daw­ca

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie pod­no­szą­ce, nie­pra­wi­dło­we usta­le­nie wskaź­ni­ków par­ce­la­cji dział­ki, jeśli te wyni­ka­ją z ana­li­zy urbanistycznej.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/3057/LI/21

umo­rze­nie postę­po­wa­nia (pod­trzy­ma­ne przez sąd)

Nie-stro­­na

Postę­po­wa­nie umo­rzo­no, gdyż odwo­ła­nie zło­żył pod­miot nie będą­cy stro­ną postępowania.

inny

 

SKO.41/32/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia (pod­trzy­ma­ne przez sąd)

wnio­sko­daw­ca

Organ przed wyda­niem odmo­wy powi­nien uzy­skać uzgod­nie­nie kon­ser­wa­to­ra zabytków.

jed­no­ro­dzin­na

tak

SKO.41/61/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go rozpatrzenia

wnio­sko­daw­ca

Nie moż­na zawie­sić postę­po­wa­nia na dłu­żej niż 9 mie­się­cy, z powo­du opra­co­wy­wa­nia pla­nu miej­sco­we­go, jeśli nie doty­czy to obsza­ru publicz­ne­go. Dro­ga publicz­na nie jest takim obszarem.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/177/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go rozpatrzenia

wnio­sko­daw­ca

Ana­li­za urba­ni­stycz­na powin­na uwzględ­niać wskaź­ni­ki ist­nie­ją­cej zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej, w tym budyn­ków w zabu­do­wie bliźniaczej.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/752/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie pod­no­szą­ce, że nie moż­na dopu­ścić zabu­do­wy w Obsza­rze Chro­nio­ne­go Kra­jo­bra­zu, gdy dział­ka nie znaj­du­je się na tym obszarze

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/780/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Brak dostę­pu do dro­gi publicz­nej unie­moż­li­wia zabu­do­wa­nie działki. 

jed­no­ro­dzin­na

tak

SKO.41/796/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Nie moż­na zezwo­lić na zabu­do­wę dział­ki poło­żo­nej bli­sko cmen­ta­rza, jeśli w oko­li­cy nie wszyst­kie domy pod­łą­czo­ne są do sie­ci wodociągowej.

jed­no­ro­dzin­na

tak

SKO.41/828/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go rozpatrzenia

wnio­sko­daw­ca

Wyda­nie wuzet­ki zawie­sza się w opar­ciu o art. 62 ust. 1 (do 9 mie­się­cy), jeśli usta­le­nia pla­nu i wuzet­ka mia­ły­by być roz­bież­ne. W prze­ciw­nym wypad­ku nic nie stoi na prze­szko­dzie wyda­nia decyzji.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/915/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie pod­no­szą­ce, że wyso­kość zabu­do­wy jest zbyt duża i unie­moż­li­wi odbiór tele­wi­zji naziem­nej, jeśli wpi­su­je się to w obszar analizowany.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/1335/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie pod­no­szą­ce, że wyso­kość zabu­do­wy jest zbyt duża i zacie­ni pole, jeśli wpi­su­je się to w obszar analizowany.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/1336/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie pod­no­szą­ce, że wyso­kość zabu­do­wy jest zbyt duża i zacie­ni pole, jeśli wpi­su­je się to w obszar analizowany.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/1375/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go rozpatrzenia

wnio­sko­daw­ca

Nie moż­na ogra­ni­czać pra­wa do zabu­do­wy „suchej doli­ny”, jeśli nie jest chro­nio­na pra­wem miej­sco­wym, a w uza­sad­nie­niu nie ma argu­men­tów prze­ciw zabudowie

wie­lo­ro­dzin­na

 

SKO.41/1546/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie wska­zu­ją­ce na brak odpo­wied­nich sie­ci na dział­ce, gdy uzbro­je­nie oko­licz­ne­go tere­nu jest wystarczające.

usłu­go­wa

 

SKO.41/1947/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Nie moż­na wydać decy­zji usta­la­ją­cej warun­ki zabu­do­wy, gdy w ana­li­zo­wa­nym obsza­rze brak zabu­do­wy o podob­nej funkcji.

usłu­go­wa

tak

SKO.41/2080/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go rozpatrzenia

wnio­sko­daw­ca

Organ przed wyda­niem odmo­wy powi­nien uzy­skać uzgod­nie­nie kon­ser­wa­to­ra zabytków.

usłu­go­wa

tak

SKO.41/2193/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go rozpatrzenia

inna stro­na

Decy­zja skie­ro­wa­na do oso­by nie­ży­ją­cej, gdy spad­ko­bier­cy żyją ozna­cza nie­pra­wi­dło­we usta­le­nie stron postępowania.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/2344/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie sta­no­wi prze­szko­dy dla wyda­nia decy­zji, fakt, że dział­ka obję­ta jest postę­po­wa­niem spadkowym.

usłu­go­wa

 

SKO.41/2585/LI/21

stwier­dze­nie nieważności

inna stro­na

W sytu­acji dorę­cze­nia decy­zji nie­ży­ją­cej stro­nie koniecz­ne jest stwier­dze­nie nie­waż­no­ści decyzji

wie­lo­ro­dzin­na

 

SKO.41/2606/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Nie moż­na wydać decy­zji usta­la­ją­cej warun­ki zabu­do­wy w sytu­acji, gdy kon­ser­wa­tor odmó­wił uzgod­nie­nia takiej decy­zji. Odmo­wa zosta­ła pod­trzy­ma­na przez wła­ści­we­go ministra.

usłu­go­wa

tak

SKO.41/2665/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie jest prze­szko­dą dla wyda­nia decy­zji ewen­tu­al­ne nie­pra­wi­dło­we roz­gra­ni­cze­nie działek.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/2816/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go rozpatrzenia

wnio­sko­daw­ca

Nie moż­na usta­lić para­me­trów zabu­do­wy w opar­ciu o dział­ki znaj­du­ją­ce się poza zakre­sem ana­li­zy urbanistycznej.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/2900/LI/21

Uchy­le­nie i umorzenie

inna stro­na

Nie wyda­je się decy­zji o umo­rze­niu postę­po­wa­nia, gdy inwe­stor wyco­fał swój wniosek.

inny

 

SKO.41/2901/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Nie jest zasad­ne zwięk­sze­nie powierzch­ni zabu­do­wy, gdy to nie wyni­ka z ana­li­zy urbanistycznej.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/2999/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Dla uchy­le­nia decy­zji nie jest wystar­cza­ją­cy zarzut prze­pro­wa­dze­nia ana­li­zy urba­ni­stycz­nej na nie­ak­tu­al­nej mapie przez oso­bę bez upraw­nień – gdy w toku postę­po­wa­nia nie zosta­je to udowodnione.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/3001/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie wska­zu­ją­ce na brak odpo­wied­nich sie­ci na dział­ce, gdy uzbro­je­nie oko­licz­ne­go tere­nu jest wystarczające.

usłu­go­wa

 

SKO.41/3040/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go rozpatrzenia

inna stro­na

Nie moż­na ogra­ni­czać pra­wa do zabu­do­wy „suchej doli­ny”, jeśli nie jest chro­nio­na pra­wem miej­sco­wym, a w uza­sad­nie­niu nie ma wie­lu argu­men­tów prze­cie zabudowie

wie­lo­ro­dzin­na

 

SKO.41/3088/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go rozpatrzenia

inna stro­na

Nie moż­na usta­lić para­me­trów zabu­do­wy w opar­ciu o dział­ki znaj­du­ją­ce się poza zakre­sem ana­li­zy urbanistycznej.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/3089/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Dla uchy­le­nia decy­zji nie jest wystar­cza­ją­cy zarzut bra­ku dorę­cze­nia wraz z decy­zją ana­li­zy urba­ni­stycz­nej, tym bar­dziej gdy z tre­ści decy­zji wyni­ka jej znajomość.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/3158/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go rozpatrzenia

wnio­sko­daw­ca

Usta­la­jąc linię zabu­do­wy nale­ży uwzględ­nić wymo­gi roz­po­rzą­dze­nia. Nie moż­na usta­lić jej ina­czej powo­łu­jąc się na Stu­dium Uwa­run­ko­wań i Kie­run­ków Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go, gdyż to nie jest aktem pra­wa miejscowego.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/3210/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie pod­no­szą­ce, że wyso­kość zabu­do­wy jest zbyt duża i zacie­ni ist­nie­ją­cą zabu­do­wę, jeśli wpi­su­je się to w obszar ana­li­zo­wa­ny. Ewen­tu­al­na wery­fi­ka­cja zgod­no­ści z pra­wem zabu­do­wy będzie kon­tro­lo­wa­na na eta­pie wyda­wa­nia pozwo­le­nia na budowę.

wie­lo­ro­dzin­na

 

SKO.41/3493/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie pod­no­szą­ce, dopusz­cze­nie zbyt bli­skiej zabu­do­wy. Ewen­tu­al­na wery­fi­ka­cja zgod­no­ści z pra­wem zabu­do­wy będzie kon­tro­lo­wa­na na eta­pie wyda­wa­nia pozwo­le­nia na budowę.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/3494/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Nie moż­na wydać decy­zji usta­la­ją­cej warun­ki zabu­do­wy, gdy w ana­li­zo­wa­nym obsza­rze brak zabu­do­wy o podob­nej funkcji.

wie­lo­ro­dzin­na

tak

SKO.41/3496/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Jeśli cało­kształt spra­wy wska­zu­je, że wnio­sko­daw­ca podzie­lił inwe­sty­cję na eta­py, by omi­nąć koniecz­ność uzy­ska­nia decy­zji śro­do­wi­sko­wej to pra­wi­dło­we jest odmó­wie­nie decy­zji i wska­za­nie na koniecz­ność przed­ło­że­nia decy­zji środowiskowej

wie­lo­ro­dzin­na

tak

SKO.41/3603/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Nie moż­na usta­lić wskaź­ni­ków par­ce­la­cji dział­ki innych niż te wyni­ka­ją­ce z ana­li­zy urbanistycznej.

jed­no­ro­dzin­na

tak

SKO.41/3605/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Jeśli cało­kształt spra­wy wska­zu­je, że wnio­sko­daw­ca podzie­lił inwe­sty­cję na eta­py, by omi­nąć koniecz­ność uzy­ska­nia decy­zji śro­do­wi­sko­wej to pra­wi­dło­we jest odmó­wie­nie decy­zji i wska­za­nie na koniecz­ność przed­ło­że­nia decy­zji środowiskowej

wie­lo­ro­dzin­na

tak

SKO.41/3671/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie pod­no­szą­ce nie­pra­wi­dło­we usta­le­nie wskaź­ni­ków zabu­do­wy, jeśli te wyni­ka­ją z ana­li­zy urbanistycznej.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/3719/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Wskaź­ni­ki zabu­do­wy muszą wyni­kać z ist­nie­ją­cej zabu­do­wy, a nie dopa­so­wy­wać się do ocze­ki­wań inwestora.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/3762/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Brak dostę­pu do dro­gi publicz­nej i sie­ci uzbro­je­nia tere­nu unie­moż­li­wia zabu­do­wa­nie działki. 

jed­no­ro­dzin­na

tak

SKO.41/3922/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Nie moż­na wydać decy­zji na roz­bu­do­wę budyn­ku, dla któ­re­go orze­czo­no rozbiórkę.

jed­no­ro­dzin­na

tak

SKO.41/3923/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie pod­no­szą­ce, że zabu­do­wa nie znaj­du­je ana­lo­gii w ana­li­zo­wa­nym obsza­rze, jeśli taką ana­lo­gię znajduje.

wie­lo­ro­dzin­na

 

SKO.41/4057/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie sta­no­wi prze­szko­dy dla wyda­nia decy­zji, fakt, że dla dział­ki wsz­czę­to postę­po­wa­nie o zasie­dze­nie oraz, że dział­ka ma usta­no­wio­ną słu­żeb­ność przechodu.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/4113/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go rozpatrzenia

inna stro­na

Organ w spo­sób nie­pra­wi­dło­wy usta­lił front dział­ki a pozo­sta­łe war­to­ści usta­lił w spo­sób dowolny

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/4135/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

inna stro­na

Nie jest zasad­ne odwo­ła­nie pod­no­szą­ce, że wyso­kość zabu­do­wy jest zbyt duża i zacie­ni ist­nie­ją­cą zabu­do­wę, jeśli wpi­su­je się to w obszar ana­li­zo­wa­ny. Ewen­tu­al­na wery­fi­ka­cja zgod­no­ści z pra­wem zabu­do­wy będzie kon­tro­lo­wa­na na eta­pie wyda­wa­nia pozwo­le­nia na budowę.

jed­no­ro­dzin­na

 

SKO.41/4419/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go rozpatrzenia

wnio­sko­daw­ca

Nie moż­na odmó­wić zabu­do­wy dział­ki poło­żo­nej bli­sko cmen­ta­rza, jeśli będzie zapew­nie­nie pod­łą­cze­nie do wodociągów.

jed­no­ro­dzin­na

tak

SKO.41/4847/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Brak dostę­pu do dro­gi publicz­nej unie­moż­li­wia zabu­do­wa­nie działki. 

wie­lo­ro­dzin­na

tak

SKO.41/4849/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy

wnio­sko­daw­ca

Brak dostę­pu do dro­gi publicz­nej unie­moż­li­wia zabu­do­wa­nie działki. 

wie­lo­ro­dzin­na

tak

 

Sygna­tu­ra SKO

Roz­strzy­gnię­cie SKO

sygna­tu­ra sądu

wynik

Stresz­cze­nie roz­strzy­gnię­cia sądu

Orze­cze­nie prawomocne?

SKO.41/32/LI/21

Uchy­le­nie i prze­ka­za­nie do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia (pod­trzy­ma­ne przez sąd)

nie uda­ło się znaleźć

     

SKO.41/40/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (uchy­lo­ne przez sąd)

II SA/Lu 304/21

Uchy­lo­no

Decy­zję

I i II instancji

Sko­ro podob­ne funk­cje dostęp­ne są z tej samej dro­gi publicz­nej to nie moż­na odmó­wić usta­le­nia warun­ków zabudowy.

Nie ma pod­staw praw­nych, by odma­wiać usta­la­nia warun­ków zabu­do­wy z uwa­gi na ewen­tu­al­ne przy­szłe nega­tyw­ne oddzia­ły­wa­nie inwe­sty­cji na oto­cze­nie i odwrotnie

 

SKO.41/306/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (uchy­lo­ne przez sąd)

II SA/Lu 400/21
poprzed­nio:
II SA/Lu 767/19

Uchy­lo­no

Decy­zję

I i II instancji

Sąd wska­zał, że błęd­nie usta­lo­no front dział­ki, a co za tym idzie cały obszar analizowany.

 

SKO.41/307/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (uchy­lo­ne przez sąd)

II SA/Lu 261/21

Uchy­lo­no

Posta­no­wie­nie

I i II instancji

Ziden­ty­fi­ko­wa­nie spad­ko­bier­ców słu­ży wyłącz­nie usta­le­niu krę­gu pod­mio­tów, któ­re powin­ny być uczest­ni­ka­mi postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, w celu zapew­nie­nia im pra­wa do czyn­ne­go udzia­łu w postę­po­wa­niu. Dla reali­za­cji takie­go celu nie jest koniecz­ne uprzed­nie stwier­dze­nie naby­cia spadku

 

SKO.41/680/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (pod­trzy­ma­ne przez sąd)

II SA/Lu 402/21

Skar­ga

odda­lo­na

Odda­lo­no bez uzasadnienia

 

SKO.41/827/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (uchy­lo­ne przez sąd)

II SA/Lu 449/21

Uchy­lo­no

Decy­zję

I i II instancji

Sąd wska­zał, że część wskaź­ni­ków zabu­do­wy była dowol­nie ukształ­to­wa­na i nie wpi­su­ją­ca się w ład przestrzenny.

Okre­śle­nie szcze­gó­ło­wych para­me­trów (wskaź­ni­ków) zabu­do­wy w ana­li­zo­wa­nym przy­pad­ku powin­no nawią­zy­wać do śred­nich war­to­ści dla całe­go obsza­ru ana­li­zo­wa­ne­go, tym ist­nie­ją­ca już zabu­do­wa wie­lo­ro­dzin­na sta­no­wi klu­czo­wy punkt odnie­sie­nia w zakre­sie dopusz­czal­nych odstępstw od śred­nich war­to­ści wskaź­ni­ków, któ­re to odstęp­stwa będą moty­wo­wa­ne wyni­ka­mi analizy.

nie

SKO.41/1645/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (uchy­lo­ne przez sąd)

II SA/Lu 603/21

Uchy­lo­no

Decy­zję

I i II instancji

Nie moż­na wyzna­czać warun­ków zabu­do­wy od nie­ukoń­czo­nej zabu­do­wy wielorodzinnej.

Zabu­do­wa tej samej funk­cji powin­na być dostęp­na z tej samej dro­gi publicz­nej a nie była.

Sam fakt wystą­pie­nia na danym tere­nie zabu­do­wy wie­lo­ro­dzin­nej, zwłasz­cza, gdy ma ono cha­rak­ter pew­nej enkla­wy, oto­czo­nej zabu­do­wą jed­no­ro­dzin­ną, nie powi­nien pro­wa­dzić do auto­ma­tycz­ne­go przyj­mo­wa­nia dla takiej zabu­do­wy śred­nie­go wskaź­ni­ka cechu­ją­ce­go ist­nie­ją­cą zabu­do­wę wie­lo­ro­dzin­ną, z cał­ko­wi­tym pomi­nię­ciem wskaź­ni­ków cha­rak­te­ry­zu­ją­cych zabu­do­wę jednorodzinną.

nie

SKO.41/2248/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (uchy­lo­ne przez sąd)

II SA/Lu 850/21

Uchy­lo­no

Decy­zję

I i II instancji

Decy­zję nale­ża­ło uchy­lić, gdyż ana­li­za urba­ni­stycz­ne była prze­pro­wa­dzo­na powierz­chow­nie. Odstą­pie­nie od wskaź­ni­ków śred­nich z roz­po­rzą­dze­nia nie było wystar­cza­ją­co uzasadnione.

W orzecz­nic­twie zwra­ca się uwa­gę, że moż­li­wość usta­le­nia wiel­ko­ści powierzch­ni nowej zabu­do­wy z odstęp­stwem od wiel­ko­ści śred­niej nie ozna­cza, że para­me­try inwe­sty­cji, dla któ­rej usta­la­ne są warun­ki zabu­do­wy, mogą być okre­śla­ne przez odnie­sie­nie ich zawsze do war­to­ści naj­wyż­szych (mak­sy­mal­nych) wystę­pu­ją­cych w obsza­rze analizowanym

nie

SKO.41/2607/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (pod­trzy­ma­ne przez sąd)

II SA/Lu 918/21

Skar­ga

odda­lo­na

Odda­lo­no bez uzasadnienia

 

SKO.41/2824/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (pod­trzy­ma­ne przez sąd)

II SA/Lu 945/21

Skar­ga

odda­lo­na

Pod­trzy­ma­no usta­le­nia SKO

 

SKO.41/3057/LI/21

umo­rze­nie postę­po­wa­nia (pod­trzy­ma­ne przez sąd)

II SA/Lu 976/21

Skar­ga

odda­lo­na

Pod­trzy­ma­no usta­le­nia SKO

 

SKO.41/3604/LI/21

utrzy­ma­nie w mocy (pod­trzy­ma­ne przez sąd)

II SA/Lu 959/21

Skar­ga

odda­lo­na

Nie spo­sób uznać, że sprzecz­ne z zasa­dą dobre­go sąsiedz­twa i cał­ko­wi­cie dowol­ne jest usta­le­nie tego wskaź­ni­ka (wiel­ko­ści dzia­łek) na pod­sta­wie śred­niej wiel­ko­ści zabu­do­wa­nych nie­ru­cho­mo­ści leżą­cych w obsza­rze analizowanym

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię w ramach Fun­du­szy EOG.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy