Zróbmy Zegar Długu Lublina

No Com­ments

Przed nami etap gło­so­wa­nia na budżet oby­wa­tel­ski. W tym roku gło­so­wa­nie będzie trwać od 23 wrze­snia do 10 paź­dzier­ni­ka. Każ­dy może zagło­so­wać na dwa pro­jek­ty ogól­no­miej­skie i dwa dziel­ni­co­we. Nie ma zna­cze­nia, w któ­rej dziel­ni­cy zosta­ły one zgłoszone.

Jedy­ne ogra­ni­cze­nie pole­ga na tym, że z każ­dej dziel­ni­cy do reali­za­cji przej­dą pro­jek­ty o łącz­nej kwo­cie nie prze­kra­cza­ją­cej 300 tysię­cy złotych.

Zachę­ca­my do gło­so­wa­nia na pro­jekt D‑76 Zegar dłu­gu Lubli­na.

Zadłu­że­nie mia­sta Lubli­na wyno­si już ok. 1,45 mld zł. Tyl­ko w 2018 roku wydat­ki z kasy mia­sta były o 86 mln zł wyż­sze niż docho­dy. Pro­jekt doty­czy wyko­na­nia i zamon­to­wa­nia elek­tro­nicz­ne­go zega­ra dłu­gu mia­sta. Dzię­ki temu miesz­kań­cy będą mieć świa­do­mość swo­je­go zadłu­że­nia (bo dług mia­sta to tak napraw­dę dług mieszkańców).

zegar długuWedług danych zamiesz­czo­nych w BIPie, ofi­cjal­ny dług Lubli­na wyno­si 1,45 mld zł. Jak wyni­ka z danych opu­bli­ko­wa­nych na por­ta­lu jawnylublin.pl, rocz­nie pła­ci­my ok. 33,7 mln zł tytu­łem obsłu­gi zadłu­że­nia – czy­li samych odse­tek (w tym odset­ki od kre­dy­tów 30 mln zł oraz odset­ki od obli­ga­cji 3,7 mln zł). W tym roku ma to być już 35 mln zł.

Pro­jekt doty­czy wyko­na­nia (lub zaku­pu) „zega­ra dłu­gu” – elek­tro­nicz­nej tabli­cy, któ­ra będzie poka­zy­wać mieszkańcom:

  • aktu­al­ne zadłu­że­nie miasta,
  • zadłu­że­nie w prze­li­cze­niu na jed­ne­go miesz­kań­ca Lubli­na (wg licz­by miesz­kań­ców na dzień 1 stycz­nia
    każ­de­go roku)
  • pla­no­wa­ną zmia­nę zadłu­że­nia w bie­żą­cym roku.

Zegar dłu­gu” zosta­nie umiesz­czo­ny na budyn­ku Ratu­sza (lub w razie nie­moż­no­ści w innym repre­zen­ta­tyw­nym miej­scu, uzgod­nio­nym z auto­rem pro­jek­tu) w miej­scu widocz­nym dla przechodniów.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy