O wykorzystaniu zasobów publicznych podczas wyborów

No Com­ments

Na zapro­sze­nie Fun­da­cji Odpo­wie­dzial­na Poli­ty­ka wzię­li­śmy udział w warsz­ta­cie dot. mię­dzy­na­ro­do­wych stan­dar­dów w zakre­sie moni­to­ro­wa­nia wybo­rów, kwe­stii wyko­rzy­sta­nia zaso­bów publicz­nych w wyborach.

Zaczę­li­śmy od celów moni­to­rin­gu wybo­rów, któ­ry­mi mogą być:

 • edu­ka­cja i informowanie,
 • budo­wa­nie zaufania,
 • spraw­dza­nie,
 • poka­zać jak duży jest pro­blem i wpływ,

Co jest potrzeb­ne do prze­pro­wa­dze­nia moni­to­rin­gu wyborów:

 • pie­nią­dze (pod­sta­wo­wy zasób),
 • timing (kie­dy to zro­bię, jakie dane mogę zebrać teraz, jak mogę pomóc pro­ce­so­wi w tym momen­cie, co zro­bić z dany­mi, aby pomóc w procesie),
 • potrzeby/analiza sytu­acji,
 • dostęp­ność infor­ma­cji (do cze­go mamy dostęp i co jest moż­li­we do uzyskania),
 • struk­tu­ra (capa­ci­ty) i exper­ti­se (wie­dza) – może war­to zbu­do­wać koali­cję, aby zwięk­szyć ska­lę, efekty?
 • ramy praw­ne,
 • ana­li­za zagro­żeń (będzie­my robić rze­czy, któ­re wie­lu oso­bom nie będą się podobały),

War­to zaj­mo­wać się tymi spra­wa­mi, któ­re mają duży wpływ na życie publiczne/wybory oraz dużą czę­sto­tli­wość zdarzeń.

Omó­wi­li­śmy meto­dy pro­wa­dze­nia moni­to­rin­gu wybo­rów, któ­ry­mi są:

 • obser­wa­cja bezpośrednia,
 • wywia­dy (nale­ży pytać o spe­cy­ficz­ne sprawy),
 • ana­li­za ofi­cjal­nych danych,
 • śledz­two (war­to two­rzyć part­ner­stwo z kimś, kto już ma doświad­cze­nie np. dzien­ni­ka­rze śledczy),
 • zwe­ry­fi­ko­wa­ne rapor­ty od ludzi i whi­stle­blo­wing (dosta­nie­my tyl­ko infor­ma­cje o tym, co jest źle, bo o dobrych rze­czach nikt nie będzie informował),
 • moni­to­ring mediów,
 • śle­dze­nie social mediów,

Eta­py monitoringu:

zbie­ra­nie danych -> ana­li­za danych -> rapor­to­wa­nie i komu­ni­ka­cja -> rzecznictwo

Jed­nym z cie­kaw­szych spo­strze­żeń i prze­my­śleń po tym spo­tka­niu jest to, że pro­ble­mem zazwy­czaj nie jest to, że kon­kret­na par­tia oszu­ku­je, tyl­ko to, że „sys­tem” przed tym nie bro­ni. Bo to wyni­ka z kul­tu­ry ludz­kiej. Jeśli opo­zy­cja znaj­dzie się w tym miej­scu co par­tia rzą­dzą­ca, to też będzie wyko­rzy­sty­wać zaso­by pań­stwo­we, aby zwięk­szać swo­je szan­se w wyborach.

Ramy prawne kontroli wyborów slajd z prezentacji

Ramy praw­ne kon­tro­li wybo­rów. Slajd z prezentacji

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy